Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Trung tâm và Các đơn vị phục vụ

Đăng ngày: 29-09-2018 | 60472 lần đọc
|

CÁC TRUNG TÂM:

 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Địa chỉ: xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên

Website: https://ttgdqp.tnu.edu.vn/

Số điện thoại: 0280 3842245; 0280 3646115    

Fax: 0280 3646115

Giám đốc: GS.TS. Phạm Hồng Quang

 

TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên

Website: http://www.lrc.tnu.edu.vn

Số điện thoại: 0280 3852443

E.mail: tthl.dhtn@moet.edu.vn

Fax: 0280 3656601

Giám đốc: GS.TS. Nguyễn Duy Hoan

 

TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên

Website: http://icc.tnu.edu.vn

Số điện thoại: 0280.3751.681 / 3840.234

Email: icc. info@tnu.edu.vn              

Giám đốc: PGS.TS. Nguyễn Khánh Doanh

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên

Số điện thoại: 0280.3648989; Fax: 0280.3648989

Email: ttdttx@tnu.edu.vn

Giám đốc: PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

 

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Địa chỉ: Nhà T1 - ĐHTN, Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên

Số điện thoại: (+84) 208 3646 929

Email: trungtamkhaothi@tnu.edu.vn

Website: http://trungtamkhaothi.tnu.edu.vn/

Giám đốc: GS.TS. Phạm Hồng Quang

P.Giám đốc: TS. Nguyễn Trọng Du

P.Giám đốc: TS. Lê Hùng Linh

 

TRUNG TÂM HỢP TÁC NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC

Giám đốc: GS.TS. Từ Quang Hiển

 

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tổng biên tập: PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

 

ĐƠN VỊ PHỤC VỤ:

BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA

Giám đốc: ThS.BSCKII. Nguyễn Vũ Phương

 

NHÀ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên

Số điện thoại: (0280) 3.840023 - (0280) 3.601004

Email: nxb.dhtn@gmail.com

Phó Giám đốc phụ trách: TS. Phạm Quốc Tuấn