Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thống kê CB, GV ĐHTN

Đăng ngày: 15-11-2018 | 824 lần đọc
|

TỔNG HỢP CÁN BỘ VIÊN CHỨC VÀ HỢP ĐỒNG CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2017

(Tính đến 31/12/2017)

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Đơn vị

Tổng số CB

VC

Tổng số cán bộ giảng dạy

Dân tộc ít người

Cán bộ nữ

Học hàm

Trình độ đào tạo

GS

PGS

Tiến
 sĩ

Thạc
 sĩ

Đại 
học

Cao
 đẳng

CKII

CKI

BSNT

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

VP Đại học Thái Nguyên

133

43

10

57

2

10

29

63

31

2

 

 

 

2

Trường ĐHKT & QTKD

477

333

69

334

 

11

59

312

80

2

 

 

 

3

Trường Đại học KTCN

551

385

33

274

 

18

65

317

136

4

 

 

 

4

Trường Đại học Sư phạm

541

371

91

238

2

44

167

222

115

3

 

 

 

5

Trường Đại học CNTT&TT

459

310

44

253

 

 2

29

302

93

5

 

 

 

6

Trường Đại học Nông Lâm

480

300

79

236

6

29

123

227

105

1

 

 

 

7

Trường Đại học Khoa học

327

230

33

204

1

9

71

190

47

1

 

 

 

8

Trường Đại học Y Dược

490

387

108

309

3

20

63

210

129

6

11

2

5

9

Trường CĐ Kinh tế - KT

200

150

18

113

 

1

10

133

42

4

 

 

 

10

Khoa Ngoại ngữ

164

115

15

133

 

 

16

116

28

1

 

 

 

11

Khoa Quốc tế

68

35

8

41

 

1

4

36

24

3

 

 

 

12

PH ĐHTN tại tỉnh Lào cai

52

23

11

29

 

2

5

22

23

1

 

 

 

13

Bệnh viện Trường ĐHYK

74

 

12

52

 

 

 

5

18

1

 

5

 

14

Trung tâm Học liệu

50

5

7

25

1

 

3

24

17

2

 

 

 

15

Trung tâm GDQP&AN

79

38

14

29

 

 

 

22

42

2

 

 

 

16

Trung tâm Hợp tác Quốc tế

3

 

 

2

 

 

 

1

2

 

 

 

 

17

Trung tâm Đào tạo từ xa

10

1

 

5

 

 

5

3

 

 

 

 

18

Trung tâm ĐT Tiền tiến sĩ

5

1

 

4

 

 

 

4

1

 

 

 

 

19

Trung tâm phát triển NLNN

11

 

1

7

 

 

 

4

7

 

 

 

 

20

Nhà xuất bản

25

5

5

14

 

2

5

9

8

1

 

 

 

 

Tổng cộng

4199

2732

558

2359

15

149

650

2224

951

39

11

7

5