Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Ban Đào tạo và Quản lý Người học (Lĩnh vực Công tác HSSV)

Đăng ngày: 30-11-2018 | 33110 lần đọc
|

    1. Chức năng : Giúp Giám đốc thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên (HSSV) và lưu học sinh (sau đây gọi chung là người học).

    2. Nhiệm vụ và quyền hạn

    2.1. Công tác tham mưu

Tham mưu cho giám đốc những nội dung sau:

  1. a) Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, hệ thống văn bản khác liên quan tới người học theo chức năng tại đại học vùng.
  2. b) Xây dựng và ban hành các quy định, quy chế liên quan đến công tác HSSV, các chủ trương, chính sách, biện pháp liên quan đến công tác quản lý, tư vấn, hỗ trợ người học.
  3. c) Xây dựng mối quan hệ phối hợp công tác giữa đại học vùng với chính quyền, các sở, ban, ngành các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trong khu vực, quốc gia và quốc tế.

    2.2. Công tác chủ trì, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ

  1. a) Chủ trì các nội dung:

- Định hướng các nội dung về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cấp đại học; đánh giá công tác xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh; các chuẩn mực đạo đức, lối sống, thái độ người học;

- Phát động, tổ chức cho người học tham gia NCKH, các cuộc thi về học thuật cấp đại học vùng; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cấp đại học vùng; tổ chức các đội tuyển của ĐHTN tham gia các cấp;

- Khen thưởng người học cấp ĐHTN (định kỳ và đột xuất). Khai thác, điều tiết và cấp các học bổng ngoài ngân sách;

- Cử, tiếp nhận người học đi học nước ngoài và về nước;

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo và tập huấn chuyên môn cho cán bộ làm công tác HSSV;

- Xây dựng mạng lưới tư vấn, hỗ trợ, đào tạo kỹ năng cho người học, hỗ trợ HSSV khởi nghiệp, dịch vụ công tác xã hội và dịch vụ việc làm. Phân tích, đánh giá cơ sở dữ liệu sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng.

- Thực hiện công tác thanh , kiểm tra, tổng kết, đánh giá các nội dung liên quan  (theo phân công) trong toàn đại học;  Giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan tới  người học (nếu có);

- Trực tiếp chỉ đạo và thực hiện một số nội dung (không ủy quyền) về công tác HSSV của các khoa trực thuộc.

  1. b) Chỉ đạo các nội dung

- Tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh cho người học;

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, công tác y tế trường học ở các đơn vị;

- Đảm bảo thực hiện đúng các quy chế, quy định, chế độ chính sách,... đối với người học;

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, đào tạo kỹ năng, hỗ trợ HSSV khởi nghiệp, tổ chức dịch vụ công tác xã hội và dịch vụ việc làm. Xây dựng  cơ sở dữ liệu sinh viên, khảo sát sinh viên và cựu sinh viên hằng năm;

- Công tác HSSV nội trú và ngoại trú; đảm bảo ANTT, chất lượng các dịch vụ phục vụ người học;

- Công tác khen thưởng và kỷ luật người học ở các đơn vị;

- Công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho người học ở các đơn vị; 

- Cử người học ra nước ngoài học tập, thực tập, trao đổi sinh viên quản lý người nước ngoài đến học tập tại ĐHTN (theo phân cấp);

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.

2.3. Công tác phối hợp

- Các Ban trong đại học; các sở. ngành địa phương; bộ, ngành trung ương để thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thông, đảm bảo ANTT, hỗ trợ, tư vấn, bồi dưỡng kỹ năng; chế độ chính sách; văn hóa, văn nghệ, thể thao và y tế trường học;

- Phối hợp với các nhà tuyển dụng, các nhà trường trong việc kết nối, xây dựng hệ thống tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, việc làm;

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội khác cấp đại học vùng.

2.4. Các nhiệm vụ khác

Do Giám đốc ĐHTN giao.