Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông tin luận án của NCS. Lê Quốc Tuấn

Đăng ngày: 11-06-2019 | 423 lần đọc
|

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài luận án tiến sĩ: “Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nồng độ một số cytokin huyết tương trên bệnh nhân mắc bệnh gan mạn do rượu”.

Chuyên ngành: Nội khoa

Mã số: 97.20.107

Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Quốc Tuấn

Người hướng dẫn khoa học:

     Hướng dẫn 1: PGS.TS Trần Việt Tú

     Hướng dẫn 2: PGS.TS Nguyễn Bá Vượng

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Y - Dược

Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên                    

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA ĐỀ TÀI

Đề tài luận án đã mô tả một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, nồng độ của 4 cytokin huyết tương, các biểu hiện tổn thương mô bệnh học, cũng như phân tích mối liên quan giữa một số chỉ tiêu cận lâm sàng với một số cytokin trong huyết tương ở bệnh nhân mắc bệnh gan mạn do rượu. Kết quả nghiên cứu của luận án có giá trị cho thực hành chẩn đoán và điều trị bệnh như: tuổi trung bình là 50,65 tuổi. Triệu chứng lâm sàng thường gặp là chán ăn (64,2%), vàng da (66,3%), gan to (63,2%). AST trung bình là 198,19 ± 155,05 U/L, ALT trung bình là 85,86 ± 71,06 U/L, GGT trung bình là 749,10 ± 716,18 U/L. Đặc điểm mô bệnh học của bệnh gan do rượu: Thoái hóa dạng bọt do rượu (84,2%), thể Mallory (64,2%), ty thể khổng lồ (62,1%). Giai đoạn xơ hóa theo Metavir: F2 và F3 chiếm tỉ lệ lần lượt là 26,3% và 25,3%. Nồng độ TGF-β trong huyết tương ở nhóm bệnh thấp hơn, còn nồng độ TNF-α, IL-1β và IL-12 trong huyết tương nhóm bệnh cao hơn nhóm người khỏe mạnh (p < 0,001). Nồng độ TNF-α ở nhóm xơ gan do rượu cao hơn nhóm viêm gan do rượu (p < 0,05). Nồng độ IL-1β ở nhóm xơ gan do rượu thấp hơn nhóm viêm gan do rượu (p < 0,05). Nồng độ TGF-β ở nhóm xơ gan do rượu thấp hơn nhóm viêm gan do rượu (< 0,05).

 

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN, 

NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

  * Các ứng dụng và khả năng ứng dụng: 

- Luận án đã thêm thông tin về vai trò của một số cytokin trong bệnh gan mạn do rượu, là cơ sở khoa học cho việc khuyến cáo lựa chọn liệu pháp cytokin trong điều trị bệnh gan mạn do rượu.

- Một số cytokin có thể đưa vào sử dụng trong lâm sàng để tiên lượng mức độ tổn thương gan.

 * Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu:

     - Cần nghiên cứu sâu hơn về vai trò của cytokin ở bệnh nhân mắc bệnh gan mạn do rượu.

 

INFORMATION OF DISSERTATION

Title of dissertation: Clinical, paraclinical and cytokines in plasma research in patients with alchohol liver disease.

Speciality: Internal Medicine

Code number: 97.20.107

PhD. Candidate: Le Quoc Tuan

Scientific Supervisors:

  1. Assoc Prof. PhD Tran Viet Tu
  2. Assoc Prof. PhD Nguyen Ba Vuong

Training Institution: Thai Nguyen University of Medicine & Pharmacy, Thai Nguyen University  

 

SUMMARY OF NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE DISSERTATION

The thesis has described a number of clinical and subclinical characteristics, the concentration of 4 plasma cytokines, histopathological lesions, as well as analyzing the relationship between some subclinical indicators with some plasma cytokines in patients with alcohol liver disease. Research results of the thesis are valuable for the practice of diagnosis and treatment such as: the average age is 50.65 years old. Common clinical symptoms are anorexia (64.2%), jaundice (66.3%), enlarged liver (63.2%). The average AST was 198.19 ± 155.05 U/L, the average ALT was 85.86 ± 71.06 U/L, the average GGT was 749.10 ± 716.18 U/L. Histopathological characteristics of alcohol liver disease: foamy degeneration (84.2%), Mallory body (64.2%), megamitochondria (62.1%). The stage of fibrosis (according to Metavir's classification): F2 and F3 accounts for 26.3% and 25.3% respectively. TGF-β were lower but TNF-α, IL-1β, IL-12 were higher in patients with alcohol liver disease group compare to healthy groups (p < 0.001). TNF-α in alcoholic cirrhosis group was higher than in alcoholic hepatitis group (p < 0.05). IL-1β in alcoholic cirrhosis group was lower than in alcoholic hepatitis (p < 0.05). TGF-β in alcoholic cirrhosis group was lower than in alcoholic hepatitis (< 0.05). The results are the basis which can help doctors in the treatment of patient with alcohol liver disease, therefore improve the effectiveness of the treatment and the quality of patients life. 

 

PRACTICAL APPLICABILITY AND THE NEEDES FOR FURTHER STUDIES

  * Applications and practical applicability: 

- The dissertation has added information on the role of some cytokines in alcohol liver disease, which is the scientific basis for recommending the selection of cytokine therapy in the treatment of alcohol liver disease.

- Some cytokines can be used clinically to predict the extent of liver damage.

* Opening issues for further studies:

- Further research is needed on the role of cytokines in patients with alcohol liver disease.

 

Nguồn: Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên.