Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2017-TN06-10 do TS. Nguyễn Thị Quế - Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 06-01-2020 | 291 lần đọc
|

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

 • Tên đề tài: Đánh giá đề cương chi tiết các học phần tiếng Anh cơ sở nhằm hướng tới xây dựng chương trình tiếng Anh dựa vào năng lực đầu ra về ngoại ngữ tại Đại học Thái Nguyên
 • Mã số: ĐH2017-TN06-10
 • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Quế         
 • Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Khoa học
 • Thời gian thực hiện: 01/2017 - 12/2018

2. Mục tiêu

Đề tài nhằm mục tiêu đánh giá đề cương chi tiết các học phần tiếng Anh cơ sở tại một số trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên để thấy được các điểm mạnh và hạn chế trong các đề cương chi tiết này. Từ đó đề xuất đề cương học phần tiếng Anh cơ sở thiết kế theo quan điểm giáo dục dựa trên kết quả/năng lực đầu ra cho sinh viên Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.

3. Tính mới và sáng tạo

Đây có thể nói là đề tài đầu tiên nghiên cứu lý thuyết mô hình giáo dục dựa trên đầu ra (Outcomes-based Education) áp dụng vào thiết kế chương trình giảng dạy chương trình tiếng Anh cơ sở tại Việt Nam nói chung và Đại học Thái Nguyên nói riêng. Đặc biệt, tác giả đã đề xuất bản tiêu chí đánh giá đề cương chi tiết học phần tiếng Anh dựa trên OBE hoàn toàn mới mẻ.  Nội dung nghiên cứu không trùng lặp với các kết quả nghiên cứu đi trước. Kết quả nghiên cứu có tính toàn diện, phản ánh rõ bản chất vấn đề nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu và chiến lược thực hiện phong phú, đa chiều, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

4. Kết quả nghiên cứu

Thứ nhất, đề tài đã đánh giá được thực tế thiết kế đề cương chi tiết các học phần tiếng Anh cơ sở tại một số trường thành viên Đại học Thái Nguyên, bao gồm: Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Đại học Khoa học, Đại học Nông Lâm, Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông và Đại học Y Dược.

Thứ hai, đề tài đã đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu của các đề cương chi tiết tiếng Anh theo tiêu chuẩn của OBE ở các trường thành viên, làm cơ sở đề xuất đề cương chi tiết cho chương trình tiếng Anh không chuyên tại ĐHKH – ĐHTN.

Thứ ba, đề tài đã lấy ý kiến phản hồi từ cựu sinh viên về sự đáp ứng của các chương trình tiếng Anh tại các trường đại học khi sử dụng tại nơi làm việc và các tiêu chuẩn về kiến thức, kỹ năng và thái độ cần có ở nơi làm việc, để từ đó đề xuất đưa vào chương trình giảng dạy tiếng Anh tại đại học.

Thứ tư, đề tài đã đề xuất chương trình tiếng Anh theo quan điểm giáo dục dựa trên kết quả đầu ra, áp dụng vào giảng dạy cho sinh viên không chuyên tiếng Anh tại Trường Đại học Khoa học – ĐHTN.

5. Sản phẩm

5.1. Sản phẩm khoa học: 03 bài báo khoa học (01 bài tạp chí quốc tế, 01 bài đăng tạp chí cấp QG, 01 bài đăng tạp chí khoa học cấp ĐHTN):

 1. Que N.T., Hoa P.T. (2019), “Practices of Designing English Program Syllabi at a Regional University in Vietnam” (Hoạt động thiết kế đề cương chi tiết chương trình tiếng Anh cơ sở tại Đại học vùng của Việt Nam), European Modern Studies Journal, Vol 3 No 4, pp 31-38.
 2. Nguyen Thi Que, Pham Phuong Hoa (2019), “Level of Awareness on Outcomes-Based Education of English Program Syllabus Designers at Thai Nguyen University” (Mức độ nhận thức về giáo dục dựa trên đầu ra của các nhà thiết kế chương trình giảng dạy tiếng Anh tại Đại học Thái Nguyên), Journal of Education, Special Volume in English, Volume 7/2019.
 3. Nguyen Thi Que (2017), “Evaluation on the appropriateness of New English File Textbook in teaching non-English major students at Thai Nguyen University of Sciences” (Đánh giá sự phù hợp của giáo trình New English File đối với việc giảng dạy sinh viên không chuyên ngữ tại Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên), Journal of Sciences and Technology, Thai Nguyen University, No 167 (07), pp. 55-59.

5.2. Sản phẩm ứng dụng:

Xây dựng 03 đề cương chi tiết chương trình tiếng Anh tăng cường 1,2 3 định hướng chuẩn đầu ra trình độ B1 dành cho sinh viên trường Đại học Khoa học theo quan điểm giáo dục dựạ vào năng lực đầu ra.                      

 1. Đề cương chi tiết học phần tiếng Anh cơ sở 1 trình độ A1-A2
 2. Đề cương chi tiết học phần tiếng Anh cơ sở 1 trình độ A2-B1
 3. Đề cương chi tiết học phần tiếng Anh cơ sở 1 trình độ B1

4. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

6.1. Phương thức chuyển giao

Kết quả nghiên cứu, sản phẩm của đề tài được chuyển giao dưới dạng văn bản (báo cáo, bài báo khoa học, đề cương chi tiết chương trình đào tạo tiếng Anh cơ sở).

