Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp bộ mã số B2021-TNA-11 do TS. Lê Thùy Linh, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN làm chủ nhiệm

Đăng ngày: 08-12-2023 | 438 lần đọc
|

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

- Tên đề tài: Thiết kế và thử nghiệm bộ công cụ đánh giá khó khăn tâm lý của học sinh trung học cơ sở là người dân tộc thiểu số khu vực miền núi Phía Bắc Việt Nam

- Mã số: B2021- TNA-11.

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Thuỳ Linh

- Email: linhlt@tnue.edu.vn            Điện thoại: 0979.438.777

- Cơ quan chủ trì: Đại học Thái Nguyên

- Thời gian thực hiện: 30 tháng

2. Mục tiêu

Mục tiêu chung

Thiết kế được bộ công cụ đánh giá khó khăn tâm lý của học sinh trung học cơ sở là người dân tộc thiểu số và thử nghiệm bộ công cụ tại các trường trung học cơ sở khu vực miền núi Phía Bắc Việt Nam

Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng được cơ sở lý luận về khó khăn tâm lý, đánh giá khó khăn tâm lý của học sinh trung học cơ sở là người dân tộc thiểu số

- Phát hiện thực trạng khó khăn tâm lý,  thực trạng đánh giá khó khăn tâm lý của học sinh trung học cơ sở là người dân tộc thiểu số khu vực miền núi Phía Bắc Việt Nam

- Xây dựng được bảng mô tả nhận diện hệ thống các biểu hiện khó khăn tâm lý của học sinh trung học cơ sở là người dân tộc thiểu số

- Thiết kế được bộ công cụ đánh giá khó khăn tâm lý của học sinh trung học cơ sở là người dân tộc thiểu số và thử nghiệm tại các trường trung học cơ sở khu vực miền núi Phía Bắc Việt Nam.

- Đề xuất được các biện pháp sử dụng có hiệu quả bộ công cụ đánh giá khó khăn tâm lý của học sinh trung học cơ sở là người dân tộc thiểu số khu vực miền núi Phía Bắc Việt Nam.

- Xây dựng được tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ công cụ đánh giá khó khăn tâm lý của học sinh trung học cơ sở là người dân tộc thiểu số khu vực miền núi Phía Bắc Việt Nam.

3. Tính mới và sáng tạo

- Kết quả nghiên cứu của đề tài bổ sung nghiên cứu lý luận và thực tiễn về khó khăn tâm lý và đánh giá khó khăn tâm lý của học sinh trung học cơ sở là người dân tộc thiểu số.

- Thiết kế được công cụ đánh giá khó khăn khó khăn tâm lý của học sinh trung học cơ sở người dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam bao gồm: (1) Xây dựng bảng mô tả nhận diện hệ thống biểu hiện khó khăn tâm lý của học sinh THCS là người dân tộc thiểu số khu vực miền núi Phía Bắc Việt Nam; (2) Xác định thang đo đánh giá biểu hiện và mức độ khó khăn tâm lý của học sinh THCS là người dân tộc thiểu số khu vực miền núi Phía Bắc Việt Nam; (3) Xác định tiêu chí (Rubics) đánh giá biểu hiện và mức độ  khó khăn tâm lý của học sinh THCS là người dân tộc thiểu số khu vực miền núi Phía Bắc Việt Nam; (4) Thiết kế công cụ đánh giá biểu hiện và mức độ khó khăn tâm lý của học sinh THCS là người dân tộc thiểu số khu vực miền núi Phía Bắc Việt Nam. Làm cơ sở cho giáo viên trung học cơ sở đánh giá và nhận diện mức độ những khó khăn tâm lý của học sinh trung học cơ sở dân tộc thiểu số, từ đó xác định các biện pháp tư vấn, hỗ trợ học sinh vượt qua khó khăn, phát triển phẩm chất, năng lực thích ứng với cuộc sống.

4. Kết quả nghiên cứu

Tổng quan được các nghiên cứu trong và ngoài nước về công cụ đánh giá khó khăn tâm lý của học sinh trung học cơ sở là người dân tộc thiểu số.

Xây dựng được cơ sở lý luận về khó khăn tâm lý và đánh giá khó khăn tâm lý của học sinh THCS là người dân tộc thiểu số khu vực miền núi Phía Bắc Việt Nam

Xây dựng được bộ công cụ khảo sát thực trạng đánh giá khó khăn tâm lý của học sinh THCS là người dân tộc thiểu số khu vực miền núi Phía Bắc Việt Nam và tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng.

Thiết kế được bộ công cụ đánh giá khó khăn tâm lý của học sinh THCS là người dân tộc thiểu số khu vực miền núi Phía Bắc Việt Nam và thử nghiệm bộ công cụ.

Đề xuất được các biện pháp sử dụng có hiệu quả công cụ đánh giá khó khăn tâm lý của học sinh THCS là người dân tộc thiểu số khu vực miền núi Phía Bắc Việt Nam và giảm thiểu các khó khăn tâm lý cho học sinh.

- Đóng góp 01 sách tham khảo về Đánh giá khó khăn tâm lý của học sinh trung học cơ sở dân tộc thiểu số.

5. Sản phẩm

5.1. Sản phẩm khoa học:

* Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế

- Le Thuy Linh (2021) “The teaching competency of secondary school teachers: Practical survey in the north mountainous area of Vietnam”, Journal for Educators, Teachers and Trainers,Vol. 12(4). 1–8, ISSN 1989 –9572 (ESCE); DOI:10.47750/jett.2021.12.04.001

- Duong Thanh Hao, Le Thuy Linh, “Resistant and Nonresistant Teachers’ Identities”, The IAFOR International Conference on Education – Hawaii, ISSN 2189 – 1036. P33-39.

- Le Thuy Linh, Nguyen Minh Tien, Duong Thanh Hao (2023), “Psychological difficulties in the study of ethnic minority students: A survey of the boarding ethnic high school in Sinh Phinh commune, Tua Chua district, Dien Bien province”, IJARIIE Journal, Vol-9 Issue-4 2023, ISSN(O)-2395-439

* Bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước được HĐGSNN tính điểm

- Lê Thuỳ Linh, Hà Văn Thanh (2021) “Đổi mới quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực đánh giá kết quả học tập cho giáo viên ở các trường trung học cơ sở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên” Tạp chí Giáo dục và xã hội, Số đặc biệt tháng 6 năm 2021

- Nguyễn Thị Thanh Huyền, Lê Minh Lương (2023), “Thực trạng bồi dưỡng năng lực phát hiện khó khăn tâm lý học sinh cho giáo viên trung học cơ sở thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai”. Tạp chí thiết bị giáo dục, số đặc biệt tháng 05/2023.

- Lê Thuỳ Linh, Nguyễn Minh Tiến, “Thực trạng hoạt động tư vấn học tập cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên”, Tạp chí Giáo dục và xã hội, Số đặc biệt kỳ 2 tháng 5 năm 2023.

* Sách tham khảo

Lê Thuỳ Linh (chủ biên). Nguyễn Thị Thanh Huyền: “Đánh giá khó khăn tâm lý của học sinh trung học cơ sở dân tộc thiểu số.” (2023). Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên. Mã ISBN: 978-604-350-273-2. Đã có xác nhận đăng ký xuất bản.

5.2. Sản phẩm đào tạo:

- Luận văn “Quản lí hoạt động bồi dưỡng năng lực tư vấn tâm lý học đường cho giáo viên ở các trường trung học cơ sở thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai” tác giả Lã Hồng Minh, Luận văn  Thạc sĩ  Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên. GVHD: TS Lê Thuỳ Linh, cấp bằng năm 2022

- Luận văn “Quản lí bồi dưỡng năng lực đánh giá học sinh cho giáo viên ở các trường trung học cơ sở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh” tác giả Nguyễn Anh Tuấn, Luận văn Thạc sĩ  Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên. GVHD: TS Lê Thuỳ Linh, cấp bằng năm 2022.

