Tin mới cập nhật

Văn bản pháp quy của cấp có thẩm quyền

CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN
 

STT

Ký, mã hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Tên tài liệu

1.

Nghị định số 86/2011/NĐ-CP

22/9/2011

Chính phủ

Hướng dẫn Luật Thanh tra năm 2010

2.

Nghị định số 33/2015/NĐ-CP

27/3/2015

Chính phủ

Quy định việc thực hiện Kết luận Thanh tra

3.

Nghị định số 42/2013/NĐ-CP

9/5/2013

Chính phủ

Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục

4.

Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT

13/10/2016

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi

5.

Thông tư số 51/2012/TT

18/12/2012

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy chế tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục ĐH, trường trung cấp chuyên nghiệp

6.

Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT

4/12/2013

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục

7.

Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT

20/12/2016

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo

8.

Thông tư số 07/2013/TT-TTCP

31/10/2013

Thanh tra Chính phủ

Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

9.

Thông tư số 06/2013/TT-TTCP

30/9/2013

Thanh tra Chính phủ

Quy định quy trình giải quyết tố cáo

10.

Thông tư số 06/2014/TT-TTCP

31/10/2014

Thanh tra Chính phủ

Quy định quy trình tiếp công dân

11.

Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT

18/12/2013

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo