Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2015-TN07-03 do ThS. Ngô Mạnh Tưởng - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 14-05-2019 | 804 lần đọc
|

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

- Tên đề tài: Xử lý song song trong phương pháp RBF-FD giải bài toán truyền nhiệt.

- Mã số: ĐH2015-TN07-03.

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Ngô Mạnh Tưởng

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 1 năm 2016 (gia hạn đến tháng 12 năm 2018).

2. Mục tiêu

- Xây dựng được thuật toán song song nhằm mục đích song song hóa quá trình xác định véc tơ trọng số trong phương pháp RBF-FD.

- Đánh giá hiệu quả của giải pháp song song hóa bằng lý thuyết và thử nghiệm.

- Thử nghiệm số trên tập dữ liệu phân tán lớn.

3. Tính mới và sáng tạo

- Đề xuất 3 thuật toán mới.

- Thử nghiệm số trên các thuật toán mới để so sánh với các thuật toán đã công bố.

4. Kết quả nghiên cứu

- Đề xuất thuật toán tính toán song song cho phương pháp RBF-FD trong việc tìm tập các tâm hỗ trợ tính toán véc tơ trọng số và tính toán véc tơ trọng số.

- Đề xuất 2 thuật toán chọn tâm hỗ trợ phương pháp không lưới RBF-FD trong không gian 3 chiều.

5. Sản phẩm

Sản phẩm khoa học

- 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục scopus.

- 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành.

- 01 bài báo đăng trên kỷ yếu hội thảo Quốc gia.

 1. Oleg Davydov, Dang Thi Oanh and Ngo Mạnh Tuong (2019), " Octant-Based Stencil Selection for Meshless Finite Difference Methods in 3D", Vietnam journal of mathematics, đã có chấp nhận đăng.
 2. Đặng Thị Oanh, Ngô Mạnh Tưởng (2019), “Song song hóa việc chọn tâm và tính véc tơ trọng số cho phương pháp không lưới RBF-FD giải phương trình Poisson”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, tập 195, số 02, tr. 69-74.
 3. Đặng Thị Oanh, Ngô Mạnh Tưởng, Trịnh Minh Đức (2017), " Nghiên cứu sự ảnh hưởng của điều kiện tách biệt trong thuật toán sinh tâm thích nghi cho phương pháp không lưới giải bài toán elliptic ", Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ quốc gia lần thứ X (Fair 2017) về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin, tr. 667-673.
 4. Ngô Mạnh Tưởng (2015), “Phương pháp không lưới RBF-FD sử dụng nội suy Hermite RBF giải phương trình Poisson”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, tập 132, số 02, tr. 171-175.

Sản phẩm đào tạo: Hướng dẫn 02 luận văn thạc sĩ bảo vệ thành công:

 1. Lâm Văn Trì, Nghiên cứu sự ảnh hưởng của bộ tâm nội suy đến độ chính xác của xấp xỉ đạo hàm dựa trên nội suy hàm cơ sở bán kính, Luận văn tốt nghiệp năm 2016, Quyết định số 812/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 18/10/2016, tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên.
 2. Vũ Huy Hoàng Đô, Sự ảnh hưởng của bộ tâm được chọn trong phương pháp không lưới RBF-FD, Luận văn tốt nghiệp năm 2016, Quyết định số 49/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 18/01/2016, tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

Các bài báo và các công trình công bố trong các hội thảo sẽ là tài liệu cho những nghiên cứu sâu hơn trong chủ đề này. Kết quả nghiên cứu của đề tài cũng là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho công tác giảng dạy cho sinh viên tại trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên.

 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information

- Project title: Parallel Processing For RBF-FD Method to Solve Heat Transfer Problem.

- Code number: ĐH2015-TN07-03.

- Coordinator: M.Sc. Ngo Manh Tuong.

- Implementing institution: TNU - University of Information and Communication Technology.

- Duration: From January 2015 to December 2016 (extended until  December 2018).

2. Objective(s)

- Construct a parallel algorithm for goal to parallel of process determining weight vector for RBF-FD method;

- Evaluate the effectiveness of parallelization solutions by theory and experiment;

- Experiment on large scattered data.

3. Creativeness and innovativeness

- Propose 3 new algorithms;

- Numerical test on the new algorithms to compare with published algorithms.

4. Research results

- Propose a parallel computing algorithm for the RBF-FD method in finding stencil support selection and computing the weight vector;

- Propose two stencil support selection algorithms for RBF-FD method in 3D.

5. Products

Scientific product

 • A paper in scopus international journal;
 • Two papers in national journal;
 • A paper in proceedings of national conference.
 1. Oleg Davydov, Dang Thi Oanh and Ngo Manh Tuong (2019), Octant-Based Stencil Selection for Meshless Finite Difference Methods in 3D", Vietnam journal of mathematics, accepted to publication.
 2. Dang Thi Oanh, Ngo Manh Tuong (2019), “Parallelization in choose the centers and compute the weight vectors for the meshless RBF-FD to solve poisson equation”, TNU-Journal of scrience and technology, Vol. 195, No. 02, p. 69 - 74.
 3. Dang Thi Oanh, Ngo Manh Tuong, Trinh Minh Duc (2017), "Research the influence of separate conditions in adaptive refinement algorithm for meshless method to solve elliptic problem, Proceedings of national conference (Fair 2017), pp.667-673.
 4. Ngo Manh Tuong (2015), “The RBF-FD meshless method based on RBF Hermite interpolation for solving Poisson equation”, TNU-Journal of scrience and technology, Vol. 132, No. 02, p. 171 - 175.

Product training: Graduate study guide 02 Master’s theses.

 1. Lam Van Tri, Research the influence of the center interpolation to the accuracy of approximating the derivative based on the radial basis interpolation function, Graduation thesis in 2016, number 812/QĐ-ĐHCNTT&TT,18/10/2016, at TNU - University of Information and Communication Technology.
 2. Vu Huy Hoang Do, The influence of stencils selection to meshless RBF-FD
  method
  , Graduation thesis in 2016, number 49/QĐ-ĐHCNTT&TT,18/01/2016, at TNU - University of Information and Communication Technology.

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of research results

Articles and work published in seminars will be the materials for further research in the topic. The research results of the project are also useful references for teaching students at Thai Nguyen University of Information & Communication Technology.

TIN ĐÃ ĐƯA