Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Văn phòng và các ban chức năng

Đăng ngày: 29-09-2018 | 91675 lần đọc
|

VĂN PHÒNG

Điện thoại: 0208 3852650, 0208 3852691; Fax: 0208 3852665

Email: vanphong.dhtn@moet.edu.vn

Chức năng: 

Văn phòng ĐHTN là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Giám đốc ĐHTN thực hiện chức năng tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, hậu cần, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc ĐHTN. Văn phòng ĐHTN có hai chức năng chính sau đây:

 1. Chức năng tham mưu, tổng hợp, phối hợp trong các lĩnh vực: Hành chính; Quản lý tài sản; Quản trị mạng và hoạt động truyền thông ĐHTN; cầu nối trao đổi và làm việc giữa lãnh đạo ĐHTN với các tổ chức và cá nhân có liên quan.
 2. Chức năng cung cấp các dịch vụ hậu cần: Cung cấp các điều kiện, phương tiện, cơ sở vật chất; bảo đảm an ninh, trật tự; bảo đảm môi trường làm việc tại Cơ quan ĐHĐN; tổ chức lễ tân, khánh tiết của ĐHTN.

Chánh Văn phòng:

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hà

 

Điện thoại: 0208 3852650; Email: hant@tnu.edu.vn

Phó Chánh Văn phòng:

TS. Ngô Giang Nam

 

Điện thoại: 0208 3852650; Email: namng@tnu.edu.vn 

Phó Chánh Văn phòng:

ThS. Nông Minh Ngọc

 

Điện thoại: 0208 3852650; Email: ngocnm@tnu.edu.vn

Phó Chánh Văn phòng:

TS. Nguyễn Hữu Thọ

 

Điện thoại: 0208 3852650, Email: nguỵenhuutho@tnu.edu.vn

 

BAN CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

Điện thoại: 0208 3652774

Email: bancthssv.dhtn@moet.edu.vn

Chức năng: 

 1. Ban Công tác học sinh, sinh viên (HSSV) là ban chức năng thuộc ĐHTN, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc ĐHTN trong việc lãnh đạo, quản lý, điều hành công tác quản lý Nhà nước liên quan tới HSSV, lưu học sinh (sau đây gọi chung là người học) ở ĐHTN về các nội dung: Giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, y tế trường học; công tác hỗ trợ và dịch vụ sinh viên; công tác hướng nghiệp, tư vấn và hỗ trợ việc làm, và các hoạt động nghiệp vụ khác liên quan tới người học.
 2. Tham mưu cho Giám đốc ĐHTN trong công tác quy hoạch, xây dựng chiến lược, kế hoạch hỗ trợ, quản lý người học phát triển toàn diện theo yêu cầu của ĐHTN, công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

Trưởng ban:

TS. Nguyễn Tất Thắng

 

Điện thoại: 0208 3652774; Email: nguyentatthang.tnu@gmail.com

Phó Trưởng ban:

TS. Nguyễn Đình Yên

 

Điện thoại: 0208 3652774; Email: nguyendinhyen@tnut.edu.vn

Phó trưởng ban:

TS. Nguyễn Minh Sơn

 

Điện thoại: 0208 3652774

 

BAN ĐÀO TẠO

Điện thoại: 0208 3852651; 0208 3753041

Email: bandaotao.dhtn@moet.edu.vn

Chức năng:

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc ĐHTN và phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các khoa trực thuộc và phân hiệu (gọi chung là cơ sở đào tạo), đơn vị phục vụ, các ban chức năng của ĐHTN trong công tác tuyển sinh, quản lý và tổ chức đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, thạc sĩ, tiến sĩ của ĐHTN.

Tham mưu cho Giám đốc ĐHTN trong công tác quy hoạch, xây dựng chiến lược, kế hoạch, chương trình phát triển ngành, nghề các trình độ đào tạo, loại hình đào tạo theo yêu cầu phát triển của ĐHTN.

