Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2021

Đăng ngày: 09-07-2020 | 247 lần đọc
|

THÔNG BÁO

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Trường Đại học, Cao đẳng thành viên;

 - Các Đơn vị thuộc và trực thuộc.

 

Thực hiện công văn số 2456/BGDĐT-KHCNMT ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2021, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển chọn như sau:

1. Đối tượng tham gia tuyển chọn

Các tổ chức, cá nhân thuộc các đơn vị của Đại học Thái Nguyên đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 4 và Điều 7 Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Thông tư số 11), có đủ năng lực chủ trì thực hiện một trong số các đề tài thuộc danh mục đề tài do Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt hàng thực hiện từ năm 2021 được phê duyệt kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyên chọn được quy định tại Điều 15 Thông tư số 11.

Việc tuyển chọn căn cứ vào các tiêu chí được quy định tại Điều 16 Thông tư số 11 và Danh mục đề tài đặt hàng kèm theo Quyết định số 1721.

2. Hướng dẫn xây dựng dự toán kinh phí thực hiện đề tài

2.1. Nguồn kinh phí

a) Kinh phí ngân sách Nhà nước: Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp kinh phí thực hiện đề tài từ ngân sách nhà nước không vượt quá số kinh phí dự kiến trong danh mục kèm theo Quyết định số 1721.

b) Kinh phí từ nguồn khác: Khuyến khích, ưu tiên các đề tài huy động được nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà tài trợ để thực hiện đề tài; không huy động kinh phí từ thành viên thực hiện đề tài. Kinh phí từ nguồn khác phải có cam kết rõ ràng và thực hiện theo quy định quản lý kinh phí của đề tài KH&CN cấp bộ.

2.2. Xây dựng dự toán

a) Căn cứ xây dựng dự toán:

- Các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán kinh phí thực hiện đề tài theo quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch số 55/2015/TLLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức, phân bổ dự toán đề tài có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước;

- Quyết định số 5830/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ định mức dự toán và quyết toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Các định mức kinh tế-kỹ thuật do các bộ, ngành chức năng ban hành;

(Danh mục văn bản tại Phụ lục 1)

b) Yêu cầu:

- Dự toán kinh phí thực hiện đề tài được xây dựng và thuyết minh theo từng nội dung nghiên cứu và gắn với các kết quả, sản phẩm cụ thể của đề tài;

- Dự toán kinh phí thực hiện đề tài cần thể hiện rõ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và kinh phí từ nguồn khác, ghi đầy đủ, rõ ràng trong Mục 19 của Thuyết minh đề tài (Mục 19. Kinh phí thực hiện đề tài và nguồn kinh phí);

- Dự toán kinh phí thực hiện đề tài cần được lập đúng định mức, đủ, hợp lý và tiết kiệm.

3. Nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn

Các đơn vị tổng hợp hồ sơ đăng ký tuyển chọn của đơn vị và gửi về Đại học Thái Nguyên thông qua Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, bao gồm:

 • Công văn của đơn vị;
 • Danh mục tổng hợp hồ sơ đăng ký tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài (theo mẫu);
 • Hồ sơ đăng ký tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài (09 bản: 01 bản chữ ký tươi, 08 bản sao). Hồ sơ bao gồm:
  1. Thuyết minh đề tài (Theo Mẫu 6, Phụ lục I, Thông tư số 11);
  2. Bảng dự toán chi tiết các khoản chi (theo mẫu tại Phụ lục 2);
  3. Bảng cam kết hỗ trợ kinh phí nguồn khác thực hiện đề tài;
  4. Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp và ứng dụng, nhận chuyển giao kết quả thực hiện đề tài;
  5. Tiềm lực của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài (Mẫu 7, Phụ lục I, Thông tư số 11).

Thời hạn nhận hồ sơ: Trước 16 giờ 00’ ngày 22 tháng 7 năm 2020

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 205, Tầng 2, Văn phòng Đại học Thái Nguyên. File điện tử danh mục tổng hợp hồ sơ, thuyết minh và dự toán chi tiết đề tài (làm thành 01 file word) gửi về địa chỉ email: BanQLKH.DHTN@moet.edu.vn.

Đại học Thái Nguyên đề nghị các đơn vị thông báo cho các tổ chức, cá nhân của đơn vị đáp ứng được các yêu cầu đăng ký tham gia tuyển chọn.

(Quyết định 1721/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Danh mục kèm theo được đính kèm phía dưới)

Các thông tin cần trao đổi xin liên hệ với đ/c Nguyễn Tuấn Anh - Ban KHCN&MT theo số điện thoại: 0913 847 333.

Công văn 1182/ĐHTN-KHCNMT