Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Hội thảo quốc tế "Tự chủ đại học với Đại học vùng và các đơn vị thành viên"

Đăng ngày: 10-12-2019 | 13134 lần đọc
|

Thông tin về Hội thảo quốc tế

Tự chủ đại học với Đại học vùng và các đơn vị thành viên

Thời gian: 08h00 – 16h00, ngày 17/12/2019.

Địa điểm: Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN.

Mục tiêu

- Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về tự chủ đại học cho đại học vùng và các đơn vị thành viên;

-  Kết quả của Hội thảo là tài liệu và ý tưởng tham khảo để xây dựng quy chế tổ chức, hoạt động của ĐHTN và các đơn vị thành viên phù hợp với Luật, Nghị định, Thông tư trong bối cảnh lịch sử cụ thể và thực tiễn.

Nội dung làm việc: Theo chương trình Hội thảo gửi kèm.

Thanh phần tham dự

-    Chương trình Aus4skills tại Việt Nam;

-     Chuyên gia từ các trường Đại học của Úc, World Bank, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-    Đại diện lãnh đạo Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Tây Bắc;

-    ĐHTN: Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo Văn phòng và các Ban chức năng; các diễn giả tại hội thảo;

-   Các trường đại học và cao đẳng thành viên: Chủ tịch Hội đồng trường, đại diện Ban Giám hiệu, các đại diện lãnh đạo phòng chức năng, chủ tịch Công đoàn, đại diện lãnh đạo Đoàn thanh niên, Hội sinh viên;

-   Hai Khoa trực thuộc, phân hiệu ĐHTN tại Lào Cai và các Trung tâm trực thuộc ĐHTN: Đại diện cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị, Trưởng phòng/Tổ trưởng Hành chính – Tổ chức.

Thông tin liên hệ: Ban Hợp tác Quốc tế - ĐHTN, email: banqhqt.dhtn@moet.edu.vn, điện thoại:  02803.851.690 - 0913.954.474 (đ/c Huy).