Trưởng ban

PGS.TS. Nguyễn Danh Nam

 

Điện thoại: 0979 446224; Email: danhnam.nguyen@tnu.edu.vn 

Phó Trưởng ban:

TS. Đỗ Như Tiến

 

Điện thoại: 0208 3852651; Email: tiendn@tnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

TS. Nguyễn Thị Lan Anh

 

Điện thoại: 0208 3753041; Email: ctminhanh@gmail.com

Phó Trưởng ban:

TS. Đỗ Lệ Hà

 

Điện thoại: 0208 3753041; Email: doleha@tnu.edu.vn

 

BAN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Điện thoại: 0208 3857407; 0208 3852654

Email: bankhtc.dhtn@moet.edu.vn

Chức năng:

Giúp Giám đốc ĐHTN thực hiện quản lý nhà nước về công tác kế hoạch tài chính; quản lý tài chính, tài sản, quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Đại học Thái Nguyên theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính hằng năm của Văn phòng Đại học Thái Nguyên; Hướng dẫn, kiểm soát, thanh toán, quyết toán thu, chi tài chính qua tài khoản của Văn phòng ĐHTN.

Trưởng ban:

TS. Nguyễn Hồng Liên

 

Điện thoại: 0208 3857407; Email: nguyenhonglien@tnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

ThS. Dương Thế Ngọc

 

Điện thoại: 0989.313.444

Phó Trưởng ban:

ThS. Trần Thị Bích Thảo

 

Điện thoại: 0989.202.172; Email: thaottb@tnu.edu.vn

 

BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỐI NGOẠI

Điện thoại: 0208 3654102; 0208 3654096

Email: banqlkh.dhtn@moet.edu.vn

Chức năng: 

- Tham mưu cho Giám đốc về chiến lược, chính sách Khoa học công nghệ và Môi trường trong Đại học. 

- Tham mưu và giúp việc cho Giám đốc ĐHTN phát triển và quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của ĐHTN một cách hiệu quả trong quá trình tiến tới tự chủ đại học và phù hợp với chính sách đối ngoại của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trưởng ban:

PGS.TS. Nguyễn Khánh Doanh

 

Điện thoại: 0977242268

Phó Trưởng ban:

TS. Mai Anh Khoa

 

Điện thoại: 0968533888

Phó Trưởng ban:

TS. Bùi Thị Hương Giang

 

BAN CƠ SỞ VẬT CHẤT

Điện thoại: 0208 3859211; 0208 3652773

Email: banqlda.dhtn@moet.edu.vn; banqttb.dhtn@moet.edu.vn

Chức năng:

Tham mưu, giúp Giám đốc ĐHTN quản lý về công tác cơ sở vật chất của ĐHTN theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

 1. Là đơn vị đầu mối của ĐHTN trong quan hệ công tác với Bộ chủ quản và các đối tác liên quan, chịu trách nhiệm trước Giám đốc ĐHTN về mọi hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý tài sản, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản và các dự án đầu tư, phát triển cơ sở vật chất trong toàn ĐHTN.
 2. Tham mưu giúp Giám đốc ĐHTN trong công tác quản lý, đầu tư và khai thác có hiệu quả các nguồn nhân lực về đất đai, các công trình xây dựng, tài sản, thiết bị, phương tiện…của ĐHTN.
 3. Chỉ đạo, đôn đốc, giám sát công tác quản trị - phục vụ của các đơn vị thành viên trong toàn ĐHTN nhằm tăng cường quản lý, phát huy hiệu quả của đầu tư.
 4. Triển khai, tổ chức thực hiện các hạng mục xây dựng, cải tạo, nâng cấp và đầu tư, bảo trì và sửa chữa trang thiết bị, công trình công cộng, đường xá, khuôn viên…phục vụ hoạt động chung toàn ĐHTN và Cơ quan ĐHTN, các khoa trực thuộc theo kế hoạch được phê duyệt.

Trưởng ban:

ThS. Nguyễn Xuân Tiến

 

Điện thoại: 02083.656.842; 0913.386.027; Email: tiennx@tnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

ThS. Hoàng Hải Đăng

 

Điện thoại: 0208.3.654.101; 0912.44.66.99;

Email: danghh@tnu.edu.vn, hoanghaidangbqldhtn@gmail.com

Phó Trưởng ban:

TS. Vũ Văn Đam

 

Điện thoại: 0208.3.859.211; 0913.509.437

Email: vudam@tnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

ThS. Phạm Xuân Thiều

 

Điện thoại: 0208 3852650; Email: thieupx@tnu.edu.vn

 

BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ

Điện thoại: 0208 3840016; 0208 3753030

Email: bantccb.dhtn@moet.edu.vn

Chức năng:

Ban Tổ chức Cán bộ là ban chức năng thuộc ĐHTN, có chức năng tham mưu và giúp Giám đốc ĐHTN thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tổ chức bộ máy; công tác quản lý, sử dụng cán bộ, viên chức; chế độ chính sách và bảo vệ chính trị nội bộ của Đại học theo phân cấp quản lý.