- Luận văn “Quản lý hoạt động tư vấn tâm lí cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng, Luận văn Thạc sĩ  Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên. GVHD: TS Nguyễn Thị Út Sáu, cấp bằng năm 2022.

5.3. Sản phẩm ứng dụng

- Bản mô tả nhận diện hệ thống các biểu hiện khó khăn tâm lý của học sinh THCS là người dân tộc thiểu số (Có xác nhận của đơn vị sử dụng (Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, Trường THCS)

- Bộ công cụ đánh giá khó khăn tâm lý của học sinh THCS là người dân tộc thiểu số khu vực miền núi Phía Bắc Việt Nam

- Báo cáo thử nghiệm bộ công cụ đánh giá khó khăn tâm lý của học sinh THCS là người dân tộc thiểu số khu vực miền núi Phía Bắc Việt Nam

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

6.1. Phương thức chuyển giao

Hợp đồng giữa chủ nhiệm đề tài với một số Trường THCS khu vực miền núi Phía Bắc Việt Nam.

6.2. Địa chỉ ứng dụng

- Các Trường THCS; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Sở Giáo dục và Đào tạo các Tỉnh miền núi Phía Bắc Việt Nam

- Ngoài ra, kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là tài liệu tham khảo quan trọng cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh ngành giáo dục học, quản lý giáo dục,

6.3. Tác động và lợi ích mang lại của đề tài
6.3.1. Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo:

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ bổ sung nghiên cứu lý luận và thực trạng khó khăn tâm lý, đánh giá khó khăn tâm lý của học sinh THCS là người dân tộc thiểu số

- Lý luận về khó khăn tâm lý của học sinh THCS là người dân tộc thiểu số

- Lý luận về đánh giá khó khăn tâm lý của học sinh THCS là người dân tộc thiểu số

- Thực trạng đánh giá khó khăn tâm lý của học sinh THCS là người dân tộc thiểu số khu vực miền núi Phía Bắc Việt Nam

- Thực trạng quy trình và kỹ thuật thiết kế công cụ đánh giá khó khăn tâm lý của học sinh THCS là người dân tộc thiểu số khu vực miền núi Phía Bắc Việt Nam

- Thực trạng sử dụng công cụ đánh giá khó khăn tâm lý của học sinh THCS là người dân tộc thiểu số khu vực miền núi Phía Bắc Việt Nam

- Thực trạng khó khăn tâm lý của học sinh THCS là người dân tộc thiểu số khu vực miền núi Phía Bắc Việt Nam

- Thiết kế công cụ đánh giá khó khăn tâm lý của học sinh THCS là người dân tộc thiểu số khu vực miền núi Phía Bắc Việt Nam

- Biện pháp sử dụng có hiệu quả mô hình đánh giá khó khăn tâm lý của học sinh THCS là người dân tộc thiểu số khu vực miền núi Phía Bắc Việt Nam

- Tài liệu hướng dẫn bộ công cụ đánh giá khó khăn tâm lý của học sinh THCS là người dân tộc thiểu số khu vực miền núi Phía Bắc Việt Nam

Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu để triển khai đánh giá khó khăn tâm lý của học sinh THCS là người DTTS khu vực miền núi Phía Bắc Việt Nam

6.3.2. Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan:

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ bổ sung thêm 01 nghiên cứu chuyên sâu về thiết kế bộ công cụ đánh giá khó khăn tâm lý của học sinh THCS là người dân tộc thiểu số khu vực miền núi Phía Bắc Việt Nam

6.3.3. Đối với phát triển kinh tế - xã hội:

Bộ công cụ đánh giá khó khăn tâm lý của học sinh THCS là người dân tộc thiểu số khu vực miền núi Phía Bắc Việt Nam  được triển khai và nhân rộng sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác đánh giá khó khăn tâm lý của học sinh THCS là người dân tộc thiểu số; từ đó cung cấp cơ sở tổ chức hoạt động tư vấn, tham vấn cho học sinh góp phần giải quyết những khó khăn của học sinh THCS trong giai đoạn hiện nay.

6.3.4. Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu:

- Đối với tổ chức chủ trì, cá nhân tham gia thực hiện đề tài:

+ Nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học cho các cán bộ tham gia thực hiện đề tài trong lĩnh vực đánh giá khó khăn tâm lý của học sinh dân tộc thiểu số.

+ Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu phục vụ nghiên cứu, đào tạo sinh viên, học viên, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

+ Các công trình công bố trong nước và quốc tế sẽ góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu của các giảng viên trẻ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và nghiên cứu khoa học của Đại học Thái Nguyên, tiếp cận với trình độ nghiên cứu khoa học của khu vực và thế giới.

- Đối với cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu:

 Kết quả nghiên cứu của đề tài là căn cứ để các Sở Giáo dục và đào tạo, các Phòng Giáo dục và các Trường THCS khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam triển khai công tác đánh giá khó khăn tâm lý của học sinh THCS là người dân tộc thiểu số khu vực miền núi Phía Bắc Việt Nam để tổ chức tư vấn, tư vấn khắc phục khó khăn tâm lý cho học sinh THCS là người dân tộc thiểu số


RESEARCH RESULTS

1. General information

- Title: Design and Testing of a Toolkit for Assessing Psychological Difficulties among Ethnic Minority Junior High School Students in the Northern Mountainous Region of Vietnam

- Code: B2021- TNA-11.

- Research project coordinator: Dr. Le Thuy Linh

- Email: linhlt@tnue.edu.vn            Phone number: 0979.438.777

- Managing Institution: Thai Nguyen University

- Duration of Implementation: 30 months

2. Goal

General Objective:

General Objective: To design and test a toolkit for assessing psychological difficulties among junior high school students who are ethnic minorities, and implement the toolkit in junior high schools within the Northern Mountainous region of Vietnam.

Specific Objectives:

- Establish a theoretical foundation on psychological difficulties and assessment of psychological difficulties among junior high school students from ethnic minority backgrounds.

- Identify the current status of psychological difficulties and the assessment of psychological difficulties among junior high school students from ethnic minority backgrounds in the Northern Mountainous region of Vietnam.

- Develop a descriptive framework to identify the system of psychological difficulties exhibited by junior high school students from ethnic minority backgrounds.

- Design a toolkit for assessing psychological difficulties among junior high school students from ethnic minority backgrounds and pilot test it in junior high schools within the Northern Mountainous region of Vietnam.

- Propose effective strategies for utilizing the toolkit to assess psychological difficulties among junior high school students from ethnic minority backgrounds in the Northern Mountainous region of Vietnam.

- Develop instructional materials for using the toolkit to assess psychological difficulties among junior high school students from ethnic minority backgrounds in the Northern Mountainous region of Vietnam.

3. Novelty and Creativity:

- The research outcomes of the project contribute to the theoretical and practical understanding of psychological difficulties and the assessment of psychological difficulties among junior high school students from ethnic minority backgrounds.

- Design a toolkit for assessing psychological difficulties among junior high school students from ethnic minority backgrounds in the Northern Mountainous region of Vietnam, including: (1) Developing a descriptive framework to identify the system of psychological difficulties exhibited by junior high school students from ethnic minority backgrounds in the Northern Mountainous region of Vietnam; (2) Determining the measurement scale to assess the expressions and levels of psychological difficulties among junior high school students from ethnic minority backgrounds in the Northern Mountainous region of Vietnam; (3) Establishing assessment criteria (Rubrics) for evaluating the expressions and levels of psychological difficulties among junior high school students from ethnic minority backgrounds in the Northern Mountainous region of Vietnam; (4) Designing an assessment tool for the expressions and levels of psychological difficulties among junior high school students from ethnic minority backgrounds in the Northern Mountainous region of Vietnam. This serves as a foundation for secondary school teachers to assess and identify the levels of psychological difficulties among junior high school students from ethnic minority backgrounds, thereby determining counseling measures and providing support to help students overcome difficulties and develop qualities and adaptive abilities in their lives.

4. Research Results:

- Provide an overview of research studies conducted both domestically and internationally on assessment tools for evaluating psychological difficulties among junior high school students from ethnic minority backgrounds.

