Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Danh hiệu nhà giáo

Đăng ngày: 15-11-2018 | 3359 lần đọc
|

DANH SÁCH CÁC NHÀ GIÁO NHÂN DÂN CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Stt

Họ và tên

Chức vụ,

Chức danh

Đơn vị công tác

Năm công nhận

1

GS.TS. Đặng Kim Vui

Giám đốc ĐHTN

Đại học Thái Nguyên

2014

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Khải

Giảng viên chính

Trường Đại học Sư phạm

2014

 

DANH SÁCH CÁC NHÀ GIÁO ƯU TÚ CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ,

Chức danh

Đơn vị công tác

Năm công nhận

1

PGS.TS. Phạm Văn Thỉnh

Giảng viên chính

Trường Đại học Sư phạm

2002

2

PGS.TS. Tô Văn Bình

Giảng viên chính

Trường Đại học Sư phạm

2002

3

GS.TS. Từ Quang Hiển

Giảng viên cao cấp

Cơ quan Đại học Thái Nguyên

2002

4

PGS.TS. Nguyễn Đăng Bình

Giảng viên chính

Trường Đại học KTCN

2002

5

PGS.TS. Nguyễn Văn Khải

Giảng viên chính

Trường Đại học Sư phạm

2002

6

PGS.TS. Nguyễn Văn Lộc

Giảng viên chính

Trường Đại học Sư phạm

2002

7

GS.TS. Đặng Kim Vui

Giám đốc ĐHTN

Cơ quan Đại học Thái Nguyên

2006

8

PGS.TS. Nông Quốc Chinh

Hiệu trưởng

Trường Đại học Khoa học

2006

9

PGS.TS. Phạm Việt Bình

Hiệu trưởng

Trường Đại học CNTT&TT

2006

10

PGS.TS. Nguyễn Như Hiển

Phó hiệu trưởng

Trường Đại học KTCN

2006

11

PGS.TS. Chu Hoàng Mậu

Giám đốc

Trung tâm GDQP

2008

12

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Lan

Giảng viên chính

Trường Đại học Nông lâm

2008

13

PGS.TS. Lại Khắc Lãi

Trưởng ban

Cơ quan Đại học Thái Nguyên

2008

14

PGS.TS. Nguyễn Đăng Hòe

Phó trưởng ban

Cơ quan Đại học Thái Nguyên

2008

15

PGS.TS. Phạm Hồng Quang

Hiệu trưởng

Trường Đại học Sư phạm

2008

16

PGS.TS. Phan Quang Thế

Hiệu trưởng

Trường Đại học KTCN

2008

17

PGS.TS. Vũ Thị Kim Liên

Trưởng khoa

Trường Đại học Sư phạm

2010

18

ThS. Dương Duy Hùng

Phó hiệu trưởng

Trường Đại học Sư phạm

2010

19

PGS.TS. Nguyễn Phúc Chỉnh

Trưởng phòng

Trường Đại học Sư phạm

2010

20

GS.TS. Nguyễn Thế Đặng

Trưởng phòng

Trường Đại học Nông lâm

2010

21

PGS.TS. Đào Thanh Vân

Phó trưởng khoa

Trường Đại học Nông lâm

2010

22

PGS.TS. Nguyễn Văn Tư

Hiệu trưởng

Trường Đại học Y - Dược

2010

23

GS.TS. Đỗ Văn Hàm

Giảng viên chính

Trường Đại học Y - Dược

2010

24

Tiến sĩ. Trần Xuân Minh

Phó hiệu trưởng

Trường Đại học KTCN

2010

25

PGS.TS. Lương Văn Hinh

Chủ tịch CĐ ĐHTN

Cơ quan Đại học Thái Nguyên

2010

26

PGS.TS. Nguyễn Đình Mãn

Hiệu trưởng

Trường CĐ KT-KT

2010

27

PGS.TS. Nguyễn Duy Hoan

Giám đốc

Trung tâm Học liệu

2010

28

PGS.TS. Trần Thị Việt Trung

Giám đốc

Nhà xuất bản ĐHTN

2010

29

PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

Phó Giám đốc

Cơ quan Đại học Thái Nguyên

2012

30

PGS.TS. Đặng Văn Minh

Trưởng ban

Cơ quan Đại học Thái Nguyên

2012

31

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Nông lâm

2012

32

PGS.TS. Nguyễn Hằng Phương

Giảng viên chính

Trường Đại học Sư phạm

2012

33

Tiến sĩ. Vũ Vinh Quang

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học CNTT&TT

2012

34

Thạc sĩ. Bùi Huy Quảng

Hiệu trưởng

Trường THPT Thái Nguyên

2012

35

PGS.TS. Nguyễn Văn Sơn

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Y - Dược

2012

36

PGS.TS. Lê Hữu Thiềng

Trưởng khoa

Trường Đại học Sư phạm

2012

37

PGS.TS. Trần Văn Tường

Phó Trưởng ban

Cơ quan Đại học Thái Nguyên

2012

38

PGS.TS. Lương Thị Hồng Vân

Phó Viện trưởng

Trường Đại học Nông lâm

2012

39

PGS.TS. Phạm Việt Đức

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Sư phạm

2012

40

PGS.TS. Đỗ Thị Bắc

Giảng viên chính

Trường Đại học KT $ QTKD

2014

41

PGS.TS. Trịnh Xuân Đàn

Trưởng khoa

Trường Đại học Y - Dược

2014

42

PGS.TS. Trần Viết Khanh

Phó giám đốc

Cơ quan Đại học Thái Nguyên

2014

43

PGS.TS. Trần Thanh Vân

Trưởng ban

Cơ quan Đại học Thái Nguyên

2014

44

Thạc sĩ. Phạm Văn Hùng

Trưởng ban

Cơ quan Đại học Thái Nguyên

2014

45

PGS.TS. Phan Đình Thắm

Trưởng phòng

Trường Đại học Nông lâm

2014

46

PGS.TS. Trần Huê Viên

Phó hiệu trưởng

Trường Đại học Nông lâm

2014

47

PGS.TS. Phạm Hiến Bằng

Phó hiệu trưởng

Trường Đại học Sư phạm

2014

48

PGS.TS. Nguyễn Thị Tính

Phó hiệu trưởng

Trường Đại học Sư phạm

2014

49

Tiến sĩ. Vũ Mạnh Xuân

Trưởng khoa

Trường Đại học Sư phạm

2014

50

PGS.TS.Trịnh Thanh Hải

Trưởng phòng

Trường Đại học Khoa học

2014

51

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hồng

Trưởng phòng

Trường Đại học Nông lâm

2014

52

PGS.TS. Trần Chí Thiện

Hiệu trưởng

Trường Đại học KT & QTKD

2014