Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Ban Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 29-09-2018 | 15662 lần đọc
|

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

GS.TS. Phạm Hồng Quang


CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

PGS.TS. Trần Viết Khanh

PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

GS.TS. Đặng Văn Minh