Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2017-TNA-35 do PGS.TS. Trần Văn Phùng - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 11-09-2019 | 1752 lần đọc
|

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

 • Tên đề tài: Nghiên cứu chọn tạo chủng giống và quy trình nuôi trồng loài Cordyceps militaris có hàm lượng cordycepin cao trên giá thể nhân tạo thể rắn.
 • Mã số: B2017-TNA-35
 • Chủ nhiệm: PGS.TS Trần văn Phùng
 • Cơ quan chủ trì: Đại học Thái Nguyên
 • Thời gian thực hiện: 2017-2019

2. Mục tiêu

Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) là một loại nấm dược liệu, đã được y học cổ truyền và y học hiện đại công nhận. Trong thành phần của nấm có chứa nhiều hoạt chất sinh học có giá trị dược lý. Do đó, nhu cầu sử dụng loại dược liệu này rất lớn. Trước tính hình đó, các  hướng nghiên cứu nuôi trồng nhân tạo nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học trong và ngoài nước. Tuy nhiên, chủng giống Cordyceps militaris  có tính thoái hóa cao, năng suất tạo qủa thể không ổn định là rào cản để công nghiệp hóa nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo.

Vì vậy, đây là vấn đề cấp thiết cần phải giải quyết. Mục tiêu của đề tài này là:

 • Chọn lọc được chủng giống militaris có khả năng tạo quả thể có chiều dài khoảng 5 đến 10 cm, mầu vàng tươi với hàm lượng cordycepin ≥ 5 mg/g.
 • Đưa ra được các điều kiện nuôi trồng tối ưu cho sinh trưởng của militaris đạt hàm lượng cordycepin tối thiểu 5 mg/g khô.
 • Hoàn thiện được quy trình sấy quả thể militaris đảm bảo được mầu sắc, hương vị nấm và giữ được hàm lượng cordycepin cao.
 • Sản xuất thử ở quy mô phòng thí nghiệm năng suất 2000 bình nuôi / 3 tháng.

3. Tính mới và sáng tạo

Đây là đề tài nghiên cứu toàn diện từ khâu giống, điều kiện dinh dưỡng, điều kiện nuôi trồng ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng phát triển của nấm Đông trùng hạ thảo. Do đó đã xây dựng được mô hình nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo khép kín, kiểm soát nghiêm ngặt các điều kiện nuôi trồng, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho sự phát triển của nấm C. militaris.

4. Kết quả nghiên cứu

 • Đã chọn lọc được 01 chủng militaris được nhập khẩu tại Nhật, có khả năng sinh trưởng tạo quả thể ổn định.
 • Đã nghiên cứu được 01 công thức môi  trường phù hợp với sinh trưởng của militaris.
 • Xây dựng được 01 quy trình nuôi trồng giống militaris trên giá thể nhân tạo thể rắn.
 • Xây dựng được 01 quy trình kĩ thuật sấy khô quả thể militaris đảm bảo được cảm quan và giữ được hàm lượng cordycepin cao.
 • Xây dựng được 01 bộ tiêu chuẩn cơ sở của Viện Khoa học sự sống về sản phẩm Đông trùng hạ thảo.
 • Xây dựng 01 mô hình nuôi trồng đông trùng hạ thảo tiêu chuẩn gồm khu vực chuẩn bị và cấy giống, phòng nuôi tối và phòng nuôi sáng, khép kín, quy mô 000 bình/tháng.

