THÔNG TIN VỀ NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO 

    

Đào tạo giáo viên các hệ Chính quy tập chung của 3 bậc Đại học, Cao học, Nghiên cứu sinh.

Bồi dưỡng chuẩn hoá và bồi dưỡng thường xuyên đối với các giáo viên các trường THCS, THPT theo chương trình của Bộ GD&ĐT quy định.

Liên kết với các địa phương có nhu cầu và được Bộ GD&ĐT duyệt để đào tạo giáo viên các hệ Đại học Sư phạm (chính quy và tại chức) theo chỉ tiêu riêng cho các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc.

Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trên lĩnh vực khoa học giáo dục, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn.

 

* Mục tiêu phát triển Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Thái Nguyên

          Xây dựng Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Thái Nguyên trở thành Trường đại học trọng điểm của khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam - một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học có uy tín, ngang tầm với các trường đại học lớn trong nước, từng bước tiếp cận, hoà nhập với các trường đại học trong khu vực và trên thế giới.

* Chiến lược phát triển đào tạo

- Mục tiêu phát triển:

          + Tăng dần quy mô đào tạo hàng năm nhằm đáp ứng nhu cầu về giáo viên và cán bộ khoa học cho sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là cung cấp nhân lực cho các tỉnh miền núi phía Bắc trong giai đoạn phát triển hiện nay.

          + Chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo được đổi mới toàn diện, căn bản, tiếp cận với trình độ các trường đại học uy tín trong nước và khu vực, đào tạo theo hệ thống tín chỉ từ  khoá tuyển sinh năm 2008 trở đi.

          + Chất lượng đào tạo được nâng cao, đảm bảo các cán bộ được đào tạo có kiến thức khoa học cập nhật, vững vàng, có kỹ năng nghề nghiệp thành thạo và trình độ tư duy sáng tạo, được các cơ sở tiếp nhận đánh giá tốt. Để đánh giá đúng thực trạng chất lượng đào tạo, hàng năm Trường tiếp tục phấn đấu để đạt mức cao về kiểm định chất lượng theo các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quy mô phát triển:

          + Phấn đấu đến năm 2015: có 15.000 sinh viên quy đổi.

          + Tuyển mới hàng năm: 2500 sinh viên hệ chính quy, 2500 sinh viên hệ không chính quy, 300 học viên cao học, 40 nghiên cứu sinh.

          + Phát triển các loại hình đào tạo: liên kết, văn bằng 2, đào tạo liên thông.

          + Cấp đào tạo: phát triển quy mô đào tạo trình độ cao đẳng, đại học theo nhu cầu xã hội, tăng nhanh số lượng đào tạo cao học, từng bước mở thêm các ngành đào tạo nghiên cứu sinh.

          + Cơ cấu ngành nghề: Duy trì và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với các ngành và chuyên ngành đã có, mở các chuyên ngành đào tạo mới theo nhu cầu phát triển của xã hội; đầu tư phát triển đào tạo Nghiên cứu sinh ở một số chuyên ngành có tiềm lực về đội ngũ và cơ sở vật chất.

* Chiến lược phát triển nghiên cứu khoa học

- Mục tiêu:

          Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học theo hướng chuyên sâu và đẩy mạnh hoạt động chuyển giao công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Trường, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng và đất nước.

- Những định hướng chính:

          + Nâng cao năng lực nghiên cứu cho đội ngũ cán bộ giảng dạy.

          + Xây dựng một số định hướng nghiên cứu trọng tâm nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách và thiết thực của khu vực Trung du, miền núi phía Bắc.

          + Đổi mới cơ chế quản lý khoa học - công nghệ nhằm nâng cao chất lượng các chương trình, dự án, đề tài NCKH và gắn liền với thực tiễn giáo dục, sản xuất.

          + Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về khoa học - công nghệ, đặc biệt là các lĩnh vực mũi nhọn như: giáo dục, văn hoá, công nghệ thông tin, môi trường, ngôn ngữ và văn hoá dân tộc.

          + Thành lập một số Trung tâm nghiên cứu về Giáo dục, Văn hoá, Kinh tế - Xã hội và Nhân văn.

 

Có lỗi xuất hiện: The Web application at http://tnu.edu.vn/dhsp/Pages/traning_field.aspx could not be found. Verify that you have typed the URL correctly. If the URL should be serving existing content, the system administrator may need to add a new request URL mapping to the intended application.