Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2017-TN08-08 do ThS. Nguyễn Thị Kim Anh - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 14-01-2019 | 2700 lần đọc
|

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

- Tên đề tài: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp ngành Lâm nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam

- Mã số: ĐH 2017-TN08- 08

- Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thị Kim Anh

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 12 năm 2018

2. Mục tiêu

Nghiên cứu thực trạng về kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp ngành Lâm nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam. Phân tích, đánh giá ưu, nhược điểm của các yếu tố cấu thành kiểm soát nội bộ, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp ngành Lâm nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam

3. Tính mới và sáng tạo

Những đóng góp mới của đề tài được thể hiện cả hai mặt lý luận và thực tiễn: Về lý luận: Tác giả đã xác định được đặc điểm của doanh nghiệp lâm nghiệp có ảnh hưởng đến kiểm soát nội bộ, kết quả nghiên cứu sẽ đóng góp thêm vào lý thuyết liên quan đến kiểm soát nội bộ. Về thực tiễn: Các nhà quản lý có thể căn cứ vào kết quả về đặc điểm của doanh nghiệp lâm nghiệp ảnh hưởng tới kiểm soát nội bộ, các giải pháp hoàn thiện để tổ chức kiểm soát nội bộ phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp trong ngành.

4. Kết quả nghiên cứu

Kết quả đánh giá của đề tài đã chỉ ra ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân tồn tại về thực trạng kiểm soát nội bộ ở các doanh nghiệp lâm nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam thuộc Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam từ đó thấy được sự cần thiết phải hoàn thiện kiểm soát nội bộ, đề xuất các giải pháp và kiến nghị thực hiện giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động ở các doanh nghiệp lâm nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam.

5. Sản phẩm

5.1. Sản phẩm khoa học

1) Nguyễn Thị Kim Anh (2018), “Sự cần thiết xây dựng quy trình đánh giá rủi ro ở các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, (511), tr. 22-24.

2) Nguyễn Thị Kim Anh (2018), “Bàn về kiểm soát nội bộ và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp”, Tạp chí Tài chính, (676), tr. 89-92.

5.2.  Sản phẩm đào tạo

1) Đậu Thu Hiền (2018), Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Lâm nghiệp Thái Nguyên, Đề tài khóa luận tốt nghiệp sinh viên hệ chính quy lớp K11-KTTHA, Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đạt 9,0 điểm

2) Phạm Thu Nga (2018), Tăng cường chức năng kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Lộc Bình - Lạng Sơn, Đề tài khóa luận tốt nghiệp sinh viên hệ chính quy lớp K11-KTTHC, Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đạt 9,0 điểm

5.3. Sản phẩm ứng dụng:

Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp ngành Lâm nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

6.1. Phương thức chuyển giao

Các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài (sản phẩm về bài báo đăng trên tạp chí có uy tín, sản phẩm nghiên cứu đề tài khóa luận của sinh viên đã được nghiệm thu, công bố) và báo cáo tổng kết của đề tài đã được cập nhập trên trang qlkh.tnu.edu.vn của Đại học Thái Nguyên. Đây là kênh thông tin giúp cho người đọc dễ dàng tiếp cận.

6.2. Địa chỉ ứng dụng

- Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam, các doanh nghiệp ngành Lâm nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam trực thuộc Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam;

- Các trường đại học và trung tâm nghiên cứu kinh tế;

- Các học viên, sinh viên các chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Quản trị

6.3. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

Các sản phẩm về khoa học, sản phẩm đào tạo, kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu tham khảo thiết thực minh họa cho phần nội dung của các môn học hiện đang giảng dạy: Kiểm toán căn bản, Kiểm toán báo cáo tài chính, Kiểm toán nội bộ

Quá trình nghiên cứu đề tài giúp đào đạo được 02 sinh viên đại học hệ chính quy ngành kế toán thực hiện khóa luận tốt nghiệp, giúp cho các thành viên tham gia đề tài nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu của đề tài là công trình nghiên cứu có giá trị tham khảo đối với các công trình nghiên cứu khoa học khác có liên quan đến kiểm soát nội bộ.

