Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Ban Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 29-09-2018 | 83932 lần đọc
|

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

PHQ-anhthe.jpg

GS.TS. Phạm Hồng Quang

  • Chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Chiến lược và kế hoạch phát triển; Tổ chức- Cán bộ; Kế hoạch-Tài chính; Cơ sở vật chất; Quốc phòng-An ninh; Pháp chế; Thi đua- Khen thưởng.
  • Tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của các Phó Giám đốc khi thấy cần thiết.
  • Phụ trách trực tiếp các Ban chức năng: Ban Tổ chức Cán bộ; Ban Kế hoạch- Tài chính; Ban Cơ sở vật chất; Ban Thanh tra; Ban Pháp chế -Thi đua.
  • Sinh hoạt hành chính tại Ban Kế hoạch - Tài chính,
  • Phụ trách các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc: Trường Đại học Sư phạm; Trường Đại học Nông Lâm; Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh.


CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 

nhc-anhthe.jpg tvk-anhthe.jpg anh van new.jpg

PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

· Chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Khoa học Công nghệ trong ĐHTN và tỉnh Thái Nguyên; Đào tạo Đại học và Sau đại học; Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Đào tạo từ xa; Chỉ đạo chuyên môn các khoa trực thuộc (đào tạo đại học và sau đại học); Quản lý công tác khảo thí ngoại ngữ; Bồi dưỡng chuẩn hóa, khảo thí tin học.

· Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

· Phụ trách trực tiếp các Ban chức năng và tương đương: Ban Đào tạo; Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường (phối hợp Phó Giám đốc Trần Thanh Vân); Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; Tạp chí Khoa học và Công nghệ.

· Sinh hoạt hành chính tại Ban Đào tạo. 

· Phụ trách các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp; Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Đào tạo từ xa; Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin.

PGS.TS. Trần Viết Khanh

· Thực hiện nhiệm vụ do Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHTN giao, kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Y-Dược.

· Chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Quản lý học sinh sinh viên; Quản lý công tác bồi dưỡng ngoại ngữ; công tác Đoàn thể; giúp Giám đốc một phần công tác Tổ chức - Cán bộ. Thay mặt Giám đốc phát ngôn và cung cấp các thông tin liên quan đến ĐHTN.

· Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc; tham gia các Hội hữu nghị.

· Phụ trách trực tiếp các Ban chức năng và tương đương: Văn phòng; Ban Công tác Học sinh sinh viên; Văn phòng Đảng ủy; Văn phòng Công đoàn; Văn phòng Đoàn - Hội.

· Sinh hoạt hành chính tại Văn phòng. 

· Phụ trách các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc: Trường Đại học Y - Dược; Trường Đại học Khoa học; Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh; Chỉ đạo các khoa trực thuộc (công tác sinh viên);

PGS.TS. Trần Thanh Vân

· Chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Xây dựng các đề án phát triển: chuyên môn, bộ máy tổ chức cơ quan và dự án; Hoạt động hợp tác và chuyển giao Khoa học Công nghệ với các tỉnh (phổi hợp với Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Công); Hợp tác Quốc tế; Liên kểt Đào tạo Quốc tế; Quản lý người nước ngoài, sinh viên nước ngoài đến công tác, học tập tại ĐHTN.

· Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc; tham gia các tổ chức đoàn thể tại địa phương.

· Phụ trách trực tiếp Ban Hợp tác Quốc tế;

· Sinh hoạt hành chính tại Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường.

· Phụ trách các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc: Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai; Trường Cao đang Kinh tế-Kỹ thuật; Phụ trách hành chính Khoa Quốc tế; Khoa Ngoại ngữ; Nhà xuất bản.