Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông tin luận án của NCS. Hoàng Văn Hải

Đăng ngày: 12-09-2019 | 2817 lần đọc
|

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài luận án tiến sĩ: “Nghiên cứu một số đặc trưng cơ bản và đề xuất biện pháp bảo tồn, phát triển bền vững thảm thực vật trên núi đá vôi ở khu vực thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh”

Ngành: Sinh thái học    

Mã số: 9420120

Họ và tên NCS: Hoàng Văn Hải

Người hướng dẫn khoa học:

  1. PGS.TS. Nguyễn Thế Hưng
  2. PGS.TS. Lê Ngọc Công

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm - Trường Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Đề tài đã làm rõ đặc trưng của thảm thực vật ở các vị trí khác nhau trên núi đá vôi thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh:Thảm thực vật ở thung lũng núi đá vôi sinh trưởng và phát triển tốt, có những loài cây gỗ cao từ 10-15 m, đường kính 15-25 cm, độ che phủ đạt 80%; Thảm thực vật ở chân núi đá vôi thường có các cây dây leo phát triển mạnh, cây thân gỗ cao 15-25 m rất ít, độ che phủ đạt 70%; Thảm thực vật ở sườn vách núi đá vôi có độ che phủ đạt 30%, chủ yếu là cây bụi thấp và cây gỗ nhỏ.

2. Đề tài đã phát hiện được 608 loài trên núi đá vôi khu vực thành phố Cẩm Phả, thuộc 370 chi, 118 họ, 5 ngành thực vật bậc cao có mạch. Trong đó, có 12 loài đặc hữu hẹp (chỉ gặp trên các đảo Cát Bà, Hạ Long và Cẩm Phả) và 4 loài đặc hữu của vùng Đông Bắc Việt Nam, có 27 loài thực vật quý hiếm.

3. Thảm thực vật trên núi đá vôi thành phố Cẩm Phả có nhóm dạng sống cơ bản. Công thức dạng sống (Life form formula) của thảm thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả: SB = 28Me+ 10Mi + 8Na + 8Ep + 12Lp + 12Hm + 11Ch + 7Cr + 4Th.

4. Hệ thực vật trên núi đá vôi thành phố Cẩm Phả chịu tác động lớn nhất của yếu tố Á nhiệt đới (chiếm 21,18%), tiếp đến là yếu tố Đông dương (18,88%), yếu tố Nam Trung Quốc (11,66%), yếu tố Ấn Độ (11,49%) và yếu tố Việt Nam (6,08%).

5. Thảm thực vật trên núi đá vôi thành phố Cẩm Phả ở các vị trí thung lũng, chân núi và sườn vách núi có sự khác biệt đặc trưng về tổ thành loài ưu thế và mật độ. Hàm Weibull mô phỏng tốt nhất cấu trúc N/D1.3 và N/Hvn­ của thảm thực vật thung lũng núi đá vôi thành phố Cẩm Phả. Tương quan cấu trúc N/D1.3 và N/Hvn­ được mô phỏng tốt nhất bởi hàm Power.

6. Để góp phần nâng cao công tác quản lí và bảo tồn thảm thực vật trên núi đá vôi khu vực thành phố Cẩm Phả, đề tài đề xuất một nhóm biện pháp sau: Nhóm biện pháp nâng cao nhận thức về quản lí bảo tồn đa dạng sinh học; Nhóm biện pháp nâng cao năng lực quản lí; Nhóm biện pháp về cơ chế chính sách; Nhóm biện pháp về phát triển kinh tế- xã hội; Nhóm biện pháp khoa học kĩ thuật.

 

 CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

1. Kết quả nghiên cứu của luận án đã góp phần làm sáng tỏ những đặc trưng cơ bản của thảm thực vật trên núi đá vôi thành phố Cẩm Phả ở các vị trí chân núi, sườn vách núi và thung lũng về cấu trúc tổ thành, phân lớp tầng tán, độ che phủ, mật độ, khả năng tái sinh của cây gỗ.

2. Kết quả nghiên cứu của luận án là cơ sở khoa học cho việc đề xuất một số giải pháp trong việc sử dụng, bảo vệ hợp lí nguồn tài nguyên thảm thực vật trên núi đá vôi ở thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh.

3. Trong tương lai cần xây dựng bản đồ thảm thực vật trên núi đá vôi thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh để phục vụ công tác quy hoạch bảo tồn.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title: "Study some basic characteristics and propose measures to conserve and develop sustainably the vegetation on limestone mountain area in Cam Pha City, Quang Ninh province”

Speciality: Ecology

Code: 9420120

Ph.D. Student: Hoang Van Hai

Supervisors:

1. Assoc.Prof.Dr Nguyen The Hung

2. Assoc.Prof.Dr Le Ngoc Cong

Training institute: University of Education – Thai Nguyen University

 

NEW SCIENTIFIC FINDINGS OF THE DISSERTATION

1. The thesis has clarified the characteristics of the vegetation at different locations on limestone mountain area in Cam Pha City, Quang Ninh province: the vegetation in the limestone mountain valley grow and develop well, some timber trees are 10-15m high and 15-25cm in diameter, the coverage reaches 80%; The coverage of the vegetation at the foot of the limestone mountains reaches 70%, the vines dominates, there are very few timber trees which reach 15-25m high  and 15-20cm in diameter; The coverage of the vegetation on limestone cliff slopes reaches 30%, dominated by shrubs and small timber trees.

2. The research has discovered 608 vascular plant species on the limestone mountain area in Cam Pha City, belonging to 370 genera, 118 families and 5 divisions. Among these, there are 12 endemic species, which can only be found on the islands of Cat Ba, Ha Long and Cam Pha, 4 endemic species of Northeastern Vietnam, and 27 threatened species.

3. Life form formula of the vegetation on the limestone mountain area in Cam Pha City: SB = 28Me + 10Mi + 8Na + 8Ep + 12Lp + 12Hm + 11Ch + 7Cr + 4Th.

4. The flora of the limestone mountains area in Cam Pha City has been affected the most by Asian tropical elements (accounting for 21.18%), followed by Indochina elements (18.88%), South China elements (11.66%), Indian elements (11.49%) and Vietnamese elements (6.08%).

5. There are distinct characteristics in dominant species and in density of the vegetations located in the valley, the foot and the cliff slopes of the limestone mountains in Cam Pha City. Weibull function best simulates the structure of N/D1.3 and N/Hvn of the vegetation on limestone mountain valley in Cam Pha city. N/D1.3 and N/Hvn structural correlations are best simulated by the Power function.

6. In order to contribute to improving the management and conservation of the vegetation on the limestone mountains area in Cam Pha City, the thesis has proposed the following groups of measures: Group of measures to raise awareness about biodiversity conservation management; Group of measures to improve management capacity; Group of measures on policy; Group of measures on socio-economic development; Group of scientific and technical measures.

 

APPLICATIONS IN PRACTICE AND

RECOMMENDATIONS FOR FURTHER STUDIES

1. The research results of the thesis have contributed to elucidating the basic characteristics of the vegetations located in the valley, the foot and the cliff slopes of the limestone mountains in Cam Pha City in terms of the structure of composition, canopy and layer stratification, coverage, density, and the regeneration capacity of timber trees.

2. The research results of the thesis are the scientific basis for proposing some solutions in the proper use and protection of natural resources on the limestone mountain area in Cam Pha City, Quang Ninh province.

3. In the future, it is necessary to build vegetation maps of the limestone mountain area in Cam Pha City, Quang Ninh province to serve the practice of conservation planning. 

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.