5. Sản phẩm

5.1. Sản phẩm khoa học

- 02 bài báo đăng trên tạp chí trong nước

 1. Vũ Hoài Nam, Ma Thị Trang, Trần Văn Phùng, Nguyễn Huy Thuần, Dương Văn Cường (2019), “Ảnh hưởng của điều kiện dinh dưỡng đối với năng suất tạo quả thể và hàm lượng Cordycepin ở nấm đông trùng hạ thảo”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam.
 2. Vũ Hoài Nam, Ma Thị Trang, Trần Văn Phùng, Nguyễn Huy Thuần, Dương Văn Cường (2019), “Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường nhân giống cấp 1 tới khả năng hình thành quả thể của nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

- 01 bài báo đăng trên tạp chí nước ngoài

 1. Vu Hoai Nam, Ma Thi Trang, Tran Van Phung, Nguyen Huy Thuan, Duong Van Cuong (2019), “The effects of nutritional and fermentation conditions on mycelium growth of Cordyceps militaris in liquid culture”, Journal of Applied Biotechnology & Bioengineering, 13, pp. 137 – 140.

5.2. Sản phẩm đào tạo

- Có 02 sinh viên đã bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

 1. Lương Thị Dung (2017), Nghiên cứu các thành phần dinh dưỡng ảnh hưởng đến quá trình hình thành quả thể nấm đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris), khóa luận tốt nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
 2. Nguyễn Thị Hải Yến (2017), Khảo sát ảnh hưởng thành phần môi trường lỏng đến sự phát triển của hệ sợi và hàm lượng codycepin của nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris, khóa luận tốt nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

- Có 01 học viên Thạc sĩ

 1. Vũ Hoài Nam (2018), Nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện môi trường đến năng suất, chất lượng của nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris, luận văn thạc sĩ, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

5.3. Sản phẩm ứng dụng

 • 01 chủng militaris được nhập khẩu tại Nhật, có khả năng sinh trưởng tạo quả thể ổn định.
 • 01 quy trình nuôi trồng giống militaris trên giá thể nhân tạo thể rắn.
 • 01 quy trình kĩ thuật sấy khô quả thể militaris đảm bảo được cảm quan và giữ được hàm lượng cordycepin cao.
 • 01 mô hình nuôi trồng đông trùng hạ thảo tiêu chuẩn gồm khu vực chuẩn bị và cấy giống, phòng nuôi tối và phòng nuôi sáng, khép kín, quy mô 1500 bình/tuần.
 • 01 bộ tiêu chuẩn cơ sở của Viện Khoa học sự sống về sản phẩm Đông trùng hạ thảo.
 • 100 gram quả thể militaris khô đạt hàm lượng cordycepin ≥ 5 mg/g.

6. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng

Đề tài xây dựng được 01 quy trình nuôi trồng giống C. militaris trên giá thể nhân tạo thể rắn, 01 quy trình kĩ thuật sấy khô quả thể C. militaris đảm bảo được cảm quan và giữ được hàm lượng cordycepin cao, 01 mô hình nuôi trồng đông trùng hạ thảo tiêu chuẩn gồm khu vực chuẩn bị và cấy giống, phòng nuôi tối và phòng nuôi sáng, khép kín, quy mô 1500 bình/tuần, hoàn thiện quy trình từ giống đến nuôi trồng, thu hoạch và bảo quản sản phẩm.

 

RESEARCH SUMMARY

1. General information

 • - Project title: Research on breeding and breeding process Cordyceps militaris species has high cordycepin content on solid-state artificial media
 • - Code number: B2017-TNA-35
 • - Coordinator: ASS Prof., Dr. Trần Văn Phùng
 • - Implementing institution: Thai Nguyen University
 • - Duration: 2017-2019.

2. Objectives

Dong-Chong-Xia-Cao (Cordyceps militaris) is a medicinal mushroom, recognized by traditional medicine and modern medicine. In the composition of the fungus contains many biological active ingredients with pharmacological value. Therefore, the demand for this medicine is huge. Prior to that figure, artificial farming research directions received much attention from domestic and foreign scientists. However, Cordyceps militaris strain is highly degraded, unstable yield can be a barrier to cultivating fungal fungi.

