Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Trang thông tin luận án của Nghiên cứu sinh Nghiêm Văn Long

Đăng ngày: 11-01-2021 | 40 lần đọc
|

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài luận án tiến sĩ: "Nghiên cứu tổ chức lãnh thổ công nghiệp tỉnh Thái Nguyên"

Ngành: Địa lí học             Mã số: 9310501

Họ và tên NCS: Nghiêm Văn Long

Người hướng dẫn khoa học:

 1. PGS.TS. Nguyễn Minh Tuệ
 2. PGS.TS. Dương Quỳnh Phương

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án đạt được những kết quả sau:

 1. Kế thừa, bổ sung và làm sáng tỏ cơ sở lí luận, thực tiễn về tổ chức lãnh thổ công nghiệp và các hình thức của chúng để vận dụng nghiên cứu ở tỉnh Thái Nguyên.
 2. Làm rõ những thế mạnh và hạn chế của các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức lãnh thổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
 3. Phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức lãnh thổ công nghiệp và một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp tiêu biểu ở tỉnh Thái Nguyên: doanh nghiệp công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp và trung tâm công nghiệp.
 4. Đề xuất được một số giải pháp cho tổ chức lãnh thổ công nghiệp tỉnh Thái Nguyên định hướng đến năm 2030.

 

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

Các ứng dụng, khả năng ứng dụng trong thực  tiễn

Luận án là một công trình nghiên cứu sâu về vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp cấp tỉnh dựa trên cơ sở kế thừa và phát triển cơ sở lí luận và thực tiễn về tổ chức lãnh thổ công nghiệp. Vì vậy, luận án là tài liệu tham khảo có giá trị và ý nghĩa cho các nhà hoạch định chính sách, định hướng chiến lược, quy hoạch lãnh thổ trong vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp tỉnh Thái Nguyên theo hướng phát triển bền vững. Những kết quả nghiên cứu của luận án còn là cơ sở quan trọng, định hướng cho các công trình nghiên cứu sau này.

Những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

 1. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp tỉnh Thái Nguyên theo hướng bền vững
 2. Phát triển bền vững các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp tỉnh Thái Nguyên
 3. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp tỉnh Thái Nguyên trong mối quan hệ với vùng Thủ đô Hà Nội và vùng Đồng bằng sông Hồng.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

 

Dissertation title: "Research on industrial territorial organization in Thai Nguyen province"

Speciality: Geography        Code: 9310501

PhD. Candidate: NGHIEM VAN LONG

Supervisors:

 1. Supervisors 1: Assoc. Prof. Dr Nguyen Minh Tue
 2. Supervisors 2: Assoc. Prof. Dr Duong Quynh Phuong

Training Institute: University of  Education - Thai Nguyen University

 

NEW SCIENTIFIC FINDINGS OF THE DISSERTATION

 1. Inheriting, supplementing and clarifying the theoretical and practical basis of industrial territorial organization and their forms to apply research in Thai Nguyen province.
 2. Clarifying the strengths and limitations of factors affecting the industrial territorial organization in Thai Nguyen province.
 3. Analysis and assessment of the reality of industrial territorial organization and some typical industrial territorial organization forms in Thai Nguyen province: industrial enterprises, industrial clusters, industrial zones and industrial centers.
 4. Proposing a number of solutions for Thai Nguyen province's industrial territorial organization towards 2030.

 

APPLICATIONS IN PRACTICE AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES

The practical applications

The thesis is an in-depth research work on the issue of provincial industrial territorial organization based on the inheritance and development of theoretical and practical bases on industrial territorial organization. Therefore, the thesis is a valuable and meaningful reference for policy makers, strategic orientation, territorial planners in the issue of industrial territorial organization in Thai Nguyen province towards sustainable development. The thesis's research results are also an important basis and orientation for later research projects.

Further studies needed

1. Industrial territorial organization of Thai Nguyen province towards sustainable development

2. To sustainably develop the industrial territorial forms of Thai Nguyen province

3. Industrial territorial organization of Thai Nguyen province in relation to the Ha Noi Capital region and the Red River Delta region.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.