Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Hội sinh viên

Đăng ngày: 01-10-2018 | 84119 lần đọc
|

VĂN PHÒNG HỘI SINH VIÊN

Điện thoại: 0208 3851589

Email: vpdtn.dhtn@moet.edu.vn

Chủ tịch Hội sinh viên:

Lê Văn Hiếu

 

Điện thoại: 0971.666.128

Email:levanhieu@tnu.edu.vn

Phó Chủ tịch Hội sinh viên:

Dương Ngọc Toàn

 

Điện thoại: 0975.614.222; Email: duongngoctoankhoahoa@gmail.com