Thông tin cuộc thi Chung khảo HBTV cho LHS Lào đang học tại Việt Nam