- Establish a theoretical foundation on psychological difficulties and the assessment of psychological difficulties among junior high school students from ethnic minority backgrounds in the Northern Mountainous region of Vietnam.

- Develop a survey toolkit to examine the current status of assessing psychological difficulties among junior high school students from ethnic minority backgrounds in the Northern Mountainous region of Vietnam and organize surveys to evaluate the current situation.

- Design a toolkit for assessing psychological difficulties among junior high school students from ethnic minority backgrounds in the Northern Mountainous region of Vietnam and conduct a pilot test of the toolkit.

- Propose effective strategies for utilizing the toolkit to assess psychological difficulties among junior high school students from ethnic minority backgrounds in the Northern Mountainous region of Vietnam and minimize psychological difficulties for students.

- Contribute to the publication of a reference book on the assessment of psychological difficulties among junior high school students from ethnic minority backgrounds.

Note: It is important to ensure that the translation accurately conveys the intended meaning, as certain terms or expressions may have specific cultural or contextual connotations in Vietnamese.

5. Product

5.1. Scientific Products

* Publication in an international journal

- Le Thuy Linh (2021) “The teaching competency of secondary school teachers: Practical survey in the north mountainous area of Vietnam”, Journal for Educators, Teachers and Trainers,Vol. 12(4). 1–8, ISSN 1989 –9572 (ESCE); DOI:10.47750/jett.2021.12.04.001

- Duong Thanh Hao, Le Thuy Linh, “Resistant and Nonresistant Teachers’ Identities”, The IAFOR International Conference on Education – Hawaii, ISSN 2189 – 1036. P33-39.

- Le Thuy Linh, Nguyen Minh Tien, Duong Thanh Hao (2023), “Psychological difficulties in the study of ethnic minority students: A survey of the boarding ethnic high school in Sinh Phinh commune, Tua Chua district, Dien Bien province”, IJARIIE Journal, Vol-9 Issue-4 2023, ISSN(O)-2395-439

* Publication in a specialized domestic scientific journal evaluated by the National Professor Council

- Le Thuy Linh, Hà Văn Thanh (2021) "Innovating the management of capacity-building activities for teachers in lower secondary schools in Dien Bien District, Dien Bien Province, Vietnam." Journal of Education and Society, Special Issue, June 2021.

- Nguyen Thi Thanh Huyen, Lê Minh Luong (2023), "Current situation of capacity-building in detecting psychological difficulties of students for teachers in lower secondary schools in Lao Cai City, Lao Cai Province, Vietnam." Journal of Educational Equipment, Special Issue, May 2023.

- Le Thuy Linh, Nguyen Minh Tien, "Current situation of academic counseling activities for students in boarding ethnic lower secondary schools in Tua Chua District, Dien Bien Province, Vietnam." Journal of Education and Society, Special Issue 2, May 2023.

* Reference Book

Le Thuy Linh (Editor-in-Chief). Nguyen Thi Thanh Huyen: "Assessing the Psychological Difficulties of Ethnic Minority Junior High School Students." (2023). Thái Nguyen University Publisher. ISBN: 978-604-350-273-2. Publication registration has been confirmed.

5.2. Training Products:

- Master's thesis: "Management of School Psychology Counseling Capacity Development for Teachers in Junior High Schools in Lao Cai City, Lao Cai Province" by La Hong Minh, Master of Education Sciences, Faculty of Education, Thai Nguyen University. Supervisor: Dr. Lê Thuỳ Linh, awarded in 2022.

- Master's thesis: "Management of Student Assessment Capacity Development for Teachers in Yen Phong District, Bac Ninh Province" by Nguyen Anh Tuan, Master of Education Sciences, Faculty of Education, Thai Nguyen University. Supervisor: Dr. Le Thuy Linh, awarded in 2022.

- Master's thesis: “Managing psychological counseling activities for students in ethnic minority boarding schools in Quang Hoa district, Cao Bang province” by Nong Ma Triu, Master of Education Sciences, Faculty of Education, Thai Nguyen University. Supervisor: Dr. Nguyen Thi Ut Sau, awarded in 2022.

