Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Sơ đồ tổ chức

Đăng ngày: 12-01-2021 | 26477 lần đọc
|

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

(Cập nhật đến tháng 3 năm 2024)

tnu_structure_2024_ok.png