Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông tin luận án của NCS. Nguyễn Thị Hoa

Đăng ngày: 19-02-2019 | 1720 lần đọc
|

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài luận án tiến sĩ: “Sử dụng tài nguyên đất và rừng trong sản xuất nông, lâm nghiệp của cộng đồng các dân tộc ở tỉnh Yên Bái”

Ngành: Địa lý học

Mã số: 9310501

Họ và tên NCS: Nguyễn Thị Hoa

Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng

                                             2. PGS.TS. Dương Quỳnh Phương

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên  

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án đạt được những kết quả sau:

1. Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng tài nguyên đất và rừng trong sản xuất nông, lâm nghiệp của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn nghiên cứu.

2. Đánh giá được thực trạng sử dụng tài nguyên đất và rừng trong sản xuất nông, lâm nghiệp của cộng đồng các dân tộc tỉnh Yên Bái theo các vùng (vùng thấp, vùng giữa và vùng cao).

3. Việc phân tích, đánh giá tài nguyên đất và rừng trong sản xuất nông, lâm nghiệp của cộng đồng các dân tộc tỉnh Yên Bái đã thiết lập được cơ sở khoa học tin cậy để định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái. Trên cơ sở đó, đề xuất được một số giải pháp, mô hình nhằm sử dụng có hiệu quả và bền vững tài nguyên đất và rừng trong sản xuất nông, lâm nghiệp của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn nghiên cứu.

 

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

1. Các ứng dụng, khả năng ứng dụng trong thực tiễn

- Luận án là một công trình nghiên cứu chuyên sâu về sử dụng tài nguyên đất và rừng trong sản xuất nông, lâm nghiệp của cộng đồng các dân tộc tỉnh Yên Bái. Vì vậy, luận án là nguồn tài liệu tham khảo có giá trị lớn trong việc xây dựng các định hướng phát triển ngành nông, lâm nghiệp của tỉnh nói riêng và định hướng phát triển kinh tế -  xã hội tỉnh Yên Bái nói chung.

- Các kết quả nghiên cứu của luận án làm cơ sở tiếp tục nghiên cứu những đề tài sau này.

2. Những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

- Sử dụng tài nguyên đất vào phát triển cây chè ở tỉnh Yên Bái.

- Nghiên cứu mô hình phát triển rừng cộng đồng ở các huyện vùng cao tỉnh Yên Bái…

- Sử dụng tri thức bản địa trong phát triển nông, lâm nghiệp của cộng đồng các dân tộc sống ở vùng Đông Bắc Việt Nam.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title: “The use of land and forest resources in agricultural and forestry production of ethnic communities in Yen Bai province”

Speciality: Geography

Code: 9310501

Ph.D candidate: Nguyễn Thị Hoa

Supervisors:

  1. Supervisor 1: Assoc. Prof. Dr. Nguyễn Thị Hồng
  2. Supervisor 2: Assoc. Prof. Dr. Dương Quỳnh Phương

Training Institute: University of Education - Thai Nguyen University

 

NEW SCIENTIFIC FINDINGS OF THE DISSERTATION

1. The dissertation has analyzed the factors affecting the use of land and forest resources in agricultural and forestry production of ethnic communities in Yen Bai Province.

2. The dissertation has also assessed the current situation of using land and forest resources in agricultural and forestry production of ethnic communities in Yen Bai province by regions (low, middle and high regions).

3. The analysis and evaluation of land and forest resources in agricultural and forestry production of ethnic communities in Yen Bai province has established a reliable scientific basis for orienting socio-economic development of the province. On that basis, a number of solutions and models are proposed to effectively and sustainably use land and forest resources in agricultural and forestry production of ethnic communities in the area.

 

APPLICATIONS IN PRACTICE AND

RECOMMENDATIONS FOR FURTHER STUDIES

1. Practical applications of the research results

- The dissertation is an in-depth study on the use of land and forest resources in agricultural and forestry production of ethnic communities in Yen Bai province. Therefore, the dissertation is a valuable source of reference in developing the agriculture and forestry development orientations in particular and the socio-economic development orientations of Yen Bai province in general.

- The research results of the dissertation serve as a basis for further research.

2. Recommendations for further studies:

- Using land resources to develop tea plants in Yen Bai province.

- Study the model of developing community forests in highland districts of Yen Bai province.

- Applying indigenous knowledge in agricultural and forestry development of ethnic communities in Northeast Vietnam.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư Phạm – Đại học Thái Nguyên.