Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2016-TN08-08 do ThS. Trần Thùy Linh - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 14-01-2019 | 1499 lần đọc
|

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

- Tên đề tài: Kiểm soát hành vi lạm dụng mang tính trục lợi của Doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường theo Pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay

- Mã số: ĐH2016 - TN08 - 08

- Chủ nhiệm đề tài: NCS. Trần Thùy Linh

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD – ĐH Thái Nguyên

- Thời gian thực hiện: Tháng 1 năm 2016 – Tháng 12 năm 2017.

2. Mục tiêu

- Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận của pháp luật về kiểm soát hành vi lạm dụng mang tính trục lợi của Doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường;

- Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về kiểm soát hành vi lạm dụng mang tính trục lợi của Doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường;

- Từ đó đề xuất các phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về kiểm soát hành vi lạm dụng mang tính trục lợi của Doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường

3. Tính mới và sáng tạo

- Đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận, phân tích thực trạng thực thi các quy định liên quan đến hành vi lạm dụng mang tính trục lợi của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường.

- Đề tài đã đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của luật cạnh tranh về hành vi lạm dụng mang tính trục lợi của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường trong thời gian tới.

4. Kết quả nghiên cứu

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kiểm soát hành vi lạm dụng mang tính trục lợi của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường.

- Báo cáo phân tích thực trạng các quy định và thực tiễn thực thi các quy định về kiểm soát hành vi lạm dụng mang tính trục lợi của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường

- Báo cáo đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm nhằm hoàn thiện các quy định của luật cạnh tranh về hành vi lạm dụng mang tính trục lợi của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường trong thời gian tới.

5. Sản phẩm

5.1. Sản phẩm khoa học

  1. Trần Thùy Linh và Đỗ Hoàng Yến (2017), “Hoàn thiện các quy định về xác định hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường theo Luật Cạnh tranh 2004”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, 15(175), tr. 195 – 201.
  2. Trần Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Anh (2017), “Các quy định về chống bán phá giá của WTO cần phải được điều chỉnh theo hướng hài hòa hóa với các quy định cạnh tranh”, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, 507(12), tr. 48 – 51.
  3. Trần Thùy Linh (2017), Pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện, Chuyên đề cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc Hội, Viện nghiên cứu lập pháp, Ủy ban thường vụ Quốc hội
  4. Trần Thùy Linh và Âu Thị Diệu Linh (2018), “Hành vi phân biệt đối xử của doanh nghiệp thống lĩnh thị trường: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật cạnh tranh”, Tạp chí Công thương, 9, tr. 37 – 42.
  5. Trần Thùy Linh, Trần Lương Đức và Nguyễn Thị Thùy Trang (2018), “Cách tiếp cận của pháp luật cạnh tranh liên minh Châu Âu về hành vi lạm dụng mang tính trục lợi”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, 7(183), tr.189 – 194.

5.2. Sản phẩm đào tạo

01 đề tài NCKH sinh viên:

Phạm Đức Bình, Lê Thị Thu Hoài, Nông Thị Thương (2017), Pháp luật cạnh tranh về hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường ở Việt Nam hiện nay, Mã số SV2017 - EML - 54, Đề tài NCKH Sinh viên, Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Nghiệm thu xếp loại khá, GVHD. ThS. Trần Thùy Linh.

01 phần luận án nghiên cứu sinh:

- Trần Thùy Linh (2017), Chuyên đề Luận án tiến sĩ “Một số vấn đề lý luận về điều chỉnh pháp luật đối với hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, Trường Đại học Luật Hà Nội.

5.3. Sản phẩm ứng dụng

  1. 01 Bản đề xuất hoàn thiện pháp luật cạnh tranh về lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường đã được sử dụng làm tài liệu tham khảo của Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên trong việc góp ý cho dự án Luật cạnh tranh của Quốc hội.
  2. 06 chuyên đề nghiên cứu được dùng làm tài liệu giảng dạy, tham khảo của môn học Luật cạnh tranh tại Trường ĐH Kinh tế &QTKD – ĐH Thái Nguyên

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

- Phục vụ cho công tác nghiên cứu và học tập tại các đào tạo Luật tại Việt Nam.