6.2. Địa chỉ ứng dụng

 • Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.
 • Các trường thành viên Đại học Thái Nguyên có chương trình tiếng Anh cơ sở định hướng chuẩn đầu ra trình độ B1.

6.3. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

Đề tài góp phần cung cấp cở sở khoa học, thông tin, nguồn số liệu chính xác cho giáo dục dựa trên chuẩn đầu ra, bổ sung vào lý luận và thực tiễn về xây dựng chương trình giáo dục theo định hướng chuẩn đầu ra, vốn rất ít ỏi trong nghiên cứu ở Việt Nam hiện nay. Ngoài ra, đề tài góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Anh tại Việt Nam, là cơ sở để giúp người Việt hội nhập tối đa với khu vực và thế giới, góp phần mang lại hiệu quả phát triển kinh tế và xã hội. Các cơ sở ứng dụng có thể sử dụng kết quả nghiên cứu là nguồn tư liệu tham khảo có giá trị, giúp các nhà quản lý, các nhà thực hiện chính sách đưa ra các quyết sách, giải pháp xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội.                                                                                            

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information

 • Project title: Evaluation of General English Program Syllabi towards Outcomes -Based English Curriculum at Thai Nguyen University
 • Code number: ĐH2017-TN06-10
 • Coordinator: Nguyen Thi Que, PhD
 • Implementing institution: Thai Nguyen University of Sciences.
 • Duration: from 01/2017 to 12/2018

2. Objective(s)

The research aims at evaluating the basic English program syllabi and practices of designing the English curricula of lecturers at Thai Nguyen University institutions to see the strengths and limitations of the syllabi. From these findings, English program syllabi of three different levels from A1 to B1 in the light of Outcomes-based Education have been proposed for teaching English at Thai Nguyen University of Sciences.

3. Creativeness and innovativeness

This research is among the first to study the theory of Outcomes-based Education applied in the design of the basic English program syllabi in Vietnam in general and Thai Nguyen University in particular. Significantly, the author has proposed a new evaluation sheet for evaluating English syllabi based on OBE. The research content is not overlapped with the previous research results. The research results are comprehensive and clearly reflect the nature of the research problem. Research methods and implementation strategies are diverse, multidimensional, and suitable to practical conditions.

4. Research results

First, this study has assessed the detailed syllabi of basic English programs at five tertiary educational instituations of Thai Nguyen University, including: TNU of Education, TNU of Sciences, and TNU of Agriculture & Forestry, TNU of Information and Communication Technology and TNU of Medicine and Pharmacy.

Secondly, this study has assessed the strengths and weaknesses of the detailed English program syllabi according to OBE standards at TNU member institutions, as a basis for proposing detailed syllabi for the non-specialized English programs at the TNU of Sciences.

Thirdly, this study has taken feedback from alumni about the responsiveness of English language programs at their former universities when used in the workplace and the perceived standards of knowledge, skills and attitudes required in the workplace so as to propose appropriate syllabi to be included in English training at the university.

Fourthly, this study has proposed three English program syllabi of levels A1 to B1 in the light of OBE, which will be applied to teaching non-English students at TNU of Sciences.

5. Products

5.1. Scientific products: 03 articles published in scientific journals

 1. Que N.T., Hoa P.T. (2019), “Practices of Designing English Program Syllabi at a Regional University in Vietnam”, European Modern Studies Journal, Vol 3 No 4, pp. 31-38.
 2. Nguyen Thi Que, Pham Phuong Hoa (2019), “Level of Awareness on Outcomes-Based Education of English Program Syllabus Designers at Thai Nguyen University”, Journal of Education, Special Volume in English, Volume 7/2019.
 3. Nguyen Thi Que (2017), “Evaluation on the appropriateness of New English File Textbook in teaching non-English major students at Thai Nguyen University of Sciences”, Journal of Sciences and Technology, Thai Nguyen University, No 167 (07), pp. 55-59.

5.2. Applied products: 03 proposed English program syllabi according to OBE standards.

 1. Propsed Outcomes-Based English Program Syllabus level A1-A2
 2. Propsed Outcomes-Based English Program Syllabus level A2-B1
 3. Propsed Outcomes-Based English Program Syllabus level B1

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefit of research results

6.1. Transfer alternatives

Research results and products of the project is submitted in forms of the report on the study, research articles, proposed English syllabi for non-English major students at TNU

6.2. Application institutions

 • Thai Nguyen University of Sciences
 • Thai Nguyen University member institutions having English programs for non-English major students whose intended learning outcomes in English is level 3 (B1) in Vietnam six level foreign language proficiency framework.

6.3. Impacts and benefit of research results

The research contributes to providing firmly scientific basis, information, accurate data sources for education based on Outcomes-Based Education, adding to the theory and practice of developing educational programs according to OBE which is very limited in current researches in Vietnam. In addition, the study contributes to improving the quality of English teaching in Vietnam, which is the basis for helping Vietnamese people integrate fully with the region and the world, contributing to the effectiveness of social and economic development. Applicable institutions can use the research results as a valuable reference source, helping managers and policy makers to make decisions and solutions to develop appropriate training programs to meet social needs.

TIN ĐÃ ĐƯA