Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2018-TN10-01 do ThS. Nguyễn Hải Dương - Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 10-12-2020 | 412 lần đọc
|

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

 • Tên đề tài: Nghiên cứu mô hình trải nghiệm nhằm phát triển một số phẩm chất cho học sinh tiểu học thông qua trò chơi quân sự tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên
 • Mã số: ĐH2018-TN10-01
 • Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Hải Dương
 • Tổ chức chủ trì: Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên
 • Thời gian thực hiện: 24 tháng (Từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 12 năm 2019)

2. Mục tiêu

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề tài đề xuất mô hình trải nghiệm một số trò chơi quân sự cho học sinh tiểu học tại Trung tâm giáo dục quốc phòng Đại học Thái Nguyên, qua đó phát triển ở học sinh các phẩm chất cần thiết của người công dân tương lai theo yêu cầu của xã hội.

3. Tính mới và sáng tạo

 • Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển một số phẩm chất cho học sinh tiểu học tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.
 • Xây dựng được nội dung chương trình hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển một số phẩm chất cho học sinh thông qua trò chơi quân sự.

4. Kết quả nghiên cứu

 • Tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước về tổ chức hoạt động trải nghiệm nói chung và tổ chức hoạt động trải nghiệm sử dụng trò chơi cho học sinh.
 • Tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng về việc tổ chức hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển một số phẩm chất cho học sinh tại các trường tiểu học và mức độ phù hợp, các điều kiện đảm bảo để tổ chức hoạt động trải nghiệm tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên.
 • Đề xuất một số biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển một số phẩm chất cho học sinh tiểu học thông qua trò chơi quân sự tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên.
 • Xây dựng mô hình hoạt động trải nghiệm, hệ thống trò chơi quân sựvà nội dung chương trình hoạt động trải nghiệm thông qua trò chơi quân sự cho học sinh tiểu học tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên.

5. Sản phẩm

5.1. Bài báo khoa học

 1. Nguyễn Hải Dương (2018), “Thiết kế một số tò chơi quân sự cho học sinh tiểu học trải nghiệm ở Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh”, Tạp chí Giáo dục& xã hội, số đặc biệt tháng 6/2018, tr. 58-62.
 2. Lê Thùy Linh (2018), “Giáo dục kĩ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh dân tộc thiểu số ở các trường tiểu học huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang”, Tạp chí Giáo dục & xã hội số đặc biệt, tháng 05/2018, tr. 360-364.     
 3. Le Thuy Linh, Nguyen Hai Duong (2018), “Quality education for elementary students through the organizing experience activities at national defense and security training centrer of Thai Nguyen university”, International journal of advance Research and Innovative Ideas in Education, 6(4), tr.1900-1903.

5.2. Sản phẩm ứng dụng

 • Tập hợp các trò chơi quân sự nhằm phát triển phẩm chất cho học sinh tiểu học.
 • Mô hình trải nghiệm một số trò chơi quân sự cho học sinh.
 • Kịch bản tổ chức trò chơi quân sự nhằm phát triển phẩm chất cho học sinh tiểu học.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

 • Bàn giao các kết quả nghiên cứu, sản phẩm của đề tài cho Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên; tổ chức tập huấn cho cán bộ giảng viên của Trung tâm về tổ chức mô hình hoạt động trải nghiệm sử dụng trò chơi quân sự.
 • Các quả nghiên cứu và sản phẩm của đề tài được ứng dụng tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học học Thái Nguyên và các Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh trên cả nước.
 • Mô hình hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học sử dụng trò chơi quân sự cho tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học học Thái Nguyên sẽ phát triển phẩm chất cho học sinh tiểu học, góp phần định hướng và hình thành nhân cách con người Việt Nam, phù hợp mới mục tiêu giáo dục toàn diện.
 • Mô hình hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học khi được triển khai thực hiện sẽ góp phần nâng cao thu nhập, đảm bảo phúc lợi cho cán bộ, viên chức của Trung tâm và bổ sung quỹ phúc lợi, tăng cường cơ sở vật chất, góp phần nâng cao vị thế của Trung tâm tâm giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học học Thái Nguyên.

RESEARCH RESULTS

1. General information

 • Project title: Research on experimental models to develop some qualities for primary school students through the military game at the National Defense and Security Education Center of Thai Nguyen University.
 • Code number: ĐH2018-TN10-01
 • Coordinator: MA. Nguyễn Hải Dương
 • Implementing institution: The National Defense and Security Education CenterofThai Nguyen University
 • Duration: 24 months (from January 2018 to December 2019)

2. Objective (s)

On the basis of theoretical and practical research, the topic proposes a model to experience a number of military games for primary school students at the National Defense Education Center of Thai Nguyen University, thereby developing in students Essential qualities of the future citizen as required by society.

3. Creativeness and innovativeness

 • Research to build a model of experiential activities to develop a number of qualities for primary students at the National Defense and Security Education Center.
 • Building the content of the experiential program to develop some qualities for students through military games.

4. Research result

 • Overview National and international research about organizing the experience activities in general and organizing the experience activities to use games for students.
 • Conducting surveys and assessing the current situation of organizing experiential activities to develop a number of qualities for students in primary schools and the suitability and guaranteed conditions for organizing experiential activities at the National Defense and Security Education Center of Thai Nguyen University.
 • Proposing some measures to organize experiential activities to develop some qualities for primary students through military games at the National Defense and Security Education Center of Thai Nguyen University.
 • Build experience operation models, military game systems and experience program content through military games for primary students at the National Defense and Security Education Center of Thai Nguyen University.

5. Products

5.1. Scientific article

 1. Nguyen Hai Duong (2018), "Designing a number of military games for primary school students to experience at the National Defense and Security Education Center", Journal of Education & Social, special issue, June 2018, pp. 58-62.
 2. Le Thuy Linh (2018) "Life skills education through experiential activities for ethnic minority students in primary schools in Lam Binh district, Tuyen Quang province", Journal of Special Digital Education & Society, May 2018, pp. 360-364.
 3. Le Thuy Linh, Nguyen Hai Duong (2018), “Quality education for elementary students through the organizing experience activities at national defense and security training centrer of Thai Nguyen university”,International journal of advance Research and Innovative Ideas in Education, 6(4), pp.1900-1903.

5.2. Product application

 • A set of military games aimed at developing the quality of primary students
 • Model experience some military games for students
 • Script to organize military games to develop quality for primary students.

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of research results

 • Handing over research results, project products for National Defense and Security Education Center, Thai Nguyen University; organize training forlecturers  of the Center for the experience model of using military games.
 • The research results and products of the topic are applied at the National Defense and Security Education Center, Thai Nguyen University and the National Defense and Security Education Center.
 • Experimental activity model for primary school students to use military games for students at the National Defense and Security Education Center of Thai Nguyen University will develop quality for primarystudents, contributing to orientation and forming Vietnamese human personality, suitable for the goal of comprehensive education.
 • The model of experiential activities for primary school students which is implemented will contribute to improving income, ensuring the welfare of the Center's staff and employees and supplementing the welfare fund, enhancing facilities, contributing to enhancing the position of the National Defense and Security Education Center of Thai Nguyen University.