- Là nguồn tài liệu cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà lập pháp để phục vụ công tác xây dựng chính sách, pháp luật.

- Là nguồn tài liệu cho các doanh nghiệp trong việc xác định hành vi hợp pháp, các công cụ pháp lý cần thiết trong thực tiễn cạnh tranh trên thương trường.

 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information

Project title: Control of Exploitative Abuses of Market Dominant Enterprises under Curent Vietnamese Competition Law

Code number: ĐH2016-TN08-08

Coordinator: Master Tran Thuy Linh

Implementing institution: TNU – Thai Nguyen University of Economic and Business Administration

Duration: from 1/2016 to 12/2017.            

2. Objective(s)

- Clarifying theoretical issues relating control of Exploitative Abuses of Market Dominance.

- Analyzing and evaluating the current state of law and the practical application of the law on control of exploitative abuse of Market dominant Enterprises.

- Suggest solutions and implications to improve the regulations on control of of exploitative abuse of Market dominant Enterprises.

3. Creativeness and innovativeness

- Analyzing the situation of enforcement of regulations related to exploitaive abusive behavior of dominant enterprises. - Proposing solutions to improve the provisions of the competition law on explotative abuses of enterprises with dominant market position in the future.

4. Research results

- To systematize the theoretical basis for controlling the profane misconduct of enterprises in the dominant position of the market.- A report analyzing the current state of regulations and practices for the regulation of the control of misleading misconduct of enterprises in the dominant market position.- The report proposes solutions and recommendations aimed at perfecting the provisions of the competition law on profiteering misappropriation of enterprises with dominant market position in the coming time.

5. Products

5.1. Products of Science

1. Tran Thuy Linh et al (2017), "Improve regulations on defining dominant abusive practices under Vietnamese Competition Law 2004", Journal of Science and Technology, 175(15), pp. 195-201.

2. Tran Thuy Linh et al (2017), "Regulations on Anti – dumping under WTO need to be harmonized with comprtition regulations", Asia – Pacific Economec Review, 12 (507), pp. 48-51.3. Tran Thuy Linh (2017), Competition Law in Vietnam – Situation and complete solution, Information Seminar to serve the National Assembly members, Institute forr Legislative Studies, National Assembly Standing Committee.4. Tran Thuy Linh et al (2018), “Discriminatory behavior of enterprises dominating the market: Current situation and solutions to pefect the provisions of the competition law”, Vietnam Trade and Insdustry Review, 9, pp. 37 – 42.5. Tran Thuy Linh et al (2018), “European Union Competition Law approach on Exploitative abuses”, Journal of Science and Technology, 183(07), pp. 189-1945.2. Training Products1. 01 research projects student:Pham Duc Binh (2017), Law on Competition in Abuse of Market Dominance in Vietnam, Code: SV2017 - EML - 54, Student research project, Thai Nguyen University of Economics and Business Administration, Classification: good, Instructor Tran Thuy Linh.2. 01 project of PhD Dissertation: Tran Thuy Linh (2017), Theoretical Basis on Abuses of Market Dominant under Competition Law, PhD Thesis, HaNoi Law University.5.3. Applied Products 1. 01 Implication Paper is used to be reference resource for office of Thainguyen National Assembly delegation in suggesting solutions for Competition Law project.2. 06 special subjects are used to be reference resources for research and study competition Lawin Thainguyen University of Economics and Business Administration.

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of research results

+ For research and study law in Universities of Vietnam

+ A resource for policy and law maker to create and imorove the policy and law development.

+ A resource for managers to identify legitimate behavior, necessary legal tools in the marketplace.

TIN ĐÃ ĐƯA