Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2017-TNA-37 do PGS.TS. Luân Thị Đẹp - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 24-12-2018 | 2548 lần đọc
|

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

- Tên đề tài: Nghiên cứu trồng thử nghiệm giống quýt ngọt không hạt (Citrus unshiu Marc) tại Bắc Kạn và Thái Nguyên.

- Mã số: B2017-TNA-37.

- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Luân Thị Đẹp.

- Cơ quan chủ trì đề tài: Đại học Thái Nguyên.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2018.

2. Mục tiêu

Đánh giá được khả năng sinh trưởng phát triển và biện pháp kỹ thuật thích hợp cho giống quýt ngọt không hạt trong giai đoạn kiến thiết cơ bản tại Bắc Kạn và Thái Nguyên.

3. Tính mới và sáng tạo

- Kết quả của đề tài là cơ sở khoa học và thực tiễn trong việc đưa giống quýt ngọt không hạt vào sản xuất và bổ sung vào cơ cấu giống cây có múi cho địa phương và các biện pháp kỹ thuật thích hợp để nâng cao khả năng sinh trưởng, phát triển cho giống quýt ngọt không hạt trong giai đoạn kiến thiết cơ bản, là tiền đề cho cây trồng ở thời kỳ kinh doanh có hiệu quả cao.

- Đã xây dựng được 1,0 ha (Thái Nguyên 0,5 ha và Bắc Kạn 0,5 ha) mô hình trình diễn giống quýt ngọt không hạt có khả năng sinh trưởng tốt, thích hợp với điều kiện sinh thái của địa phương, góp phần vào công tác đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ cho huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên và huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

4. Kết quả nghiên cứu

- Đánh giá được khả năng sinh trưởng, phát triển của giống quýt ngọt không hạt là giống có khả năng thích ứng với điều kiện sinh thái của địa phương và giữ được đặc tính ổn định của giống là không hạt, chín sớm, chất lượng tốt.

- Đánh giá và xác định được sử dụng phân bón với liều lượng 8 kg phân hữu cơ vi sinh Sông Gianh + phân bón lá Đầu Trâu 501; Sử dụng thuốc BVTV Newsgard 75 WP và Trebon 10 EC có tác dụng tốt trong phòng trừ sâu bệnh và nâng cao khả năng sinh trưởng cho giống quýt ngọt không hạt tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên và huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

- 01 Bản hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc giống quýt ngọt không hạt trong thời kỳ kiến thiết cơ bản tại Bắc Kạn và Thái Nguyên.

- Xây dựng được mô hình trình diễn quýt ngọt không hạt có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt với qui mô 1,0 ha (0,5 ha tại Bắc Kạn; 0,5 ha tại Thái Nguyên) thích hợp với điều kiện sinh thái của địa phương.

5. Sản phẩm

5.1. Sản phẩm khoa học

- Có 03 bài báo đăng trên Tạp chí trong nước

 1. Luan Thi Dep, Nguyen Minh Tuan, Nguyen Viet Hung, Dao Thanh Van (2018), “Study the effect of fertilizer compound on vegetative growth of mandarin sweet seedless (Citrus unshiu Marc) cultivar at basic design period”, Journal of Science and Technology, 184 (08), pp. 129 – 133. ISSN 1859-1271 (English version).
 2. Nguyen Minh Tuan, Ha Minh Tuan, Luan Thi Dep, Nguyen Ngoc Lan (2018), “Effect of micro organic fertilizer and foliage fertilizer on growth of sweet seedless mandarin in nonfruiting period at Bac Kan province”, Journal of Science and Technology, 187(11), pp. 99 – 104. ISSN 1859-1271 (English version).
 3. Luan Thi Dep, Nguyen Minh Tuan, Ha Minh Tuan, Hua Thi Toan (2018), “Study the effect of pesticide on vegetative growth and fruit yield of mandarin citrus seedless (Citrus unshiu Marc) in basic design period at Bac Kan province”, Journal of Science and Technology, 187 (11), pp. 123-128. ISSN 1859-1271 (English version).

5.2. Sản phẩm đào tạo

- Có 01 luận văn Thạc sĩ

 1. Ngô Thị An (2018), Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật cho giống quýt ngọt không hạt (citrus unshiu marc) trong giai đoạn kiến thiết cơ bản tại xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, Luận văn thạc sĩ Khoa học cây trồng, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên.

- Có 2 sinh viên đã bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

 1. Nguyễn Thị Thảo Trà (2017), Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân bón đến sinh trưởng và phát triển của giống quýt ngọt không hạt (Citrus unshiu Marc) tại Thái Nguyên, Khóa luận tốt nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
 2. Đinh Tiến Long (2017), Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại cho giống quýt ngọt không hạt (Citrus unshiu Marc) tại Thái Nguyên, Khóa luận tốt nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

5.3. Sản phẩm khác

- Có 01 bản hướng dẫn kỹ thuật

 1. Đề tài nghiệm thu 01 Bản hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc giống quýt ngọt không hạt trong thời kỳ kiến thiết cơ bản tại Bắc Kạn và Thái Nguyên.

