Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Gần 300 cán bộ chủ chốt của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII)

Đăng ngày: 22-11-2019 | 6748 lần đọc
|

Sáng ngày 22/11, Đảng ủy Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII) cho gần 300 cán bộ chủ chốt và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan Đại học Thái Nguyên.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Hồng Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên và các đồng chí trong thường trực Đảng ủy Đại học Thái Nguyên triển khai các nội dung, bao gồm: Bài viết của đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.

22-11-2019-NQ-2.JPG

Đồng chí Phạm Hồng Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên quán triệt một số nội dung tại Hội nghị

 Tiếp đó, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Viết Khanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên quán triệt, hướng dẫn thực hiện một số nội dung Chỉ thị số 35 – CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26 – HD/TW của Ban Tổ chức Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Quy chế bầu cử trong Đảng, Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương,  Hướng dẫn số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên);

22-11-2019-NQ-3.JPG

Đồng chí Trần Viết Khanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên quán triệt một số nội dung tại Hội nghị

Đồng thời, Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Nguyễn Hữu Công – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên Quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII): Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị “Về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”; Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị “Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”; Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị “Về tăng cường,  nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”; Kết luận số 57-KL/TW, ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị “Về việc kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh”; Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới”.

22-11-2019-NQ-4.JPG

Đồng chí Nguyễn Hữu Công – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên quán triệt một số nội dung tại Hội nghị

Sau Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Đại học Thái Nguyên yêu cầu các Đảng bộ trực thuộc nghiêm túc triển khai các nội dung của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII) đến toàn thể đảng viên của Đảng bộ theo đúng quy định./.

Thanh Loan – TNU Media