Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Trang thông tin luận án của Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Tuấn

Đăng ngày: 25-07-2022 | 1130 lần đọc
|

      TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài luận án tiến sĩ: "Tổ chức dạy học theo dự án trong môn Toán cao cấp cho sinh viên đại học khối ngành kỹ thuật"                                                    

Ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán học                 Mã số: 9140111

Họ và tên NCS: Nguyễn Văn Tuấn

Người hướng dẫn khoa học:    

1. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Anh   

2. PGS.TS. Trần Việt Cường

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án đạt được các kết quả sau:

Về mặt lý luận:

- Quan niệm về dạy học theo dự án, quy trình dạy học theo dự án trong môn Toán cao cấp cho sinh viên đại học khối ngành kỹ thuật.

- Xây dựng quy trình dạy học theo dự án môn Toán cao cấp cho sinh viên đại học khối ngành kỹ thuật theo 4 giai đoạn 9 bước.

Về ứng dụng thực tiễn:

- Điều tra và phân tích thực trạng giảng dạy môn Toán cao cấp cho sinh viên đại học ở một số trường đại học khối ngành kỹ thuật.

- Đề xuất phương án và tổ chức thực hiện dạy học theo dự án trong môn Toán cao cấp nhằm phát triển một số kỹ năng cho sinh viên đại học khối ngành kỹ thuật (minh họa bằng một số dự án cụ thể).

- Kiểm nghiệm tính khả thi và tính hiệu quả của các đề xuất đó.

- Các ví dụ minh họa là tài liệu tham khảo cần thiết cho sinh viên ngành kỹ thuật và giảng viên giảng dạy môn Toán cao cấp quan tâm tới vấn đề đổi mới phương pháp giảng dạy.

 

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

 

Các ứng dụng, khả năng ứng dụng trong thực tiễn

1. Kết quả nghiên cứu của luận án có thể sẽ hữu ích đối với giảng viên trong quá trình xây dựng nội dung giảng dạy theo hướng giúp sinh viên thấy được các ứng dụng của Toán cao cấp với thực tiễn nghề nghiệp, từ đó sinh viên có khả năng giải quyết được các tình huống thực tế sử dụng kiến thức Toán cao cấp.

2. Kết quả nghiên cứu của luận án là hữu ích đối với giảng viên giảng dạy môn Toán cao cấp tại các trường đại học chuyên ngành kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu của giáo dục đại học là coi trọng việc phát huy năng lực của người học và huy động có hiệu quả vai trò của các phương tiện, kỹ thuật, công nghệ dạy học hiện đại.

Những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

Nhiều vấn đề mở trong hướng này đang cần được nghiên cứu. Trước mắt chúng tôi quan tâm đến một số vấn đề sau, liên quan trực tiếp với các kết quả chúng tôi đã thu được:

- Nghiên cứu đề xuất các biện pháp riêng đối với từng đối tượng sinh viên hoặc kết nối các biện pháp phù hợp với từng nội dung cụ thể trong chương trình giảng dạy môn Toán cao cấp.

- Mở rộng và phát triển nghiên cứu vấn đề phát triển dạy học theo dự án tại bậc học đại học ở các chuyên ngành khác nhau.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

 

Dissertation title: "Organizing project-based teaching in advanced mathematics for university students of engineering"

Major: Theory and methodology of Mathematics teaching                    Code: 9140111

PhD. Candidate: Nguyen Van Tuan

Supervisors:

1. Assoc. Prof. Dr Nguyen Ngoc Anh

2. Assoc. Prof. Dr Tran Viet Cuong

Training Institute: University of Education - Thai Nguyen University

 

NEW SCIENTIFIC FINDINGS OF THE DISSERTATION

The thesis has:

Theoretically:

 - Built the concept of project-based teaching and the process of project-based teaching in advanced mathematics for university students of engineering.

- Developed a project-based teaching process for advanced mathematics for university students of engineering with 4 stages and 9 steps.

Practically:

- Investigated and analyzed the current situation of teaching advanced mathematics to university students at a number of technical universities.

- Proposed a plan and organized project-based teaching in advanced mathematics in order to develop a number of skills for university students of engineering (illustrated by some specific projects).

- Tested the feasibility and effectiveness of those proposals.

- Illustrated examples are essential references for students of engineering and teachers of advanced mathematics who are interested in innovating teaching methods.

APPLICATIONS IN PRACTICE

AND RECOMMENDATIONS FOR FURTHER STUDIES

Applications in Practice

  1. The research results of the thesis may be useful for lecturers in the process of developing teaching content in the direction of helping students see the applications of advanced mathematics in professional practice, based on which students can solve real-life situations using advanced mathematics knowledge.
  2. The research results of the thesis are useful for lecturers teaching advanced mathematics at technical universities in meeting the requirements of higher education, which are to attach importance to promoting the competencies of learners and effectively mobilize the role of modern teaching aids, techniques and technologies.

Recommendations for Further Studies

- Study and propose specific measures for each student or combine appropriate measures for each specific content in the curriculum of advanced mathematics.

- Expand and develop research on the development of project-based teaching at university level in different disciplines.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

TIN ĐÃ ĐƯA