- Có 01 mô hình

 1. Đề tài đã xây dựng được 01 mô hình trình diễn quýt ngọt không hạt có khả năng sinh trưởng tốt, với qui mô 1,0 ha (0,5 ha tại Bắc Kạn; 0,5 ha tại Thái Nguyên) phù hợp với vùng nghiên cứu.
 2. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

- Đề tài đã nghiệm thu 01 Bản hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc giống quýt ngọt không hạt trong thời kỳ kiến thiết cơ bản tại Bắc Kạn và Thái Nguyên. Kết quả của đề tài phục vụ cho việc lựa chọn được giống quýt ngọt không hạt thích hợp, cũng như các biện pháp kỹ thuật áp dụng để nâng cao khả năng sinh trưởng cho giống quýt ngọt không hạt trong giai đoạn kiến thiết cơ bản là tiền đề tốt cho cây ở thời kỳ kinh doanh tại Bắc Kạn và Thái Nguyên và các vùng có điều kiện tương tự thông qua các chương trình chuyển giao khoa học công nghệ, chương trình khuyến nông của địa phương.

- Đề tài đã xây dựng được mô hình trình diễn quýt ngọt không hạt có khả năng sinh trưởng tốt, với qui mô 01 ha (0,5 ha tại Bắc Kạn; 0,5 ha tại Thái Nguyên) phù hợp với vùng nghiên cứu, mô hình đã được bàn giao cho các hộ tham gia đề tài và tiếp tục áp dụng các biện pháp kỹ thuật cho sản xuất quýt ngọt không hạt khi đề tài kết thúc.

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information

- Project title: Evaluete of sweet madarin seedless (Citrus unshiu Marc) fruit at Thai Nguyen and Bac Kan province

- Code number: B2017-TNA-37.

- Coordinator: As.Prof.  Luan Thi Dep.

- Implementing institution: Thai Nguyen University.

- Duration: from 1/2017 to 12/2018.

2. Objective (s)

- To evaluate the vegetative growth and gave the suitabile techniques methods for sweet madarin seedless in basic design period at Thai Nguyen and Bac Kan province.

3. Creativeness and innovativeness

- The results are contributed the scientific and practical solutions in introducing the new sweet madarin seedless for citrus production at regions research as well as process of technique for enhancing vegetative growth of sweet madarin seedless at basic design period.

- The results also designed the model sweet madarin seedless 1,0 ha (Thai Nguyen 0,5 ha and Bac Kan province 0,5 ha) had the good vegetative growth and suitable with the ecology of locations research. The results will also contribute to the training, research and transfer of science and technology to the Thai Nguyen and Bac Kan province.

4. Research result

- The results are determining the vegetative growth of sweet madarin seedless which are suitable with the ecology regions research and keep the original characters agronomy of variety in seedless, early harvest time, good quality. The result also evaluated and and decide the techniques suitable for improving vegetative growth of sweet madarin seedless include use fertilizer, pesticide.

- The results also gave the 01 guide techniques to planting and care sweet madarin seedless in basic design period at Thai Nguyen and Bac Kan province.

- A model 1,0 ha sweet madarin seedless improving vegetative growth and suitable with ecology area research was designed at Thai Nguyen and Bac Kan province.

5. Products

5.1. Scientific publications

- There are 03 article published in national journal

 1. Luan Thi Dep, Nguyen Minh Tuan, Nguyen Viet Hung, Dao Thanh Van (2018), “Study the effect of fertilizer compound on vegetative growth of mandarin sweet seedless (Citrus unshiu Marc) cultivar at basic design period”, Journal of Science and Technology, 184 (08), pp. 129 – 133. ISSN 1859-1271 (English version).
 2. Nguyen Minh Tuan, Ha Minh Tuan, Luan Thi Dep, Nguyen Ngoc Lan (2018), “Effect of micro organic fertilizer and foliage fertilizer on growth of sweet seedless mandarin in nonfruiting period at Bac Kan province”, Journal of Science and Technology, 187(11), pp. 99 – 104. ISSN 1859-1271 (English version).
 3. Luan Thi Dep, Nguyen Minh Tuan, Ha Minh Tuan, Hua Thi Toan (2018), “Study the effect of pesticide on vegetative growth and fruit yield of mandarin citrus seedless (Citrus unshiu Marc) in basic design period at Bac Kan province”, Journal of Science and Technology, 187 (11), pp. 123-128. ISSN 1859-1271 (English version).

5.2. Training results

- 01 Master Thesis

 1. Ngo Thi An (2018), Study the characters agronomy and some techniques for sweet madarin seedless (Citrus unshiu Marc) in basic design period at Quang Thuan, Bach Thong district, Bac Kan province. Masters thesis on Crop Science, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry.

- 02 Bachelor thesis

 1. Nguyen Thi Thao Tra (2017), Study the effect of compound fertilizer on growth and development of sweet madarin seedless (Citrus unshiu Marc) at Thai Nguyen province, Bachelor thesis, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry.
 2. Dinh Tien Long (2017), Study the vegetative growth and pesticide techniques in insect pest control for sweet madarin seedless (Citrus unshiu Marc) at Thai Nguyen province, Bachelor thesis, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry.

5.3. Other results

- 01 guide techniques for sweet madarin seedless production

 1. The 01 guide techniques to planting and care sweet madarin seedless in basic design period at Thai Nguyen and Bac Kan province.

- 01 model sweet madarin seedless production

 1. The model 1,0 ha sweet madarin seedless with the best vegetative growth and suitable with the ecology area research was designed at Thai Nguyen and Bac Kan province.
 2. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of reserach results

- The title has given the guide techniques in planting and care for sweet madarin seedless in basic design period at Thai Nguyen and Bac Kan province. The results of reseach were transfer and application for sweet madarin seedless in basic design period production at research area and other regions with the same condition through the extensionprograms.

- The model 1,0 ha (Thai Nguyen 0,5 ha and Bac Kan province 0,5 ha) sweet madarin seedless with the best vegetative growth and development as well as suitable ecology regions research was designed. The model will be transfer and managed after the project ends.

TIN ĐÃ ĐƯA