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã được ứng dụng tại 2 đơn vị là Công ty Lâm Nghiệp Thái Nguyên, Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Lộc Bình để áp dụng kết quả nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu của đề tài giúp cho các nhà quản lý trong doanh nghiệp có căn cứ và cơ sở khoa học trong việc thiết kế, vận hành cũng như hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong đơn vị nhằm đạt được các mục tiêu hoạt động, giảm thiểu rủi ro và nâng cao năng lực cạnh tranh.

 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information

- Project title: Complement internal control in forestry enterprises in the midland of northern Vietnam

- Code number: ĐH 2017-TN08- 08

- Coordinator: MSb. Nguyen Thi Kim Anh

- Implementing institution: Thai Nguyen university of Economics and Business Administration - TNU

- Duration: 1/2017 - 12/2018

2. Objectives

The general objective of the research is to study on the status of internal controls in forestry enterprises which are in the midland region of northern Vietnam, analyze and assess of the strengths and weaknesses of internal control in order to propose solutions to complement internal control in forestry enterprises in the midland and mountainous region of northern Vietnam

3. Creativeness and innovativeness

The new contribution of the project is reflected in both theoretical and practical aspects. Theoretically, the authors have identified the characteristics of forestry enterprises that affect internal controls. This research is contributing to the theory of internal controls. In practice, managers can base on the results of forestry enterprises’ characteristics that influence internal controls to organize internal controls in accordance with the characteristics of the enterprise sector.

4. Research results

The results of the project have pointed out the advantages, limitations and their reasons of the internal control status quo in forestry enterprises in the midlands of northern Vietnam under the Vietnam Forestry Corporation. It found the essential of complementing internal control, proposing solutions and recommendations to complement internal control in order to improve operational efficiency in enterprises in the northern midland and mountainous areas of Vietnam.

5. Research products

5.1. Scientific products

1) Nguyen Thi Kim Anh (2018), “The need to develop risk evaluation process in enterprises of Vietnam Forestry Corporation”, Asia - Pacific Economic Journal, (511), pp. 22-24.

2) Nguyen Thi Kim Anh (2018), “Discussing on internal control and business performance of enterprises”, Journal of Finance, (676), pp. 89-92.

5.2. Educational products

1) Dau Thu Hien (2018), The solution to improve the internal control system at Thai Nguyen Forestry Company, the topic of graduation thesis of K11-KTTHA regular students, University of Economics and Business Administration, reach 9.0 points

2) Pham Thu Nga (2018), Strengthening the internal control function at Loc Binh - Lang Son Forestry Limited Liability Company, the topic of graduation thesis of K11- KTTHC regular students, University of Economics and Business Administration, reach 9.0 points

5.3. Application products

Final report and summary report of research results of the project: Finalization of internal control in forestry enterprises in the midland region of Northern Vietnam

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of research results:

6.1. Transfer alternatives

Products related to the field of research (products of article published in reputable journals, products of students’ graduation thesis which have been accepted and published) and the final report of the topic has been updated on the qlkh.tnu.edu.vn website of Thai Nguyen University. This is an information channel helps readers to access conveniently.

6.2. Application institutions

- Vietnam Forestry Corporation, forestry enterprises in the midland region of Northern Vietnam under the Vietnam Forestry Corporation;

- Universities and economic research centers;

- Students in Accounting, Finance, Management

6.3. Impacts and benefits of research results

The scientific products, training products, research results of this project are practical reference materials which illustrate the contents of the subjects currently taught: Basic audit, Financial statement audit, Internal audit

The study of this project helped to train two full-time university students in the accounting discipline to complete their graduation thesis, helping the participants to improve their professional qualifications for teaching and researching. The research results of the project are valuable references for others scientific research works related to internal control.

The research results of the project were transferred to 2 companies namely Thai Nguyen Forestry Company and Loc Binh Forestry Company Limited for applying research results. Research results of the project help enterprises’ managers gain the groundwork and scientific basis in designing, operating as well as improving their organization’s internal control to achieve their objectives, minimize risks and improve competitiveness.

TIN ĐÃ ĐƯA