Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Trang thông tin luận án của Nghiên cứu sinh Vũ Hồng Linh

Đăng ngày: 11-09-2020 | 86 lần đọc
|

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài luận án tiến sĩ: "Dạy học Xác suất - Thống kê ở trường trung học phổ thông theo lý thuyết kết nối với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin"

Ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán học      Mã số: 9140111

Họ và tên NCS: Vũ Hồng Linh

Người hướng dẫn khoa học:

 1. GS.TS. Bùi Văn Nghị

 2. PGS.TS. Trịnh Thanh Hải

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án đạt được các kết quả sau:

1) Tổng quan phân tích và tổng hợp được được những vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan đến PPDH theo LTKN với sự hỗ trợ của CNTT: Quan niệm về LTKN, đặc điểm của LTKN, các dạng kết nối trong dạy và học, quan hệ giữa lý thuyết kết nối với một số lý thuyết dạy học và những yêu cầu mới của giáo dục, sự tương đồng và hỗ trợ giữa phương pháp dạy học theo lý thuyết kết nối với một số phương pháp dạy học tích cực khác.

2) Thông qua việc điều tra thực trạng luận án đã làm rõ một số thực trạng, hạn chế của dạy học XSTK ở trường THPT và đề xuất phương án dạy học theo LTKN với sữ hỗ trợ của CNTT góp phần khắc phục một số khó khăn khi dạy nội dung này.

3) Đề xuất phương pháp thiết kế và tổ chức dạy học XSTK theo LTKN với sự hỗ trợ của CNTT thông qua các nút kết nối dựa trên các khâu trong quá trình dạy học ở trên lớp và quá trình mở rộng, đào sâu, đánh giá, hỗ trợ tự học cho HS. Luận án đã trình bày các ví dụ để minh họa và làm rõ phương pháp thiết kế và tổ chức dạy học.

4) Kết quả luận án phần nào đã được kiểm nghiệm thông qua dạy TNSP hai vòng có đối chứng với lớp 11 ở 04 trường và nghiên cứu trường hợp với một nhóm 05 HS lớp 11 trong các khoảng thời gian xen kẽ với các giờ học chính quy tại trường.

 

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

1. Các ứng dụng, khả năng ứng dụng trong thực  tiễn

1. Kết quả nghiên cứu của luận án là hữu ích đối với người dạy và người học, có thể dùng để dạy học trên lớp, dạy học online và tự học.

2. Bài học có thể được thiết kế theo bài học trong sách giáo khoa hoặc theo các chủ đề để phục vụ cho dạy và học ở mọi nơi, mọi lúc thông qua mạng internet.

3. Có thể vận dụng lý thuyết kết nối để dạy học các môn cho các bậc học từ Tiểu học lên đến Đại học.

2. Những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

- Có thể tiếp tục triển khai nghiên cứu theo hướng của đề tài với những nội dung dạy học khác.

- Bổ sung thêm hệ thống lý luận chuyên sâu về lý thuyết kết nối như những thuyết dạy học khác.

- Có thể kết hợp dạy học theo lý thuyết kết nối với dạy học mô hình hóa, dạy học STEM.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title: Teaching Probability - Statistics at high school basing on connectivism with the support of information technology”

Major: Theories and Methodology of MathematicsTeaching     Code: 9140111

PhD. Student: Vu Hong Linh

Supervisors:

  1. 1. Dr. Bui Van Nghi
  2. Assoc.Prof.Dr. Trinh Thanh Hai

Training Institute: University of Education - Thai Nguyen University

 

NEW SCIENTIFIC FINDINGS OF THE DISSERTATION

The thesis has:

1) summarized, analyzed and synthesized the theoretical and practical issues related to the connectivist teaching method with the support of information technology, including the concept of connectivism, the characteristics of connectivism, forms of connection in teaching and learning, the relationship between connectivism with some teaching theories and new requirements of education, the similarity and support between connectivist teaching methods and some other active teaching methods.

2) investigated and clarified the current situation and limitations of teaching Probability - Statistics at high school; proposed connectivist teaching plans with the support of information technology to help overcome some difficulties when teaching this subject matter.

3) proposed methods for designing and organizing the teaching of Probability - Statistics basing on connectivism with the support of IT through connection nodes based on the stages in the teaching process in the classroom and the process of expanding, deepening, assessing, and supporting students in their self-study. The thesis has also presented examples to illustrate and clarify the method of designing and organizing the teaching process.

4) The dissertation results have been partly tested through a two-round pedagogical experiment on grade 11 students in 04 schools and a case study on a group of 05 grade 11 students in periods of time alternating with regular lessons at school.

 

APPLICATIONS IN PRACTICE

AND RECOMMENDATIONS FOR FURTHER STUDIES

Applications in Practice

1) The research results of the thesis are useful for teachers and learners, and can be used for classroom teaching, online teaching and self-study.

2) Lessons can be designed according to the contents in textbooks or according to topics to serve teaching and learning anywhere, anytime via the internet.

3) Connectivism can be used to teach subjects for all grades from primary level to university level.

Recommendations for Further Studies

- Continue to do research in the direction of this research topic for other teaching contents.

- Supplement an in-depth theoretical system for connectivism as for other teaching theories.

- Combine connectivist teaching with modeling teaching or STEM teaching.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.