Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Trang thông tin luận án của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Loan

Đăng ngày: 11-01-2021 | 42 lần đọc
|

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên luận án: "Vận dụng chu trình kiến tạo 5E vào dạy một số chủ đề toán cho sinh viên khối trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật"

Ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán học                Mã số: 9140111

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Loan

Người hướng dẫn khoa học:

  1. GS.TS. Bùi Văn Nghị
  2. PGS.TS. Trịnh Thanh Hải

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Trên cơ sở nghiên cứu và phân tích một số cơ sở lý luận về thuyết kiến tạo, chu trình dạy học 5E và mối quan hệ giữa chúng. Chúng tôi đã đưa ra CTKT 5E, là cụ thể hoá con đường nhận thức theo lý thuyết kiến tạo, là sự vận dụng lý thuyết kiến tạo trong dạy học.

2. Chúng tôi đề xuất ba biện pháp dạy học một số chủ đề toán ở trường CĐ KT-KT theo CTKT 5E. Các biện pháp đều dựa vào nền tảng lý thuyết kiến tạo và khắc phục những hạn chế, bất cập từ thực tiễn dạy học nội dung TCC, XSTK để giúp SV tự tin, chủ động huy động, kết nối kiến thức của bản thân để kiến tạo tri thức mới và liên hệ kiến thức với thực tiễn nghề nghiệp và giải quyết các vấn đề mà thực tiễn nghề nghiệp sau này

3. Qua khảo sát thực tiễn dạy và học một số chủ đề Toán ở một số trường CĐ KT-KT cho thấy không ít giảng viên vẫn dạy theo cách truyền thống (thuyết trình giảng giải), áp đặt kiến thức dẫn đến SV tiếp thu thụ động nên hạn chế chất lượng đào tạo, đáp ứng chưa tốt chuẩn đầu ra của SV. Mặt dù cũng đã có vài GV thực hiện bước này hoặc bước kia của CTKT 5E, nhưng chưa có GV nào thực hiện đầy đủ các bước một cách hệ thống.

4. Trong luận án đã trình bày, đề xuất ba biện pháp để vận dụng CTKT 5E dạy học một số chủ đề toán cho SV các trường CĐ KT - KT nhằm giúp các GV lôi cuốn được SV vào nội dung bài học, tạo cơ hội để SV tích cực, chủ động, biết cách khám phá ra những tri thức, hình thành, rèn luyện các kỹ năng cần thiết và biết vận dụng những tri thức, kỹ năng đó vào giải quyết các vấn đề của môn học và xa hơn là thực tiễn nghề nghiệp, đáp ứng tốt hơn chuẩn dầu ra của các trường Cao đẳng nghề.

5. Thực nghiệm sư phạm để phần nào chứng tỏ các biện pháp sư phạm đã đề ra có tính khả thi và hiệu quả; giả thuyết khoa học có thể chấp nhận được.

 

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

1. Các ứng dụng, khả năng ứng dụng trong thực tiễn

Ba biện pháp để vận dụng  CTKT 5E dạy học một số chủ đề toán cho SV các trường CĐ KT - KT nhằm giúp các GV lôi cuốn được SV vào nội dung bài học, tạo cơ hội để SV tích cực, chủ động, biết cách khám phá ra những tri thức, hình thành, rèn luyện các kỹ năng cần thiết và biết vận dụng những tri thức, kỹ năng đó vào giải quyết các vấn đề của môn học và xa hơn là thực tiễn nghề nghiệp, đáp ứng tốt hơn chuẩn dầu ra của các trường Cao đẳng nghề.

2. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu

Đề tài này không chỉ vận dụng CTKT 5E trong dạy học ở khối Cao đẳng mà có thể nghiên cứu vận dụng CTKT 5E vào dạy một số nội dung khác cho SV các trường đại học.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

 

Dissertation title: “Applying the 5E Constructivist Cycle to Teaching Some Mathematics Topics to the Students at the Colleges of Economics and Techniques”

Major: Theory and Methodology of Mathematics Teaching               Code: 9140111

PhD. Student: Nguyen Thi Loan

Scientific Supervisors:

  1. 1. Dr Bui Van Nghi
  2. Assoc.Dr Trinh Thanh Hai

Training Institution: University of Education - Thai Nguyen Uiniversity

 

NEW SCIENTIFIC FINDINGS OF THE DISSERTATION

  1. On the basis of the research and analysis of some theoretical bases of the constructivism, the 5E teaching cycle and their relationship, we have introduced the 5E constructivist cycle, which concretizes the cognitive path inthe constructivist theory and the application of the constructivist theory in teaching.
  2. We have proposed the three methods of teaching a number of mathematics topics at the colleges of economics and techniques in the 5E constructivist cycle. The measures are based on the constructivist theory and overcome the limitations and shortcomings from the practice of teaching advanced mathematics and statistical probability to help the students be confident, proactively mobilize and connect their own knowledge to create new knowledge and relate it to professional practice and solve the problems of future career practice.
  3. The survey of the practical teaching and learning of some mathematics topics at some colleges of economics and techniques shows that many teachers still taught in the traditional way (giving explanations), imposing knowledge that led the students to be passive during class hours, which limited the quality of training, not meeting the graduation standards of students. Although there were a few teachers who did this step or the other step of the 5E constructivist cycle, none of them systematically carried out the full steps.
  4. The dissertation has presented and proposed the three measures to apply the 5E constructivist cycle to teaching some mathematics topics tothe students at the colleges of economics and techniquesto help the teachers attract the students to the lesson contents, creating opportunities for the students to be active, proactive, know how to discover knowledge, form and practise necessary skills and know how to apply theknowledge and skills to solvingthe problems of the subjects and beyondin the career practice, better meeting the graduation standards of the vocational colleges in Vietnam.
  5. The pedagogicalexperimenting has partly proved that the proposed pedagogical measures are feasible and efficient; the scientific hypothesis is acceptable.

 

APPLICATIONS IN PRACTICE ANDRECOMMENDATIONS FOR FURTHER STUDIES

1. Applications in Practice

The dissertation has presented and proposed the three measures to apply the 5E constructivist cycle to teaching some mathematics topics to the students at the colleges of economics and techniques to help the teachers attract the students to the lesson contents, creating opportunities for the students to be active, proactive, know how to discover knowledge, form and practise necessary skills and know how to apply the knowledge and skills to solving the problems of the subjects and beyond in the career practice, better meeting the graduation standards of the vocational colleges in Vietnam.

2. Recommendations for Further Studies

This research topic indicates that it is possible to research and apply the 5E constructivist cycle to teaching a number of other contents to the students at the universities and colleges in Vietnam.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.