Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông tin luận án của NCS. Vũ Thị Thủy

Đăng ngày: 16-08-2019 | 527 lần đọc
|

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài: “Giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề ở khu vực miền núi phía Bắc”

Ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục

Mã số: 9140102

Họ và tên NCS: Vũ Thị Thủy

Người hướng dẫn khoa hoc:

1. PGS.TS Nguyễn Thị Tính

2. TS. Trần Thị Minh Huế

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Xây dựng cơ sở lý luận về kĩ năng giao tiếp và giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề.

2. Đánh giá thực trạng kĩ năng giao tiếp, thực trạng giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề ở các trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc

3. Đề xuất được quy trình và 5 biện pháp giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề. Các biện pháp đề xuất có cơ sở lý luận - thực tiễn và tính khả thi cao, có thể áp dụng thuận lợi trong giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề trong phạm vi cả nước.

 

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

1. Các ứng dụng, khả năng ứng dụng trong thực tiễn

- Kết quả nghiên cứu lý luận của luận án là tài liệu tham khảo cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trong giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề ở khu vực miền núi phía Bắc. Đồng thời là tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh chuyên ngành Giáo dục mầm non và Lý luận và lịch sử giáo dục.

- Kết quả nghiên cứu thực trạng của luận án là những bài học kinh nghiệm quý báu trong hoạt động giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi của giáo viên mầm non.

- Quy trình và các biện pháp luận án đề xuất là những chỉ dẫn cụ thể để cán bộ quản lý, giáo viên mầm non thực hiện giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề ở trường mầm non.

2. Những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

Mỗi khu vực, mỗi trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi có tính đặc thù khác nhau (yếu tố vùng miền, phong tục, tập quán, đội ngũ giáo viên, điều kiện cơ sở vật chất…) vì thế, mức độ yêu cầu về giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề cũng sẽ khác nhau. Đây là vấn đề cần phải tiếp tục được nghiên cứu.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title: “Develop communication skills for preschool children aged 5- 6 through organizing theme-based role playing games in the Northern mountainous region”

Specialty: Theory and History of Education

Code: 9140102

PhD. Student: Vu Thi Thuy

Supervisors:

1. Assoc. Prof. Dr Nguyen Thi Tinh

2. Dr. Tran Thi Minh Hue

Training Institute: University of  Education - Thai Nguyen University

 

NEW SCIENTIFIC FINDINGS OF THE DISSERTATION

The dissertation has:

1. Developed a theoretical basis for communication skills and developing communication skills for preschool children aged 5-6 by organizing theme-based role playing games.

2. Assessed the current status of communication skills and communication skills development for preschool children aged 5-6 by organizing theme-based role playing games in preschools in the Northern mountainous region.

3. Proposed the procedure and 5 measures to develop communication skills for preschool children aged 5-6 by organizing theme-based role playing games. The proposed measures have a firm theoretical and practical basis and high feasibility; therefore, they can be conveniently applied in the development of communication skills for preschool children aged 5-6 by organizing theme-based role playing games throughout the country.

 

APPLICATIONS IN PRACTICE AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDY

The practical applications

- The theoretical results of the thesis are a reference for preschool managers and teachers in developing communication skills for preschool children aged 5-6 by organizing theme-based role playing games in the Northern mountainous region. They are also a useful reference for students, postgraduate students, PhD students majored in Early Childhood Education and Theory and History of Education.

- The investigation results of the current status are valuable lessons for preschool teachers in developing communication skills for preschoolers aged 5 to 6.

- The procedure and measures proposed in the thesis are specific instructions for preschool managers and teachers to develop communication skills for preschool children aged 5-6 by organizing theme-based role playing games at preschool.

Further studies needed

Each area and each 5-6 year old child has different characteristics (regional factors, customs, practices, teachers, facilities, etc.); therefore, the requirement level of developing communication skills for 5-6-year-old preschool children by organizing theme-based role playing games will vary. This is the problem that must be studied further.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên