Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Ban Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 29-09-2018 | 104897 lần đọc
|

GIÁM ĐỐC: PGS.TS Hoàng Văn Hùng

 • Lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của ĐHTN và Giám đốc ĐHTN được quy định trong các văn bản hiện hành của nhà nước, trong Quy chế tổ chức hoạt động của ĐHTN.
 • Là chủ tài khoản của Đại học Thái Nguyên.
 • Chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Xây dựng các đề án, dự án; Kế hoạch và chiến lược tổng thể của ĐHTN; Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - Tài chính; Cơ sở vật chất; Quốc phòng - An ninh; Hợp tác quốc tế, Thanh tra; Pháp chế - Thi đua; Quản lý công tác bồi dưỡng ngoại ngữ; Công tác Đoàn thể.
 • Tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của các Phó Giám đốc khi được đề nghị hoặc thấy cần thiết.
 • Phụ trách trực tiếp các Ban chức năng và tương đương: Văn phòng; Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Ban Thanh tra; Ban Pháp chế - Thi đua, Ban Tổ chức Cán bộ; Ban Kế hoạch - Tài chính; Ban Cơ sở vật chất.
 • Phụ trách các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc: Trường Đại học Nông lâm; Trường Ngoại ngữ; Khoa Quốc tế; Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai; Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Đại học Sư phạm; Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh; Nhà xuất bản; Trung tâm Nghiên cứu phát triển phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi.
 • Sinh hoạt hành chính tại Ban Kế hoạch - Tài chính.

CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC

Phó Giám đốc: PGS.TS Trần Thanh Vân

 • Chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giải phóng mặt bằng; Khoa học Công nghệ, Quản lý học sinh sinh viên; Quản lý lưu học sinh, người nước ngoài đến công tác và học tập tại ĐHTN.
 • Phụ trách trực tiếp các Ban chức năng và tương đương: Ban Khoa học, Công nghệ và Đối ngoại; Ban Công tác học sinh sinh viên.
 • Phụ trách các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc: Trường ĐH Y - Dược; Trường Đại học Khoa học; Trung tâm Hợp tác Quốc tế; Trung tâm Ươm tạo - Khởi nghiệp và Cung ứng nhân lực.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.
 • Sinh hoạt hành chính tại Ban Khoa học, Công nghệ và Đối ngoại.

Phó Giám đốc: PGS.TS Nguyễn Hữu Công

 • Chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Đào tạo đại học và sau đại học; Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; Chương trình hợp tác nghiên cứu giữa ĐHTN và tỉnh Thái Nguyên; Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Đào tạo từ xa; Quản lý công tác khảo thí ngoại ngữ; Bồi dưỡng chuẩn hóa, khảo thí tin học.
 • Phụ trách trực tiếp các Ban chức năng và tương đương: Ban Đào tạo, Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; Tạp chí Khoa học và Công nghệ.
 • Phụ trách các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp; Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật; Trung tâm Đào tạo từ xa; Trung tâm Số; Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.
 • Sinh hoạt hành chính tại Ban Đào tạo.