Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông tin luận án của NCS. Phạm Thị Như Phong

Đăng ngày: 15-11-2019 | 4037 lần đọc
|

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài luận án tiến sĩ: "Quản lý dạy học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng ở trường Trung học phổ thông vùng đồng bằng sông Hồng"

Ngành: Quản lý giáo dục

Mã số: 9140114

Họ và tên NCS: Phạm Thị Như Phong

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Tính

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

Xây dựng cơ sở lý luận về dạy học và quản lý dạy học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng ở trường THPT, phân tích các yếu tố chủ quan, khách quan ảnh hưởng tới quản lý dạy học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng ở trường THPT.

Khái quát hóa thực trạng dạy học và quản lý dạy học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng ở  trường THPT vùng đồng bằng sông Hồng hiện nay, phân tích chỉ rõ nguyên nhân của thực trạng làm căn cứ đề xuất biện pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy học.

Đề xuất được hệ thống các biện pháp quản lý dạy học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng ở trường THPT vùng đồng bằng sông Hồng góp phần nâng cao chất lượng dạy học và đổi mới giáo dục hiện nay.

 

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

Các ứng dụng, khả năng ứng dụng trong thực tiễn

Các kết quả nghiên cứu của luận án có thể ứng dụng trong quản lý dạy học ở trường THPT vùng đồng bằng sông Hồng và những trường THPT có điều kiện tương đồng để nâng cao chất lượng dạy học.

Là tài liệu tham khảo cho Hiệu trưởng các trường THPT, học viên cao học, NCS chuyên ngành Giáo dục học và Quản lý giáo dục, giảng viên chuyên ngành Quản lý giáo dục và Giáo dục học.

Những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

Luận án chưa xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá dạy học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng ở trường THPT. Vì vậy, cần có thêm những nghiên cứu để xây dựng bộ tiêu chí này.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title: "Manage teaching in the quality assurance approach at high school in the Red River Delta region"

Major: Educational Management

Code: 9140114

PhD. Candidate: Pham Thi Nhu Phong

Supervisors: Assoc.Prof. Dr Nguyen Thi Tinh

Training Institute: University of Education - Thai Nguyen Education

 

NEW SCIENTIFIC FINDINGS OF THE DISSERTATION

The dissertation has:

- built a theoretical basis for teaching and managing teaching in the quality assurance approach in high schools; analyzed subjective and objective factors affecting teaching management in the quality assurance approach in high schools.

- generalized the current situation of teaching and teaching management in the quality assurance approach in high schools in the Red River Delta today; analyzed and clearly identified the causes of the situation, which serves as a basis for proposing management measures to improve teaching quality.

- proposed a system of measures for teaching management in the quality assurance approach at high schools in the Red River Delta region, contributing to improving the quality of teaching and renovating the current education.

 

APPLICATIONS IN PRACTICE AND

RECOMMENDATIONS FOR FRTHER STUDIES

1. Practical Applications of the Research Results

The research results of the thesis can be applied in teaching management in high schools in the Red River Delta and other high schools with similar conditions to improve teaching quality.

They are also reference materials for high school principals, graduate and postgraduate students majoring in education or educational management, as well as lecturers specialized in education or educational management.

2. Recommendations For Further Studies

The thesis has not built a set of criteria for evaluating teaching in the quality assurance approach in high schools. Therefore, further research should be done to develop this set of criteria.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.