Trưởng ban:

PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường

 

Điện thoại: 0208 3840016; Email: bantccb.dhtn@moet.edu.vn

Phó Trưởng ban

ThS. Nguyễn Thị Thủy

 

Điện thoại: 0208 3753030; Email: nguyenthithuy@tueba.edu.vn

Phó Trưởng ban

ThS. Hoàng Thái Sơn

 

Điện thoại: 0208 3753030; Email: hthaison79@gmail.com

 

BAN THANH TRA

Điện thoại:

Email: ttgd@moet.edu.vn

Chức năng:

Ban Thanh tra là Ban chức năng thuộc ĐHTN thực hiện hoạt động thanh tra nội bộ, giúp Giám đốc ĐHTN phát hiện sơ hở, sai phạm trong cơ chế quản lý của các CSGDĐHTV và đơn vị trực thuộc để kiến nghị biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về giáo dục và chính sách, pháp luật liên quan; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy định của pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra.

Trưởng ban:

TS. Hà Văn Chiến

 

Điện thoại: 0912.154.318

Email: chienhv@tnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

ThS. Lục Kim Thiều

 

Điện thoại: 0917.505.453

Email: thieulk@tnu.edu.vn

Phó Trưởng ban:

PGS.TS. Nguyễn Đức Hạnh

 

Điện thoại: 0962.445.413

Email: duchanhsp@gmail.com

Phó Trưởng ban:

ThS. Hoàng Tuấn Anh

 

Điện thoại: 0947.026.888

Email: anhht@tnu.edu.vn

 

BAN KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Điện thoại: 0208 3857390

Email: ttkt.dhtn@moet.edu.vn

Chức năng:

Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (KT&ĐBCLGD) là ban chức năng thuộc ĐHTN, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc ĐHTN trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành các hoạt động KT&ĐBCLGD trong toàn ĐHTN theo quy định của Luật Giáo dục và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trưởng ban:

TS. Phạm Văn Hùng

 

Điện thoại: 0208 3857390; Email: vanhungkt@gmail.com

Phó Trưởng ban:

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

 

Điện thoại: 0208 3857390; Email: huongntqa@yahoo.com

Phó Trưởng ban:

ThS. Nguyễn Văn Chiến

 

Điện thoại: 0208 3857390; Email:

 

BAN PHÁP CHẾ VÀ THI ĐUA

Điện thoại:

Email: banpctd@tnu.edu.vn

Chức năng: 

 1. Ban Pháp chế và Thi đua là ban chức năng thuộc ĐHTN, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc ĐHTN quản lý về công tác pháp chế và công tác thi đua, khen thưởng của ĐHTN theo quy định của pháp luật.
 2. Về công tác pháp chế: Ban Pháp chế và Thi đua tham mưu, tư vấn giúp Hội đồng ĐHTN và Giám đốc ĐHTN về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của ĐHTN; bảo đảm cho ĐHTN hoạt động tuân theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế.
 3. Về công tác thi đua, khen thưởng: Ban Pháp chế và Thi đua tham mưu, đề xuất và giúp việc Giám đốc ĐHTN về chủ trương, nội dung, chương trình, kế hoạch, biện pháp thi đua; tổ chức và kiểm tra các phong trào thi đua, công tác khen thưởng; tham mưu sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến, đề xuất khen thưởng và kiến nghị đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Trưởng ban:

PGS.TS. Đàm Thị Uyên

 

Email: damthuuyen69@gmail.com  

Phó Trưởng ban 

ThS. Nguyễn Hưng Thịnh

 

Điện thoại:

Email: hungthinhdhtn@gmail.com

Phó Trưởng ban:

TS. Nguyễn Thị Thanh Bình

 

Email: binhdhtn@gmail.com  

 

VĂN PHÒNG ĐẢNG ĐOÀN THỂ

Điện thoại:

Email:

Chánh văn phòng Đảng đoàn thể:

TS. Nguyễn Hữu Toàn

 

Điện thoại: 0912.386.627

Email: nguyenhuutoan@tnu.edu.vn

Phó Chánh văn phòng Đảng đoàn thể:

ThS. Đỗ Thị Hải

 

Điện thoại: 0915.589.828

Email: haidhtn828@gmail.com