5.3. Applied Products

- Description document for identifying the system of psychological difficulties in junior high school students from ethnic minority groups (Confirmed by the implementing units: Department of Education and Training, Education and Training Office, Junior High School)

- Toolkit for assessing the psychological difficulties of junior high school students from ethnic minority groups in the Northern Mountainous region of Vietnam.

- Report on the pilot testing of the toolkit for assessing the psychological difficulties of junior high school students from ethnic minority groups in the Northern Mountainous region of Vietnam.

6. Methods of transfer, application address, impact, and benefits of the research results:

6.1. Transfer methods:

Contract agreement between the project leader and several Junior High Schools in the Northern Mountainous region of Vietnam.

6.2. Application address:

- Junior High Schools; Department of Education and Training; Department of Education and Training in the Northern Mountainous provinces of Vietnam.

- Additionally, the research results of the project will serve as important reference materials for students, postgraduate students, and doctoral students in the field of educational science and educational management.

6.3. Impact and benefits of the project:

6.3.1. In the field of education and training:

The research results of the project will contribute to the theoretical and practical understanding of the psychological difficulties and assessment of psychological difficulties faced by junior high school students from ethnic minority groups.

- Theoretical understanding of the psychological difficulties faced by junior high school students from ethnic minority groups.

- Theoretical understanding of the assessment of psychological difficulties faced by junior high school students from ethnic minority groups.

- Practical understanding of the assessment of psychological difficulties faced by junior high school students from ethnic minority groups in the Northern Mountainous region of Vietnam.

- Practical understanding of the process and techniques for designing the toolkit to assess the psychological difficulties of junior high school students from ethnic minority groups in the Northern Mountainous region of Vietnam.

- Practical understanding of the utilization of the toolkit to assess the psychological difficulties of junior high school students from ethnic minority groups in the Northern Mountainous region of Vietnam.

- Practical understanding of the psychological difficulties faced by junior high school students from ethnic minority groups in the Northern Mountainous region of Vietnam.

- Design of the toolkit to assess the psychological difficulties of junior high school students from ethnic minority groups in the Northern Mountainous region of Vietnam.

- Effective utilization measures of the assessment model for the psychological difficulties of junior high school students from ethnic minority groups in the Northern Mountainous region of Vietnam.

- Instructional materials for the toolkit to assess the psychological difficulties of junior high school students from ethnic minority groups in the Northern Mountainous region of Vietnam.

The research results of the project will serve as reference materials for implementing the assessment of psychological difficulties of junior high school students from ethnic minority groups in the Northern Mountainous region of Vietnam.

6.3.2. In the field of relevant science and technology:

The research results of the project will contribute to an in-depth study on the design of the toolkit to assess the psychological difficulties of junior high school students from ethnic minority groups in the Northern Mountainous region of Vietnam.

6.3.3. In terms of socio-economic development:

The implementation and expansion of the toolkit to assess the psychological difficulties of junior high school students from ethnic minority groups in the Northern Mountainous region of Vietnam will contribute to improving the quality of assessing the psychological difficulties of these students. This will provide a foundation for organizing counseling and consultation activities for students, helping to address the current difficulties faced by junior high school students.

6.3.4. In terms of the coordinating organization and implementing institutions:

- For the coordinating organization and individuals involved in the project:

+ Enhancing the research capacity of the project participants in the field of assessing the psychological difficulties of ethnic minority students.

+ The research results of the project will serve as reference materials for research and training of students, learners, and professional development of educational managers and teachers at Thai Nguyen University.

+ Publications at national and international levels will contribute to improving the research quality of young lecturers, enhancing the quality and effectiveness of education and scientific research at Thai Nguyen University, and gaining access to the research expertise of the region and the world.

- For the implementing institutions:

The research results of the project will serve as a basis for the Departments of Education and Training, the Division of Education and Training, and the Junior High Schools in the Northern Mountainous region of Vietnam to implement the assessment of psychological difficulties of junior high school students from ethnic minority groups. This will help organize counseling and guidance activities to address the psychological difficulties faced by these students.