Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2016-TNA-15 do TS. Nguyễn Thị Út Sáu - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 09-10-2018 | 154 lần đọc
|

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

Tên đề tài: Đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đại học sư phạm theo hồ sơ năng lực

Mã số: B2016-TNA-15

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Út Sáu

Tổ chức chủ trì:  Đại học Thái Nguyên

Thời gian thực hiện: từ tháng 3 năm 2016 đến tháng 3 năm 2018

2. Mục tiêu

Đề xuất được quy trình, biện pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo hồ sơ năng lực, từ đó góp phần đổi mới quá trình đào tạo giáo viên trong các trường đại học sư phạm hiện nay. 

3. Tính mới và sáng tạo

- Đề tài tiếp cận lý luận đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đại học sư phạm theo hồ sơ năng lực. Đây là cách tiếp cận mới trong đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong giai đoạn hiện nay.

- Đề tài đã phối hợp sử dụng các phương pháp nghiên cứu nên đã đánh giá được chính xác, khách quan thực trạng đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đại học sư phạm của 03 trường đại học sư phạm: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội II.

- 05 biện pháp đề tài đề xuất có tính mới, có ý nghĩa thực tiễn cải tiến chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đại học sư phạm theo hồ sơ năng lực, đặc biệt là biện pháp đề xuất xây dựng và ứng dụng phần mềm quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đại học sư phạm theo hồ sơ năng lực.

4. Kết quả nghiên cứu

- Xây dựng được cơ sở lý luận về đánh giá kết quả học tập của sinh viên các trường đại học sư phạm theo hồ sơ năng lực.

- Phát hiện được thực trạng đánh giá kết quả học tập của sinh viên các trường đại học sư phạm theo hồ sơ năng lực của 03 trường đại học sư phạm: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội II.

- Đề xuất được quy trình và 4 biện pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên các trường đại học theo hồ sơ năng lực.

5. Sản phẩm

5.1. Bài báo khoa học

[1]. Nguyễn Thị Út Sáu, Lê Thùy Linh (2017): "Tổ chức dạy học theo mô hình dạy học theo POHE ở  Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên"  Tạp chí Giáo dục, số 407, kỳ 1 tháng 6 năm 2017.

[2]. Nguyen Thi Ut Sau, Hoang Thị Minh Hue (2018): "Curent situation of the study resul assessment of student in Thai Nguyen pedagogy University according to the competence record,"The European Journal of Education and Applied Psychology, No 2 2018.

5.2. Sách và tài liệu

[1]. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đại học sư phạm theo hồ sơ năng lực, Bản thảo sách tham khảo đã được nghiệm thu đạt loại tốt.

5.3. Sản phẩm đào tạo

[1]. Doãn Thị Bích Liên, Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học viên sau đại học nhóm ngành khoa học giáo dục ở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, Luận văn thạc sĩ  năm 2016.

[2]. Đoàn Thị Giang Thanh, Quản lý hoạt động đánh giá kết quả thực tập của sinh viên ngành giáo dục mầm non theo chuẩn đầu ra ở trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, Luận văn thạc sĩ  năm 2016.

[3]. Hoàng Thị Minh Huệ, Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập theo hồ sơ năng lực ở trường đại học sư phạm - Đại học Thái Nguyên, Luận văn thạc sĩ năm 2017

[4]. Phạm Thị Như Phong, Các biện pháp đảm bảo chất lượng dạy học ở trường trung học phổ thông khu vực đồng bằng sông Hồng theo yêu cầu đổi mới giáo dục, Luận án tiến sĩ đang thực hiện đúng tiến độ. Thời gian thực hiện: 2016 - 2019.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

- Phương thức chuyển giao:

05 biện pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đai học sư phạm sẽ được chuyển giao cho các trường đại học sư phạm thông qua hình thức hợp đồng giữa cơ quan chủ trì với các trường đại học sư phạm trong cả nước.

- Địa chỉ ứng dụng: Các trường đại học sư phạm trong cả nước.

- Lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu: Đề tài đã xây dựng được cơ sở lý luận về đánh giá kết quả học tập của sinh viên đại học sư phạm theo hồ sơ năng lực; đánh giá đúng thực trạng hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên đại học sư phạm theo hồ sơ năng lực; đề xuất quy trình và biện pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên đại học sư phạm theo hồ sơ năng lực góp phần nâng cao chất lượng dạy - học ở các trường đại học sư phạm theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp. Sản phẩm của đề tài cung cấp thêm nguồn tài liệu tham khảo cho giảng viên, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh của các trường đại học sư phạm trong cả nước.

 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information

Title: Evaluating the academic results of students of pedagogical universities according to their competence profiles

Code: B2016-TNA-15

Project head: Dr. Nguyen Thi Ut Sau

Executive Organization: Thai Nguyen University

Implementation period: from March 2016 to March 2018

2. Objectives

Proposing the process and measures to evaluate the student's performance according to the capacity profile, thus contributing to the renewal of the teacher training process in the existing pedagogic universities.

3. Novelty and creativity

- This research approaches the new evaluation theories on the learning outcomes of students of pedagogical universities based on their competence profiles. This is a new approach to evaluating students' academic performance in the current period.

- The various research methodologies have been applied in the current research. Therefore, the evaluation of the learning outcomes of undergraduates in 3 pedagogical universities: Thai Nguyen University of Education - Thai Nguyen University, Hanoi National University of Education, Hanoi Pedagogical University II become more accurate and objective.

- 5 proposed methodologies that have new meaning and practical significance may improve the assessment quality of students’ learning outcomes at pedagogical universities according to their competence profiles, especially measures to propose the construction and application of software to manage activities of assessing learning outcomes of university students according to capacity profile.

4. Research results

- Develop a theoretical basis for assessing the academic performance of students at pedagogical universities according to their proficiency profile.

- Find out the evaluation results of students’ learning outcomes at pedagogical universities according to the capacity profiles of three pedagogical universities: Thai Nguyen University of Education - Thai Nguyen University, Hanoi National University of Education, Hanoi Pedagogical University II.

- Propose the procedures and 4 measures to assess the academic results of university students according to the capacity profile.

5. Products

5.1. Articles

[1]. Nguyen Thi Ut Sau, Le Thuy Linh: "Teaching with POHE Faacullty of Psychology - Pedagogy, Thai Nguyen college of education, Thai Nguyen University" Journal of Education, No 407 June 2017.

[2]. Nguyen Thi Ut Sau, Hoang Thị Minh Hue: "Curent situation of the study resul assessment of student in Thai Nguyen pedagogy University according to the competence record" The European Journal of Education and Applied Psychology, No 2 2018.

5.2. Books and materials

[1]. Evaluating the students’ academic results at the pedagogical university according to their competence profile. The draft of the reference books have been accepted well.

5.3. Training results

[1]. Doan Thi Bich Lien, Managing evaluation activities of postgraduate students in education science at Thai Nguyen University of Education, Master thesis in 2016.

[2]. Do Thi Thi Thanh Thanh, Managing evaluation activities of students in pre-school education according to the outcome standards of Yen Bai College of Education, master thesis in 2016.

[3]. Hoang Thi Minh Hue, Managing academic performance assessment at Thai Nguyen University of Education, Master's thesis in 2017.

[4]. Pham Thi Nhu Phong, Measures to ensure the quality of teaching in secondary schools in the Red River delta according to requirements of education reform, PhD thesis is on schedule. Implementation period: 2016 - 2019

6. Transfer method, application address, impacts and benefits of research results:

Transfer method:

5 measures to assess the academic performance of students at the college will be transferred to the pedagogical universities through the contract between the lead agency and the pedagogic universities throughout the country.

Application address: the pedagogic universities throughout the country.

- Impacts and benefits of research results:

The research has built up the theoretical basis for assessing the learning outcomes of pedagogical undergraduate students according to the capacity profile; Evaluating the actual situation of the performance evaluation of pedagogical university students according to the competence profile; Proposing the procedures and measures to evaluate the learning outcomes of pedagogical undergraduates according to the capacity profile, thus contributing to improving the quality of teaching and learning at pedagogical universities according to their professional orientation. The products of the project provide additional reference materials for lecturers, students, learners and doctoral students of the universities in the country.

Tin bài: Ban KHCN&MT

TIN ĐÃ ĐƯA