Lịch các Ban

Lịch làm việc của các Ban chức năng và tương đương tuần từ 20/02 đến 26/02/2017

Ngày 17-02-2017

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 20/02 ĐẾN 26/02/2017

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của các Ban chức năng và tương đương tuần từ 13/02 đến 19/02/2017 có bổ sung

Ngày 10-02-2017

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 13/02 ĐẾN 19/02/2017 CÓ BỔ SUNG

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của các Ban chức năng và tương đương tuần từ 13/02 đến 19/02/2017

Ngày 10-02-2017

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 13/02 ĐẾN 19/02/2017

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của các Ban chức năng và tương đương tuần từ 13/02 đến 19/02/2017 có bổ sung

Ngày 06-02-2017
 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

              VĂN PHÒNG

                 –&—  

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 13/02 ĐẾN 19/02/2017 CÓ BỔ SUNG

 

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của các Ban chức năng và tương đương tuần từ 06/02 đến 12/02/2017

Ngày 03-02-2017
 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

              VĂN PHÒNG

                 –&—  

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 06/02 ĐẾN 12/02/2017

 

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của các Ban chức năng và tương đương tuần từ 23/01 đến 29/1/2017

Ngày 23-01-2017

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

              VĂN PHÒNG

                 –&—  

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 02/01 ĐẾN 08/01/2017

 

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của các Ban chức năng và tương đương tuần từ 09/01 đến 15/1/2017

Ngày 06-01-2017

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

              VĂN PHÒNG

                 –&—  

 

            LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 09/01 ĐẾN 15/01/2017

 

Đọc tiếp...