So this is an urgent issue that needs to be resolved. The objective of this topic:

 • Selection of C. militaris strains capable of producing fruiting bodies with a length of about 5 to 10 cm, bright yellow with cordycepin content ≥ 5 mg/g.
 • Provide C. militaris' optimal growth conditions for cordycepin content of at least 5 mg/g dry.
 • Complete the drying process of C. militaris to ensure mushroom color and flavor and retain high cordycepin content.
 • Trial production at the laboratory scale with the yield of 2000 both / 3 months.

3. Creativeness and innovativeness

This is a comprehensive study from seed stage, nutritional conditions, environmental conditions affecting the growth and development process of Cordyceps fungus. Therefore, a model of cultivating closed Cordyceps fungi has been built up, strictly controlling the conditions of cultivation, creating the most favorable conditions for the development of C. militaris mushroom.

4. Results

 • Selected 01 strain of C. militaris imported in Japan, capable of growing to produce stable fruiting bodies
 • One environmental formula suitable for C. militaris growth was studied.
 • Building 01 process of cultivating C. militaris on solid artificial substrate.
 • A technical process for drying dried fruit was produced. C. militaris ensures high sensibility and retention of cordycepin content.
 • Constructing 01 set of basic standards of the Institute of Cordyceps Life Products.
 • Building 01 standard cordyceps rearing model including preparation and transplanting area, dark breeding room and bright, closed breeding room with scale of 1500 bottles / week.

5. Products

5.1. Scientific publications

- 02 articles published in national journal

 1. Vu Hoai Nam, Ma Thi Trang, Tran Van Phung, Nguyen Huy Thuan, Duong Van Cuong (2019), “Effects of nutrient composition on yield and cordycepin content in fruiting body of Cordyceps militaris”, Vietnam Academy of Agricultural Sciences.
 2. Vu Hoai Nam, Ma Thi Trang, Tran Van Phung, Nguyen Huy Thuan, Duong Van Cuong (2019), “Effect of agar plate method for cultivating Cordyceps militaris fruiting body”, Vietnam Science and Technology.

- 01 articles published in international journal

 1. Vu Hoai Nam, Ma Thi Trang, Tran Van Phung, Nguyen Huy Thuan, Duong Van Cuong (2019), “The effects of nutritional and fermentation conditions on mycelium growth of Cordyceps militaris in liquid culture”, Journal of Applied Biotechnology & Bioengineering, 13, pp. 137 – 140.

5.2. Training results

- 02 Bacherlor thesis

 1. Luong Thi Dung (2017), Research on nutrient components affecting the formation of Cordyceps militaris, Bachelor thesis, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry.
 2. Nguyen The Hei Yen (2017), Investigation of the effect of liquid environmental composition on the development of the fibrous system and codycepin content of Cordyceps militaris, Bachelor thesis, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry.

-  01 Master thesis

 1. Vu Hoai Nam (2018), Investigation of effects of cultivation conditions to the growth and quality of Cordyceps militaris, Master thesis of biotechnology, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry.

5.3. Other results

 • 01 strain of C. militaris is imported in Japan, able to grow and create stable fruits.
 • 01 process of cultivating C. militaris variety on solid artificial substrate.
 • 01 process of drying fruit, C. militaris, ensures high sensibility and high cordycepin content.
 • 01 standard cordyceps culture model including preparation and transplanting area, dark breeding room and bright, closed breeding room with scale of 10.000 bottles / month.
 • 01 basic set of standards for the Cordyceps Cordyceps Life Institute.
 • 100 grams of fruiting body C. militaris dry reaches cordycepin content mg 5 mg/g.

6. Effects, transfer alternatives of research results and applicability

The project built a breeding procedure for C. militaris on solid-state artificial media, 01 technical process for fruiting dried beans C. militaris ensured sensory and retained high cordycepin content, 01 model Standard cordyceps cultivation includes the preparation and transplanting areas, the dark breeding room and the bright, self-contained breeding room, with a scale of 1500 bottles / week, perfecting the process from seed to farming, harvesting and preservation product.

TIN ĐÃ ĐƯA