Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Danh mục tạp chí khoa học và nhà xuất bản uy tín được Quỹ NAFOSTED công nhận để đánh giá các đề tài nghiên cứu khoa học do Quỹ tài trợ (kênh thông tin quan trọng làm cơ sở để các Hội đồng giáo sư ngành/liên ngành lựa chọn tạp chí khoa học có uy tín).

Đăng ngày: 13-03-2020 | 1280 lần đọc
|

Danh mục tạp chí khoa học và nhà xuất bản uy tín được Quỹ NAFOSTED công nhận để đánh giá các đề tài nghiên cứu khoa học do Quỹ tài trợ (kênh thông tin quan trọng làm cơ sở để các Hội đồng giáo sư ngành/liên ngành lựa chọn tạp chí khoa học có uy tín).

Tham khảo Danh mục tạp chí khoa học và nhà xuất bản uy tín được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ NAFOSTED) công nhận để đánh giá các đề tài nghiên cứu do Quỹ NAFOSTED tài trợ. Đây là một kênh thông tin quan trọng làm cơ sở để các Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành lựa chọn tạp chí có uy tín đề xuất vào Danh mục tạp chí khoa học uy tín được tính điểm năm 2020:

  1. Quyết định số 251/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 09/8/2019 của Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia phê duyệt Danh mục tạp chí quốc tế và quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.
  2. Quyết định số 151/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 09/8/2019 của Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia phê duyệt Danh mục tạp chí quốc tế có uy tín và tạp chí ISI có uy tín trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật.

Nguồn: https://nafosted.gov.vn     

Chi tiết xem tại file đính kèm.