Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Giới thiệu Hội đồng Đại học Thái Nguyên 2022-2027

Đăng ngày: 30-03-2022 | 21784 lần đọc
|

- Hội đồng Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 33 thành viên được công nhận theo Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, do thay đổi nhân sự, ngày 30 tháng 9 năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 2827/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận bổ sung, thay thế, thôi không tham gia thành viên Hội đồng ĐHTN nhiệm kỳ 2022-2027. Tính đến nay, Hội đồng ĐHTN nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 35 thành viên, bao gồm thành viên trong và ngoài ĐHTN:

+ Thành viên trong ĐHTN gồm: Bí thư Đảng ủy ĐHTN, Giám đốc ĐHTN, Chủ tịch Công đoàn ĐHTN, đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là người học tại ĐHTN; Chủ tịch Hội đồng trường hoặc Hiệu trưởng các trường đại học thành viên, đại diện giảng viên, viên chức và người lao động của ĐHTN do Hội nghị đại biểu của ĐHTN bầu;

+ Thành viên ngoài ĐHTN chiếm tỷ lệ tối thiểu 30% tổng số thành viên Hội đồng ĐHTN, bao gồm: Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo; thành viên ngoài ĐHTN do Hội nghị đại biểu của ĐHTN bầu bao gồm nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà giáo dục, nhà văn hóa, nhà khoa học, doanh nhân, cựu sinh viên, đại diện đơn vị sử dụng lao động.

- Các Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nghị quyết của Hội đồng ĐHTN, danh sách thành viên Hội đồng: