Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông tin luận án của NCS Hoàng Thị Huế

Đăng ngày: 11-12-2019 | 1702 lần đọc
|

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài luận án: "Đánh giá sự phát triển tinh thần vận động của trẻ dưới 2 tuổi có mẹ được bổ sung vi chất dinh dưỡng trước và trong quá trình mang thai tại tỉnh Thái Nguyên"

Chuyên ngành: Nhi khoa

Mã số: 62720135

Chuyên ngành đào tạo chuyển đổi: Nhi khoa

Mã số: 9720106

Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Thị Huế

Người hướng dẫn khoa học:

Hướng dẫn 1: GS.TS. Nguyễn Văn Sơn

Hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Hồng Phương

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA ĐỀ TÀI

Nghiên cứu thiết kế theo dõi dọc đánh giá sự phát triển tinh thần vận động của trẻ từ 0 đến 2 tuổi tại tỉnh Thái Nguyên. Thiết kế nghiên cứu chặt chẽ, khoa học, với một cỡ mẫu đủ lớn mang tính đại diện; nghiên cứu áp dụng các phương pháp hiện đại, khoa học, tổ chức triển khai bài bản và nghiêm túc. Các dữ liệu thu thập được rất phong phú có chất lượng và đáng tin cậy.

Kết quả nghiên cứu đã đóng góp bộ số liệu về sự phát triển ở các lĩnh vực vận động tinh, vận động thô, nhận thức, ngôn ngữ diễn đạt và ngôn ngữ cảm nhận của trẻ dưới 2 tuổi có mẹ được bổ sung vi chất dinh dưỡng trước và trong quá trình mang thai

Kết quả nghiên cứu đã xác định được một số yếu tố liên quan đến sự phát triển tinh thần – vận động của trẻ. Đặc biệt là vai trò tích cực của bổ sung vi chất dinh dưỡng cho bà mẹ từ trước khi mang thai đối với sự phát triển các lĩnh vực vận động, nhận thức và ngôn ngữ của trẻ dưới 2 tuổi

Nghiên cứu đã thu thập thông tin phong phú về chất lượng của môi trường hộ gia đình cũng như ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển tinh thần – vận động của trẻ dưới 2 tuổi.

 

CÁC KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN, 

NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

Kết quả nghiên cứu đã đưa ra được những tác động trực tiếp và gián tiếp của việc bổ sung vi chất dinh dưỡng cho bà mẹ từ trước khi mang thai đối với sự phát triển của trẻ. Những kết quả nghiên cứu này có giá trị thực tiễn và khoa học, có thể áp dụng trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cũng như điều chỉnh các chiến lược và chính sách kinh tế xã hội.

Cần có nghiên cứu đánh giá sự phát triển dài hạn hơn để hiểu đầy đủ sự phát triển, cũng như tác động dài hạn của các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ

Cần nghiên cứu thêm các yếu tố ảnh hưởng khác đến sự phát triển tinh thần – vận động của trẻ: vai trò và ảnh hưởng của người bố, của những người chăm sóc trẻ, môi trường giáo dục ở nhà trẻ, trường học.

Sử dụng thang đo đánh giá sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ Bayley phiên bản III tại cộng đồng.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

 

Title of dissertation: Evaluate the mental development for children under 2 years old which have mothers received micronutrient supplementation before and during pregnancy in Thai Nguyen province

Specialized: Pediatrics; Code: 62720135

Specialized transformation: Pediatrics; Code: 9720106

PhD candidate: Ms. Hoang Thi Hue

Advisor: Prof. Ph.D. Nguyen Van Son

Co-Advisor: Ph.D. Nguyen Hong Phuong

Training Units: University of Medicine and Pharmacy, Thai Nguyen University

 

THE NEW FINDINGS OF THE DISSERTATION

The longitudinal follow-up study evaluates the mental development of children aged from 0 to 2 in Thai Nguyen province. The research design is scientific and rigorous, with a sufficient representative sample size; the research method applied new modern, scientific method, which is rigorous and well-organized implementation. The collected data is very rich, quality and reliable.The research results have contributed to the development data set about fine motor, gross motor, cognition, expression language and sensory language of children under 2 years old whose mothers are received micronutrient supplementation before and during pregnancy.Research results have identified a number of factors related to the mental and motor development of children. Especially the positive role of micronutrient supplementation for mothers before pregnancy on the development of the motor, cognitive and language of children under 2 years old.

The research gather extensive information on the household environment quality as well as its impact on the mental and motor development of children under 2 years old.

THE PRACTICAL APPLICATIONS AND THE POSSIBLE ISSUES NEED FOR FURTHER STUDY

The study results have shown the direct and indirect effects of micronutrient supplementation for mothers from before pregnancy on the development of children. These findings have practical and scientific values; can be applied in primary health care, as well as to adjust socioeconomic strategies and policies.A long-term development assessment is needed to fully understand development, as well as the long-term effects of factors affecting child development.It is necessary to study about other factors which are affected the mental and motor development of children: the role and influence of fathers, caregivers, educational environment at kindergartens and schools.

Use the Bayley Version III to assess the development of infants and children at community level.

 

Nguồn: Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.