Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Văn phòng và các ban chức năng

Đăng ngày: 29-09-2018 | 106299 lần đọc
|

VĂN PHÒNG

Điện thoại: 0208 3852650, 0208 3852691; Fax: 0208 3852665

Email: vanphong.dhtn@moet.edu.vn

Chánh Văn phòng: TS. Nguyễn Tất Thắng

Chức năng: 

 1. Tham mưu, tổng hợp, phối hợp trong các lĩnh vực: Hành chính; tổng hợp; văn thư - lưu trữ; quản lý công sản, quản lý phương tiện vận tải, công nghệ thông tin, chuyển đổi số và hoạt động truyền thông; cầu nối trao đổi và làm việc giữa lãnh đạo ĐHTN với các tổ chức và cá nhân có liên quan.

 2. Cung cấp các dịch vụ hậu cần: cung cấp các điều kiện, phương tiện vận tải, cơ sở vật chất; bảo đảm an ninh, trật tự; bảo đảm môi trường làm việc tại Cơ quan ĐHTN; tổ chức lễ tân, khánh tiết của ĐHTN.

 3. Thực hiện một số nhiệm vụ hành chính, văn phòng của Hội đồng ĐHTN.

BAN ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI HỌC

Điện thoại: 0208 3852651; 0208 3753041

Email: bandaotao.dhtn@moet.edu.vn 

Trưởng ban: PGS.TS Nguyễn Danh Nam

Chức năng:

 1. Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc ĐHTN và phối hợp với các trường đại học thành viên, các trường/khoa trực thuộc và phân hiệu ĐHTN (gọi chung là đơn vị đào tạo), trung tâm đào tạo từ xa, các đơn vị phục vụ, các ban chức năng của ĐHTN trong công tác tuyển sinh, quản lý và tổ chức đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, thạc sĩ, tiến sĩ của ĐHTN.

 2. Tham mưu cho Giám đốc ĐHTN trong công tác quy hoạch, xây dựng chiến lược, kế hoạch, chương trình phát triển ngành, nghề các trình độ đào tạo, các hình thức đào tạo theo yêu cầu phát triển của ĐHTN.

 3. Tham mưu, tư vấn cho Giám đốc ĐHTN trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục của ĐHTN theo quy định.

 4. Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc ĐHTN thực hiện các nội dung liên quan tới công tác người học và quản lý người học ở ĐHTN.

 5. Thực hiện các nhiệm vụ công tác của Hội đồng ĐHTN.

BAN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ TÀI CHÍNH

Điện thoại: 0208 3857407; 0208 3852654

Email: bankhtc.dhtn@moet.edu.vn

Trưởng ban: TS. Nguyễn Hồng Liên

Chức năng:

 1. Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc ĐHTNthực hiện quản lý nhà nước về công tác kế hoạch đầu tư, tài chính; quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của các đơn vị thành viên dự toán thuộc ĐHTN, quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 2. Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc ĐHTN thực hiện công tác xây dựng kế hoạch, đầu tư, xây dựng đề án/dự án, tìm kiếm nguồn đầu tư cho phát triển đại học; công tác quản lý vốn đầu tư, vốn ngân sách tài chính công; công tác quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

 3. Thực hiện các nhiệm vụ công tác của Hội đồng ĐHTN.

BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỐI NGOẠI

Điện thoại: 0208 3654102; 0208 3654096

Email: banqlkh.dhtn@moet.edu.vn

Trưởng ban:

Chức năng: 

 1. Tham mưu và giúp việc cho Giám đốc ĐHTN chỉ đạo phát triển, quản lý hoạt động khoa học công nghệ và đối ngoại (trong và ngoài nước) của ĐHTN một cách hiệu quả trong quá trình tiến tới tự chủ đại học và phù hợp với chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 2. Thực hiện các nhiệm vụ công tác của Hội đồng ĐHTN.

BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT

Điện thoại: 0208 3859211; 0208 3652773

Email: banqlda.dhtn@moet.edu.vn; banqttb.dhtn@moet.edu.vn

Trưởng ban: ThS. Nguyễn Xuân Tiến

Chức năng:

 1. Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc ĐHTN thực hiện công tác quản lý cơ sở vật chất, tài sản của ĐHTN theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Là đơn vị đầu mối của ĐHTN trong quan hệ công tác với Bộ chủ quản và các đối tác liên quan, chịu trách nhiệm trước Giám đốc ĐHTN về các hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị và xây dựng cơ bản của ĐHTN.

 2. Thực hiện các nhiệm vụ công tác của Hội đồng ĐHTN.

BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ

Điện thoại: 0208 3840016; 0208 3753030

Email: bantccb.dhtn@moet.edu.vn

Trưởng ban: PGS.TS Nguyễn Xuân Trường

Chức năng:

 1. Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc ĐHTN quản lý nhà nước về công tác tổ chức bộ máy và tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức, người lao động; công tác đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động; công tác bảo vệ chính trị nội bộ của ĐHTN theo phân cấp quản lý.

 2. Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc ĐHTN quản lý về công tác thi đua, khen thưởng của ĐHTN theo quy định của pháp luật.

 3. Thực hiện các nhiệm vụ công tác của Hội đồng ĐHTN.

BAN THANH TRA VÀ PHÁP CHẾ

Email: ttgd@moet.edu.vn

Trưởng ban: PGS.TS Đàm Thị Uyên

Chức năng:

 1. Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc ĐHTN thực hiện chỉ đạo, giám sát, đôn đốc công tác thanh tra của các đơn vị thành viên trong việc thực hiện các hoạt động thanh tra nội bộ và Kế hoạch thanh tra, phòng chống tham nhũng hàng năm tại đơn vị mình; giám sát và đôn đốc việc thực kết luận thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đề nghị đơn vị các biện pháp xử lý sau thanh tra.

 2. Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc ĐHTN quản lý về công tác pháp chế của ĐHTN theo quy định của pháp luật.

 3. Thực hiện các nhiệm vụ công tác của Hội đồng ĐHTN.

VĂN PHÒNG ĐẢNG ĐOÀN THỂ

Trưởng ban:

Chức năng:

 1. Tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ, Ban Thư ký các tổ chức đoàn thể của Đại học Thái Nguyên, Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên về các lĩnh vực công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam và Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam,....

 2. Thực hiện các nhiệm vụ công tác của Hội đồng ĐHTN.