Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện từ năm 2025

Đăng ngày: 26-02-2024 | 751 lần đọc
|

Thông báo đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2025

Thực hiện công văn số 669/BGDDT-KHCNMT ngày 20 tháng 03 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2025, Đại học Thái Nguyên thông báo đề xuất đề tài như sau:

1. Đề xuất đề tài cấp bộ giao theo tiềm lực khoa học và công nghệ

Các đơn vị tiến hành đề xuất đề tài theo lĩnh vực và tiềm lực khoa học công nghệ của đơn vị. Đề xuất phải đảm bảo các nội dung và yêu cầu sau:

- Bám sát nội dung, mục đích, yêu cầu phê duyệt tại Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030; Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 (đối với nội dung phát triển nguồn nhân lực công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, chíp và chất bán dẫn);

- Thực hiện các chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như Chương trình phát triển Vật lý, Chương trình 562 (Hóa học, Khoa học Sự sống, Khoa học Trái đất và Khoa học Biển);

- Thực hiện nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên, xã hội, nhân văn và giáo dục;

- Thực hiện định hướng ứng dụng hoặc có sản phẩm ứng dụng chuyển giao công nghệ, có khả năng thương mại hóa;

- Khuyến khích các đề tài có sản phẩm đầu ra là các bài báo khoa học (WoS, Scopus, ACI, tạp chí uy tín trong nước,...); sáng chế, giải pháp hữu ích, tài sản trí tuệ khác và các sản phẩm có thể định lượng được; có đào tạo thạc sĩ, tham gia đào tạo nghiên cứu sinh;

- Xem xét, đánh giá sự cần thiết, tính khả thi, dự kiến sản phẩm và kinh phí phù hợp; đảm bảo không trùng lắp với các nghiên cứu đã và đang thực hiện trong nước và quốc tế;

- Đề xuất lập theo Mẫu 1 Phụ lục Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016.

2. Đề xuất đề tài cấp Bộ thuộc lĩnh vực Khoa học giáo dục

Ngoài các đề xuất đề tài thuộc mục 1, các đơn vị tiến hành đề xuất các đề tài theo hướng ưu tiên của Bộ Giáo dục và Đào tạo thuộc lĩnh vực Khoa học giáo dục nhằm giải quyết những vấn đề trọng tâm, khắc phục những bất cập trong thực tiễn phát triển giáo dục Việt Nam. Các đề xuất phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Không trùng lắp với các đề xuất tại Mục 1 công văn này;

- Đáp ứng các yêu cầu chung đối với đề xuất đề tài cấp bộ;

- Đề xuất đề tài có sản phẩm rõ ràng, có giá trị khoa học và khả năng ứng dụng trong thực tế giáo dục Việt Nam, khuyến khích các sản phẩm là sách và công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế;

- Đề xuất đề tài tập trung vào các nội dung như: Đổi mới hiệu quả chương trình giáo dục các cấp học; hoàn thiện thể, chính sách về giáo dục - trong đó những vẫn đề về đội ngũ nhà giáo, về công bằng xã hội trong giáo dục, về xã hội hóa giáo dục, về phân cấp, tự chủ, đảm bảo chất lượng giáo dục, chuyển đổi số trong giáo dục; xây dựng các phương pháp luận, các chỉ số về phát triển giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế;

- Đề xuất lập theo Mẫu 1 Phụ lục Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016.

Các đề xuất đề tài cần xác định rõ lĩnh vực, ngành nghiên cứu cụ thể theo Bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu khoa học ban hành kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ - BKHCN ngày 04/9/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Các đơn vị tổng hợp đề xuất của đơn vị theo Mẫu 1 (đề tài thường) và Mẫu 2 (đề tài Khoa học giáo dục) gửi kèm theo.

3. Phương án xác định đề xuất đề tài và tiến độ, phương thức gửi hồ sơ

Đại học Thái Nguyên sẽ thành lập các hội đồng khoa học theo các lĩnh vực để xác định các đề xuất đề tài theo chỉ tiêu được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao (đề xuất đề tài giao theo tiềm lực khoa học công nghệ: 20 đề xuất; đề xuất đề tài thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục: 05 đề xuất).

Thời hạn nộp hồ sơ: trước 15h00’ ngày 08/3/2024;

Phương thức gửi hồ sơ: Hồ sơ gửi qua Hệ thống E.docman của Đại học Thái Nguyên và qua địa chỉ email: BanQLKH.DHTN@moet.edu.vn (không gửi bản in).

Hồ sơ bao gồm: Công văn của đơn vị (scan bản có dấu); danh mục đề xuất đề tài Mẫu 1 và Mẫu 2 (bản scan và file word); file đề xuất đề tài (file word), đặt tên file đề xuất đề tài như sau: Số thứ tự trong danh mục. tên người đề xuất - mã ngành (mã cấp 2)  tên mã ngành của đề xuất (ví dụ: 1. Nguyễn Văn A - 101 Toán học và thống kê).

Chi tiết xem tại Công văn kèm theo

TIN ĐÃ ĐƯA