KHOA TOÁN - TIN
ĐT: 0280.3746.988 - Email: khoatt.dhkh@tnu.edu.vn

1. Trưởng Khoa: TS Nguyễn Thị Thu Thuỷ

² Điện thoại: CQ: 0280.3746.988 - DĐ: 0912.211.858

² Email: thu_thuy@tnu.edu.vn

2. Phó Trưởng Khoa: ThS Nguyễn Thanh Mai

² Điện thoại: CQ: 2080.3746.988 - DĐ: 0912.880.777

² Email: mai_nt@tnu.edu.vn

3. Phó Trưởng Khoa: ThS Trương Minh Tuyên

² Điện thoại: CQ: 2080.3947.497 - DĐ: 0982890409

² Email: tuyentm@tnu.edu.vn

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Họ tên Chức vụ Điện thoại Email
NR
Thái T. Kim Chung G.viên 0973836184 chungttk@tnu.edu.vn
Ngô Văn Định G.viên 3211352 0988844804 dinhnv@tnu.edu.vn
Nguyễn Thu Hằng G.viên 3947497 0982890049 hang_nt@tnu.edu.vn
Nguyễn T. Thanh Huyền G.viên 0987582595 thanh.huyen@tnu.edu.vn
Bùi Việt Hương G.viên 3750033 0989207637 huongbv@tnu.edu.vn
Nguyễn Thanh Hường G.viên 3854448 0915214060 thanhhuong@tnu.edu.vn
Phạm Hồng Nam G.viên 0987594717 namph@tnu.edu.vn
Ngô Thị Ngoan G.viên 3750722 0904713037 ngoannt@tnu.edu.vn
Nguyễn T. Ngọc Oanh G.viên 0912864589 oanhntn@tnu.edu.vn
Trần Xuân Quý G.viên 3846403 0912855359 quytx@tnu.edu.vn
Nguyễn Thanh Sơn G.viên 3240727 0988500744 son_nt@tnu.edu.vn
Phạm T. Minh Thu G.viên 3647399 0988356337 thuptm@tnu.edu.vn
Mai Viết Thuận G.viên 01698154198 thuanmv@tnu.edu.vn
Hà Đại Tôn G.viên 0988834505 tonhd@tnu.edu.vn
Nguyễn T. Thu Trang G.viên 3846235 0988735717 trang-ntt@tnu.edu.vn
Vũ Hải Hiệu G.viên 0988557173 hieuvh@tnu.edu.vn
Trịnh Thị Lình G.viên 0972994334 linh.tt@tnu.edu.vn
Nguyễn Song Hà G.viên 0949785053 hans@tnu.edu.vn
Trần Thị Yến G.viên 01697644269 yen.tt@tnu.edu.vn
Bùi Đức Việt G.viên 0978556465 ducviet@tnu.edu.vn
Nguyễn T. Hồng Hạnh G.viên 0985340999 honghanh@tnu.edu.vn