Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông tin luận án của NCS. Nguyễn Thị Ngọc Hà

Đăng ngày: 30-08-2019 | 9720 lần đọc
|

 TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài: “Giáo dục năng lực văn hóa ứng xử học đường cho sinh viên đại học sư phạm vùng đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hiện nay”

Ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục

Mã số: 9140102

Họ và tên NCS: Nguyễn Thị Ngọc Hà

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Dục Quang

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

Về lý luận

- Tổng quan được một số nghiên cứu trong và ngoài nước về văn hóa ứng xử học đường và giáo dục văn hóa ứng xử học đường.

- Xây dựng được khung lý thuyết về giáo dục năng lực văn hóa ứng xử học đường cho sinh viên đại học sư phạm trong bối cảnh hiện nay.

- Thiết kế được khung năng lực văn hóa ứng xử học đường cho sinh viên đại học sư phạm trong bối cảnh hiện nay theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông.

Về thực tiễn

- Khảo sát, đánh giá được thực trạng về năng lực văn hóa ứng xử học đường của sinh viên đại học sư phạm vùng đồng bằng sông Cửu Long như: nhận thức, thái độ và hành vi văn hóa ứng xử học đường; thực trạng về việc giáo dục năng lực văn hóa ứng xử học đường cho sinh viên đại học sư phạm vùng đồng bằng sông Cửu Long như: Mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, đánh giá kết quả.

- Xây dựng được 5 biện pháp giáo dục năng lực văn hóa ứng xử học đường cho sinh viên đại học sư phạm vùng đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hiện nay theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông.

 

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

1. Các ứng dụng, khả năng ứng dụng trong thực tiễn

- Kết quả nghiên cứu lý luận của luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên Đại học sư phạm trong quá trình giáo dục và rèn luyện. Là tài liệu tham khảo cho học viên cao học, nghiên cứu sinh chuyên ngành Lý luận và Lịch sử giáo dục.

- Kết quả nghiên cứu thực trạng của luận án có thể sử dụng để tra cứu, đối sánh với thực trạng về năng lực văn hóa ứng xử học đường của sinh viên đại học sư phạm giữa các trường thuộc khu vực vùng đồng bằng sông Cửu Long hoặc giữa sinh viên đại học vùng đồng bằng sông Cửu Long với sinh viên các khu vực khác trong cả nước nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu. Ngoài ra, kết quả này có thể được sử dụng như một nguồn thông tin để các nhà giáo dục có sự điều chỉnh phù hợp việc giáo dục năng lực văn hóa ứng xử học đường cho sinh viên đại học sư phạm vùng đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hiện nay.

- Các biện pháp được đề xuất trong luận án có thể hỗ trợ các cán bộ quản lý, giảng viên các cơ sở đào tạo sư phạm trong công tác giáo dục năng lực văn hóa ứng xử học đường cho sinh viên đại học sư phạm vùng đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời là thông tin tham khảo để các cơ sở đào tạo sư phạm trong nước có thể nghiên cứu vận dụng và triển khai thực hiện trong giáo dục năng lực văn hóa ứng xử học đường cho sinh viên đại học sư phạm trong bối cảnh hiện nay.

2. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu

Giáo dục văn hóa ứng xử học đường cho sinh viên các khu vực, vùng miền khác nhau với những đặc điểm khác nhau về tính cách, phong tục, tập quán, trình độ phát triển về kinh tế - xã hội trong bối cảnh hiện nay là vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title: “Educating school behavior culture capacity for pedagogical university students in the Mekong Delta in the current context”

Speciality: Theory and History of Education

Code: 9140102

PhD. Candidate: Nguyen Thi Ngoc Ha

Supervisor: Prof. Dr Nguyen Duc Quang

Training Institute: University of Education - Thai Nguyen University

 

NEW SCIENTIFIC FINDINGS OF THE DISSERTATION

The dissertation has:

Theoretically

- Reviewed some domestic and foreign studies on school behavior culture and school behavior culture education.

- Developed a theoretical framework for educating school behavior culture capacity for pedagogical university students in the current context.

- Designed a framework of school behavior culture capacity for pedagogical university students in the current context according to the secondary school teacher professional standards.

Practically

- Investigated and assessed the current situation of school behavior culture capacity of pedagogical university students in the Mekong Delta in terms of awareness, attitude and school behavior culture; the reality of educating school behavior culture education for pedagogical university students in the Mekong Delta region, involving objectives, contents, methods, forms organizing and assessing results.

- Established 5 measures to educate school behavior culture capacity for pedagogical university students in the Mekong River Delta in the current context according to the secondary school teacher professional standards.

 

APPLICATIONS IN PRACTICE AND

RECOMMENDATIONS FOR FRTHER STUDIES

1. Practical Applications of the Research Results

- The results of the theoretical research of the thesis can be used as a reference for the managerial staff, lecturers and pedagogical university students in the process of education and training; a reference for graduate students and PhD students majoring in Theory and History of Education.

- The results of the invesigation on the current status can be used to look up and compare with the current situation of school behavior culture capacity of pedagogical university students between universities in the Mekong Delta region or between university students in the Mekong Delta region and students from other regions in the country to serve research works. In addition, these results can be used as a source of information for educators to adjust appropriately the education of school behavior culture capacity for pedagogical university students in the Mekong Delta in the current context.

- The proposed measures in the thesis can support managers and lecturers of pedagogical training institutions in the education of school behavior culture capacity for pedagogical university students in the Mekong Delta; at the same time, it is also a reference for pedagogical training institutions to study and apply in the education of school behavior culture for pedagogical university students in the current context.

2. Recommendations For Further Studies

Educating school behavior culture capacity for students in different regions with different characteristics of personality, customs, practices and socio-economic development levels in the current context is the issue that needs further study.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.