Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2019-TNA-14 do TS. Trương Minh Tuyên - Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 19-02-2021 | 66 lần đọc
|

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

Tên đề tài: Xấp xỉ nghiệm của bài toán không điểm chung tách và ứng dụng

Mã số: B2019-TNA-14

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trương Minh Tuyên

Quyết định thành lập Hội đồng: số 631/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời gian nghiệm thu: 15h30 – thứ Tư, ngày 24 tháng 02 năm 2021

Địa điểm nghiệm thu: Phòng hội thảo - Trường Đại học Khoa học - ĐHTN

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu