Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2016-TN08-06 do ThS. Lê Ngọc Nương - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 14-12-2018 | 967 lần đọc
|

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

- Tên đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên

- Mã số: ĐH2016-TN08-09

- Chủ nhiệm đề tài: NCS. Lê Ngọc Nương

- Tổ chức chủ trì: Đại học Kinh tế & QTKD

- Thời gian thực hiện: Tháng 1 năm 2016 – Tháng 12 năm 2017.

2. Mục tiêu

- Góp phần phân tích các vấn đề lý luận và thực tiễn về doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa và phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa.

- Đánh giá thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

- Phân tích, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển của các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên.

- Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong những năm tới.

3. Tính mới và sáng tạo

Hiện đã có nhiều công trình nghiên cứu về phát triển DNCNNVV. Tuy nhiên, chưa có công trình nào nghiên cứu về phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển DNCNNVV tại tỉnh Thái Nguyên. Do đó, đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận, thực tiễn, phân tích thực trạng hoạt động của các DNCNNVV tỉnh Thái Nguyên. Đề xuất giải pháp nhằm phát triển loại hình DN này tại Thái Nguyên trong thời gian tới.

4. Kết quả nghiên cứu

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về DNCNNVV và phát triển DNCNNVV.

- Báo cáo phân tích thực trạng hoạt động của các DNCNNVV trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

- Báo cáo đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm nhằm phát triển các DNCNNVV trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong những năm tới.

5. Sản phẩm

5.1. Sản phẩm khoa học

1. Lê Ngọc Nương, Đỗ Thái Hòa (2017), "Thực trạng và giải pháp phát triển các DNCNNVV tỉnh Thái Nguyên", Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, 163, (03/2), tr. 77-82.

2. Lê Ngọc Nương, Phạm Thị Ngọc Vân (2016), “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 33 (673), tr. 60-63.

5.2. Sản phẩm đào tạo

01 đề tài NCKH sinh viên:

Ngô Khánh Linh (2017) và GVHD. ThS. Lê Ngọc Nương, Thực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp công nghiệp ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Mã số SV2017 - EML - 56, Đề tài NCKH Sinh viên, Trường Đại học Kinh tế & QTKD, xếp loại tốt.

02 luận văn thạc sỹ:

- Nguyễn Đình Thành (2017) và GVHD PGS. TS. Nguyễn Thị Gấm, Phát triển doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Luận văn Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Trường Đại học Kinh tế & QTKD.

- Đinh Thị Tươi (2017) và GVHD TS. Phạm Thị Ngọc Vân, Phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên,  Luận văn Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Trường Đại học Kinh tế & QTKD.

01 phần nghiên cứu sinh:

- Lê Ngọc Nương (2016), Chuyên đề Luận án tiến sĩ Cơ sở lý luận và thực tiễn về các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa, Luận án tiến sỹ chuyên ngành Quản lý Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế & QTKD.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

- Phục vụ cho công tác nghiên cứu và học tập tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên.

- Là nguồn tài liệu cho các nhà quản lý tham khảo trong quá trình đưa ra quyết định quản trị doanh nghiệp.

 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information

Project title: Study the factors affecting the development of small and medium enterprises in Thai Nguyen province

Code number: ĐH2016 - TN08 - 09

Coordinator: Master Le Ngoc Nuong

Implementing institution: Thai Nguyên University of Economic and Business Administration

Duration: from 1/2016 to 12/2017.            

2. Objective(s)

- Analysis of theoretical and practical issues of small and medium industrial enterprises and development of small and medium enterprises.

- Assess the current status of small and medium enterprises in Thai Nguyen province.

- Analyzing and evaluating factors affecting the development of small and medium enterprises in Thai Nguyen province.- Propose some major solutions to develop small and medium enterprises in Thai Nguyen province in the coming years.

3. Creativeness and innovativeness

There are many researches on the development of SMIEs. However, there is no research on the analysis of the factors affecting the development of SMIEs in Thai Nguyen province. Therefore, the topic has systematized the theoretical and practical basis, analyzing the real situation of the Thai Nguyen agricultural enterprises. Suggest solutions to develop this type of business in Thai Nguyen in the coming time.

4. Research results

- Systemize the theoretical basis on the SMIEs and develop the SMIEs- Report on the status of the operation of the SMIEs in Thai Nguyen.- The report proposes measures and recommendations aimed at developing SMIEs in Thai Nguyen province in the coming years.

5. Products

5.1. Products of Science

1. Le Ngoc Nuong et al (2017), "Situation and development solutions of small and medium industrial enterprises in Thai Nguyen Province", Journal of Science and Technology, 163, (03/2), pp. 77-82.

2. Le Ngoc Nuong et al (2016), "Analysis of factors affecting the development of small and medium enterprises in Thai Nguyen province", Asia – Pacific Economec Review, 33 (673), pp. 60-63.

5.2. Training Products

1. 01 research projects student:Ngo Khanh Linh (2017) and Instructor Le Ngoc Nuong, Situation and solution for industrial enterprise development in Pho Yen district, Thai Nguyen province, Code: SV2017 - EML - 56, Student research project, Thai Nguyen University of Economics and Business Administration, classification: Good.

2. Nguyen Đinh Thanh (2017), Developing industrial enterprises in Uong Bi city, Quang Ninh province, Master Thesis, Instructor: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thi Gam, Thai Nguyen University of Economics and Business Administration.

3. Đinh Thi Tuoi (2017), Developing small and medium industrial enterprises in Thai Nguyen province, Master Thesis, Instructor: Doctor Pham Thi Ngoc Van, Thai Nguyen University of Economics and Business Administration.

4. 01 project of PhD Dissertation: Le Ngoc Nuong (2016), Theoretical and Practical Basis Factors affecting the development of small and medium enterprises, PhD Thesis, Thai Nguyen University of Economics and Business Administration.

Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of research results

+ For research and study at Thai Nguyen University of Economics and Business Administration.

+ A resource for managers to refer to in the corporate governance decision-making process.

 

TIN ĐÃ ĐƯA