Đào tạo Sau đại học

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS Bùi Lan Anh

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS Bùi Lan Anh
Chi tiết

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS Đàm Thị Bảo Hoa

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS Đàm Thị Bảo Hoa
Chi tiết

Thông tin luận án của NCS Nguyễn Thị Phương Hảo

Thông tin luận án của NCS Nguyễn Thị Phương Hảo
Chi tiết

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS Đỗ Thị Vân Giang

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS Đỗ Thị Vân Giang
Chi tiết

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS Đỗ Thị Hà

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS Đỗ Thị Hà
Chi tiết