Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Sứ mạng - tầm nhìn

Đăng ngày: 28-09-2018 | 35528 lần đọc
|

Sứ mạng

ĐHTN là đại học vùng, đại học công lập, đào tạo nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ (NCKH&CGCN) tiên tiến, đa ngành, đa lĩnh vực; góp phần thực hiện nhiệm vụ chiến lược phát triển bền vững vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và cả nước. 

Tầm nhìn

ĐHTN là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia, nằm trong nhóm 500 trường đại học hàng đầu châu Á, là trung tâm đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững cộng đồng.

Giá trị cốt lõi

SÁNG TẠO - NHÂN VĂN - CHẤT LƯỢNG

Khẩu hiệu hành động

Cùng kiến tạo những giá trị mới - Together we create new success.

Triết lý giáo dục: Nhân văn, Khai phóng, Toàn diện.

Nhân văn: Giáo dục lấy người học làm trung tâm, đào tạo ra những con người phát triển hài hòa, toàn diện về phẩm chất và năng lực, có khát vọng cống hiến; có tình yêu thương con người sâu sắc; thấm nhuần các giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống dân tộc và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Khai phóng: Giáo dục hướng đến việc phát huy tối đa tiềm năng người học và trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết, sẵn sàng thích ứng với một thế giới phức tạp, đa dạng và thay đổi không ngừng. Người học được khuyến khích tư duy độc lập, sáng tạo, chủ động đón nhận và sáng tạo cái mới, cái tiến bộ.

Toàn diện: Giáo dục hướng đến đào tạo con người phát triển toàn diện (trí tuệ, thể chất, đạo đức, cảm xúc); trang bị cho người học nền tảng vững chắc về kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu trên kiến thức nền rộng; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có sức khỏe và năng lực thẩm mỹ.