Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2016-TN05-03 do ThS. Trần Thị Kim Phượng - Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 30-05-2019 | 227 lần đọc
|

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

- Tên đề tài: Nghiên cứu hiệu quả xạ trị phối hợp đồng thời với Cisplatin trong ung thư vòm mũi họng giai đoạn IIB tại bệnh viện K.

- Mã số: ĐH2016-TN05-03

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thị Kim Phượng

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại Học Y Dược - Đại học Thái Nguyên

- Thời gian thực hiện: từ tháng 01/2016 đến tháng 12/2017

2. Mục tiêu

  1. Đánh giá kết quả xạ trị phối hợp đồng thời với Cisplatin trong ung thư vòm mũi họng giai đoạn IIB
  2. Đánh giá các tác dụng phụ của phác đồ

3. Tính mới và sáng tạo

Đây là đề tài đầu tiên nghiên cứu về hiệu quả của hóa xạ đồng thời với Cisplatin dựa trên Cisplatin hàng tuần trên ung thư vòm mũi họng giai đoạn IIB tại bệnh viện K.

4. Kết quả nghiên cứu

Nghiên cứu đã đưa ra được một số kết quả sau:

- Tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn  của bệnh nhân ung thư vòm mũi họng giai đoạn IIB điều trị hóa xạ đồng thời với Cispatin liều thấp hàng tuần là 96,8%, đáp ứng một phần là 3,2%. Tỷ lệ sống thêm 3 năm toàn bộ là 88,7%. Thời gian sống thêm trung bình là 37,5 tháng. Tỷ lệ sống thêm 3 năm không bệnh là 86,0%. Các yếu tố như xâm lấn khoảng cận hầu, kích thước hạch, trì hoãn điều trị > 2 tuần là các yếu tố tiên lượng ảnh hưởng đến thời gian sống thêm một cách có ý nghĩa.

- Tác dụng phụ của phác đồ bao gồm: Độc tính của hóa chất đối với hệ tạo huyết độ 3-4 gồm: giảm bạch cầu là 9,7%; giảm bạch cầu hạt 9,7%. Độc tính ngoài hệ tạo huyết độ 3-4 gồm viêm da là 17,7%; viêm niêm mạc là 24,2%; nôn là 9,7%. Biến chứng muộn: khô miệng  độ 3 là 21,5%, khít hàm độ 1-2 là 16,1%; xơ hóa da độ 1-2 là 48,2%. Không gặp độc tính trên gan và thận.

- Về điểm chất lượng cuộc sống, mặc dù còn một số chỉ số xấu như khô miệng (59,3), nước bọt quánh (49,3), răng miệng (34,5), giảm cân (31,5), điểm chất lượng cuộc sống tổng thể nói chung ở mức chấp nhận được (61,1).

Kết luận: Phác đồ hóa xạ đồng thời với Cisplatin hàng tuần có hiệu quả trên bệnh nhân ung thư vòm mũi họng giai đoạn IIB với độ dung nạp chấp nhận được

5. Sản phẩm

5.1. Sản phẩm khoa học: 03 bài báo

  1. Trần Thị Kim Phượng, Võ Văn Xuân, Tạ Văn Tờ (2017), "So sánh đáp ứng điều trị và độc tính cấp của hóa xạ đồng thời với Cisplatin hàng tuần và mỗi ba tuần trong ung thư vòm mũi họng giai đoạn IIB", Tạp chí Y học Việt Nam, 452 (1), tr.175-179.
  2. Trần Thị Kim Phượng, Võ Văn Xuân, Nguyễn Đức Lợi (2017), "Sống thêm của bệnh nhân ung thư vòm mũi họng giai đoạn IIB điều trị hóa xạ đồng thời tại bệnh viện K", Tạp chí Ung thư học Việt Nam, (4), tr. 79-84.
  3. Trần Thị Kim Phượng (2018), "Chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư vòm mũi họng giai đoạn II điều trị hóa xạ đồng thời tại Bệnh viện K", Tạp chí Y học Việt Nam, 466 (1), tr. 74-79.

5.2. Sản phẩm đào tạo

Trần Thị Kim Phượng (2018), Đánh giá kết quả hóa xạ trị đồng thời trong ung thư vòm mũi họng giai đoạn II tại bệnh viện K, Luận án tiến sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội.

5.3. Sản phẩm ứng dụng

- Sản phẩm: Phác đồ hóa xạ đồng thời với Cisplatin hàng tuần trong điều trị ung thư vòm mũi họng giai đoạn IIB.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

Triển khai áp dụng phác đồ nghiên cứu cho các bệnh nhân ung thư vòm mũi họng giai đoạn IIB ở các khoa, trung tâm Ung bướu trên toàn quốc (Trung tâm Ung bướu - Bệnh viện TW Thái Nguyên).

 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information

Project title: Study on the outcome of cuncurrent chemoradiotherapy in nasopharyngeal carcinoma stage IIB at K Hospital.

Code number: ĐH2016-TN05-03

Coordinator: MS. Tran Thi Kim Phuong

Implementing institution: Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy

Duration: from  01/2016 to 12/2017

2. Objective(s)

  1. Evaluate the outcome of concurrent chemoradiotherapy in nasopharyngeal carcinoma stage IIB.
  2. Evaluate the toxcicities of this regiment.

3. Creativeness and innovativeness

This is the first study on the outcome of of concurrent chemoradiotherapy based on wekkly Cisplatin in nasopharyngeal carcinoma stage IIB at K Hospital.

4. Research results

- The outcome of the regiment: The complete response rate: 96,8%; partial response rate: 3,2%.  3 year overall survival rate: 88,7%; 3 year disease free survival rate: 86,0%. Parapharyngeal space invasion, the node size and interrupted time of treatment > 2 weeks affect the overall survival rate.

- The side effects: Acute toxicities grade 3-4: leukopenia: 9,7%;  neutropenia: 9,7%; dematitis: 17,7%; mucositis: 24,2%; vomoting: 9,7%. Chronic toxicities: xerostosmia grade 3: 21,5% ; skin fibrosis grade 1-2: 48,2%; trismus grade 1-2: 16,1%.  

- Although there were several poor quality of life scale scores (dry mouth: 59.3, sticky saliva: 49.3, teeth: 34.5; weight loss: 31.5), the global health status

score was acceptable (61.1).

Conclusion: Concurrent chemoradiotherapy based on weekly Cisplatin is effective for nasopharyngeal carcinoma stage IIB with acceptable tolerance.

5. Products

5.1. Scientific products: 03 publications

  1. Tran Thi Kim Phuong, Vo Van Xuan, Ta Van To (2017), "Preliminary outcome and acute toxicity of weekly vesus three weekly cisplatin based concurrent chemoradiotherapy in nasopharyngeal carinoma stage IIB", Vietnam Medical Journal, 452 (1), pp. 175-179.
  2. Tran Thi Kim Phuong, Vo Van Xuan, Nguyễn Đức Lợi (2017), "Surviaval of Nasopharyngeal carcinoma stage IIB patients treated with concurrent chemoradiotherapy at K Hospital", Vietnam Oncology Journal, 4, pp. 79-84.
  3. Tran Thi Kim Phuong (2018), "Quality of life of nasopharyngeal carcinoma stage II patients treated with concurrent chemo radiotherapy at K Hospital", Vietnam Medical Journal, 466 (1), pp. 74-79.

5.2. Training products:

Tran Thi Kim Phuong (2018), Evaluate the outcome of concurrent chemoradiotherapy in nasopharyngeal carcinoma stage II at K Hospital, Doctoral dissertation, Hanoi Medical University.

5.3. Application products:

- Product: Concurrent chemoradiotherapy based on weekly Cisplatin regiment in treating nasopharyngeal carcinoma stage IIB.

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of research results

Aplication the study regiment for the nasopharyngeal carcinoma stage IIB patients at Oncology Departments or Oncology Centers of Vietnam (Oncology Center of Thainguyen National Hospital).

TIN ĐÃ ĐƯA