Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2016-TN02-03 do TS. Vũ Lai Hoàng - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 14-05-2019 | 139 lần đọc
|

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

- Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo composite nền Cu cốt hạt TiC bằng phương pháp luyện kim bột ứng dụng làm tiếp điểm điện trong công tắc tơ

- Mã số: ĐH2016-TN02-03

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Lai Hoàng

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

- Thời gian thực hiện: 2016-2018

2. Mục tiêu

Mục tiêu chính của đề tài là nghiên cứu xác định ảnh hưởng thành phần và khả năng thiêu kết composite nền Cu cốt hạt TiC.

Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu composite nền Cu cốt hạt TiC. Đưa ra được các thông số công nghệ để có thể ứng dụng vào việc chế tạo tiếp điểm trong công tắc tơ.

3. Tính mới và sáng tạo

Công nghệ vật liệu, một trong những lĩnh vực đang được ưu tiên phát triển hàng đầu và có vai trò lớn trong nền kinh tế quốc dân. Vật liệu composite là hướng nghiên cứu đang được quan tâm ở trong nước và trên thế giới, composite nền Cu cốt hạt TiC sẽ làm tăng cường cơ tính của vật liệu.

Nghiên cứu công nghệ sản xuất composite nền Cu cốt hạt TiC ứng dụng trong kỹ thuật điện là hướng nghiên cứu có nhiều hứa hẹn, sản phẩm được ứng dụng trong các vật liệu làm vật dẫn, vật liệu tiếp điểm điện, chịu nhiệt cao và chịu mài mòn tốt.

4. Kết quả nghiên cứu

Nghiên cứu lý thuyết về công nghệ luyện kim bột, vật liệu tiếp điểm điện và vật liệu composite nền kim loại.

Xác định công nghệ chế tạo composite nền Cu cốt hạt TiC có thể ứng dụng vào việc chế tạo tiếp điểm trong công tắc tơ phù hợp với điều kiện trong nước.

5. Sản phẩm

5.1. Sản phẩm khoa học

  1. 1. Vũ Lai Hoàng, Đặng Quốc Khánh (2017), “Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến tính chất của composite Cu-TiC”, Tạp chí khoa học & công nghệ - Đại học Thái Nguyên, 176 (16), tr.19÷24.
  2. Vu Lai Hoang (2019), “Effect of cold extrusion on physico-mechanical properties of titanium carbide reinforce copper composite”, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 1+2 (Đã được Hội đồng biên tập chấp thuận cho đăng).

5.2. Sản phẩm ứng dụng

Composite nền Cu cốt hạt TiC làm tiếp điểm trong công tắc tơ: 04 tiếp điểm trong công tắc tơ

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

Tiếp điểm điện composite nền Cu cốt hạt TiC chế tạo bằng phương pháp luyện kim bột của đề tài có thể sử dụng thay thế cho tiếp điểm điện Cu-Ag.

 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information

- Project title: A study on manufacturing Cu-based composites containing TiC particles by powder metallurgy method as an electrical contact in the contactors.

- Code: ĐH2016-TN02-03

- Lead researcher: Vu Lai Hoang, PhD

- Implementing Institution: TNU - Thai Nguyen University of Technology

- Duration: 2016-2018

2. Objective(s)

- The main objective of the study is to determine the effect of composition and sintering capacity of Cu-based composites containing TiC particles.

- Study on technology for manufacturing Cu-based composites containing TiC particles. Provides technical parameters that can be applied to the fabrication of contacts in the contactors.

3. Creativities and innovativeness

Material technology is one of the priority areas for development and plays a major role in the national economy. Composite materials are the research interest in Vietnam and all around the world, Cu-based composites containing TiC particles will enhance the mechanical properties of the material.

The technology to manufacture Cu-based composites containing TiC particles technology in electrical engineering is a promising research trend. Its products are applied in conductive materials, electrical contact material, high heat resistance. and good abrasion resistance.

4. Research Results

Theoretical study on powder metallurgy technology, electrical contact materials and metal-based composite.

Determination of TiC Cu composite technology can be applied to fabrication of contacts in contactors in accordance with domestic conditions.

5. Products

5.1. Scientific products

  1. Vu Lai Hoang, Dang Quoc Khanh (2017), “Effect of technological on physico-mechenical properties of Cu-TiC composite”, Journal of Science and Technology - Thainguyen University, 176 (16), pp.19÷24.
  2. Vu Lai Hoang (2019), “Effect of cold extrusion on physico-mechanical properties of titanium carbide reinforce copper composite”, Vietnam Mechanical Journal, 1+2.

5.2. Application products

Cu-based composites containing TiC particles applied in contactors: 04 contacts in contactors.

6. Applicability and Modes of Transferring research results

Electrical contractors of Cu-based composite containing TiC particles manufactured by powder metallurgy method in this project, can be used instead of Electrical contractors of Cu-Ag.

TIN ĐÃ ĐƯA