Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Ban Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 29-09-2018 | 88687 lần đọc
|

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

PHQ-anhthe.jpg

PGS.TS. Trần Thanh Vân

 • Chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực công tác: Chiến lược và kế hoạch phát triển; Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - Tài chính; Cơ sở vật chất; Quốc phòng an ninh; Pháp chế; Thi đua - Khen thưởng; Xây dựng các đề án phát triển: chuyên môn, bộ máy tổ chức cơ quan và dự án; Khoa học Công nghệ, Hợp tác Quốc tế; Liên kết đào tạo Quốc tế; Quản lý người nước ngoài, sinh viên nước ngoài đến công tác, học tập tại ĐHTN.
 • Tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của các Phó Giám đốc khi thấy cần thiết.

 • Phụ trách trực tiếp các Ban chức năng: Ban Tổ chức cán bộ, Ban Kế hoạch - Tài chính; Ban Cơ sở vật chất; Ban Pháp chế - Thi đua; Ban Khoa học, Công nghệ và Đối ngoại.

 • Phụ trách các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc: Trường Đại học Sư phạm; Trường Đại học Nông Lâm; Trường Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai; Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh; Trung tâm Hợp tác quốc tế; Trung tâm Ươm tạo - Khởi nghiệp và Cung ứng nhân lực; Trung tâm Nghiên cứu phát triển phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi; Nhà xuất bản.

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định.

 • Sinh hoạt hành chính tại Ban Khoa học Công nghệ và Đối ngoại.


CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC

 

nhc-anhthe.jpg tvk-anhthe.jpg  

PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

 • Chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Đào tạo đại học và sau đại học; Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; Chương trình hợp tác nghiên cứu và chuyển giao KHCN giữa ĐHTN và tỉnh Thái Nguyên; Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Đào tạo từ xa; Quản lý công tác khảo thí ngoại ngữ; Bồi dưỡng chuẩn hóa, khảo thí tin học.
 • Phụ trách trực tiếp các Ban chức năng và tương đương: Ban Đào tạo; Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; Tạp chí Khoa học và Công nghệ.
 • Phụ trách các trường đại học, cao đẳng thành viên và đơn vị trực thuộc: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp; Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật; Trung tâm Đào tạo từ xa; Trung tâm Số; Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục; Chỉ đạo chuyên môn Trường Ngoại ngữ và Khoa Quốc tế (đào tạo đại học và sau đại học).
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.
 • Sinh hoạt hành chính tại Ban Đào tạo.

PGS.TS. Trần Viết Khanh

 • Chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Thanh tra; Quản lý học sinh sinh viên; Quản lý công tác bồi dưỡng ngoại ngữ; Công tác Đoàn thể. Thay mặt Giám đốc phát ngôn và cung cấp các thông tin liên quan đến ĐHTN.
 • Phụ trách trực tiếp các Ban chức năng và tương đương: Văn phòng; Ban Thanh tra; Ban Công tác Học sinh sinh viên; Văn Phòng Đảng - Đoàn thể.
 • Phụ trách các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc: Trường Đại học Y - Dược; Trường Đại học Khoa học; Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh; Chỉ đạo công tác học sinh sinh viên của Trường Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.
 • Sinh hoạt hành chính tại Văn phòng.