Lịch các Ban

Lịch công tác tuần từ 27/03 đến 02/4/2017

Ngày 24-03-2017

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 27/03 ĐẾN 02/4/2017

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 20/03 đến 26/03/2017 có bổ sung

Ngày 22-03-2017

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 20/03 ĐẾN 26/03/2017 CÓ BỔ SUNG

 

 

Đọc tiếp...

lịch công tác tuần từ 20/3 đến 26/3/2017

Ngày 18-03-2017

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 20/03 ĐẾN 26/03/2017

 

 

Đọc tiếp...

lịch công tác tuần từ 13/03 đến 19/03/2017 có bổ sung

Ngày 14-03-2017

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 13/03 ĐẾN 19/03/2017 CÓ BỔ SUNG

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 13/03 đến 19/03/2017

Ngày 13-03-2017

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 13/03 ĐẾN 19/03/2017

 

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của các Ban chức năng và tương đương tuần từ 06/03 đến 12/03/2017

Ngày 03-03-2017
 
 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 06/03 ĐẾN 12/03/2017

 

 

 

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của các Ban chức năng và tương đương tuần từ 27/02 đến 05/03/2017 có điều chỉnh

Ngày 24-02-2017

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 27/02 ĐẾN 05/03/2017 CÓ ĐIỀU CHỈNH

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của các Ban chức năng và tương đương tuần từ 27/02 đến 05/03/2017

Ngày 17-02-2017

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 20/02 ĐẾN 26/02/2017

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của các Ban chức năng và tương đương tuần từ 13/02 đến 19/02/2017 có bổ sung

Ngày 10-02-2017

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 13/02 ĐẾN 19/02/2017 CÓ BỔ SUNG

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của các Ban chức năng và tương đương tuần từ 13/02 đến 19/02/2017

Ngày 10-02-2017

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 13/02 ĐẾN 19/02/2017

Đọc tiếp...