Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2016-TN06-11 do TS. Tạ Thị Thảo - Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 14-07-2021 | 426 lần đọc
|

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

 • Tên đề tài: Ảnh hưởng của yếu tố tập quán, tín ngưỡng đến hành vi tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở vùng đồng bào DTTS khu vực miền núi phía Bắc.
 • Mã số: ĐH2016 - TN06 - 11
 • Chủ nhiệm: TS. Tạ Thị Thảo
 • Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
 • Thời gian thực hiện: 01/2016 - 12/2018
 • Thời gian gia hạn: tháng 03/2019

2. Mục tiêu

- Hệ thống hóa các dấu hiệu, biểu tượng vốn là quy ước của cả cộng đồng quy định hành vi ứng xử (bao gồm cả ngôn từ, lời ăn tiếng nói, cầu cúng, quan niệm, ...). Từ đó giải mã các tầng nghĩa giá trị của các biểu trưng này.

- Tìm hiểu nhận thức và phản ứng của người DTTS đối với bệnh tật, CSSK trên nền tảng văn hóa, tín ngưỡng của họ.

- Từ việc quan sát tần số xuất nhiện nhiều hay ít của các biểu trưng, sự lặp lại nhiều lần hay ít lần của các thể thức đối phó với bệnh tật, CSSK (ví dụ: mức độ bệnh tật nhẹ hay nặng sẽ có cách thức quy mô, cấp độ cầu cúng lớn, nhỏ khác nhau...), hướng tới đánh giá sự ảnh hưởng của các yếu tố tập quán và tín ngưỡng đến hành vi tiếp cận dịch vụ CSSK của người DTTS.

- Đề xuất khuyến nghị tăng cường sự tiếp cận của người DTTS đối với các dịch vụ CSSK.

3. Tính mới, tính sáng tạo

- Đề tài phân tích được thực trạng tiếp cận DVYT của nhóm DTTS khu vực miền núi phía Bắc. Đồng thời chỉ ra những yếu tố tác động đến hành vi tiếp cận DVYT của nhóm này, chứng minh tính đúng đắn của lý thuyết lựa chọn hợp lý trong bối cảnh điều kiện kinh tế - xã hội của khu vực miền núi phía Bắc.

- Kết quả của đề tài được sử dụng làm tài liệu tham khảo giảng dạy cho sinh viên ngành CTXH.

- Kết quả nghiên cứu có thể sử dụng làm cơ sở thực tiễn cho việc hoạch định và thực thi những chính sách, dự án phát triển trong CSSK vùng DTTS đạt hiệu quả.

4. Kết quả nghiên cứu

- Đã tìm hiểu nhận thức và phản ứng của người DTTS đối với bệnh tật, CSSK trên nền tảng văn hóa, tín ngưỡng của họ.

- Đã đánh giá sự ảnh hưởng của các yếu tố tập quán và tín ngưỡng đến hành vi tiếp cận dịch vụ CSSK của người DTTS.

- Đề xuất khuyến nghị tăng cường sự tiếp cận của người DTTS đối với các dịch vụ CSSK.

5. Sản phẩm

5.1. Sản phẩm khoa học

* Có 04 bài báo đăng trên tạp chí Khoa học:

 1. Tạ Thị Thảo (2018), “Thực trạng tiếp cận các DVYT của đồng bào DTTS tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn”, Tạp chí Dạy và học ngày nay, Số tháng 7/2018, tr.142-145.
 2. Tạ Thị Thảo (2018), “Ảnh hưởng của tập quán tới tiếp cận dịch vụ CSSK bà mẹ người DTTS tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên”, Tạp chí Dạy và học ngày nay, Số tháng 9/2018, tr.155-156.
 3. Tạ Thị Thảo (2018), “Thực trạng tiếp cận dịch vụ CSSK sinh sản của phụ nữ DTTS xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên”, Tạp chí Giáo dục & Xã hội, Số tháng 6 (kì I)/2018, tr.305-310.
 4. Tạ Thị Thảo (2018), “Một số yếu tố ảnh hưởng tới tiếp cận DVYT của phụ nữ DTTS huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn”, Tạp chí Giáo dục & Xã hội, Số tháng 7/2018, tr.76-81.

* Có 02 đề tài sinh viên NCKH đã nghiệm thu

 1. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (2017), Ảnh hưởng của yếu tố tập quán, tín ngưỡng đến hành vi tiếp cận dịch vụ CSSK sinh sản ở vùng đồng bào DTTS khu vực miền núi phía Bắc, Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.
 2. Hoàng Thị Hoa (2018), Ảnh hưởng của yếu tố phong tục tập quán đến hành vi tiếp cận dịch vụ CSSK sinh sản của phụ nữ tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.

* Có 01 Tài liệu tham khảo được xuất bản

 1. Tạ Thị Thảo (Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Trâm, Nguyễn Hồng Cúc (2020), Các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận dịch vụ CSSK của người DTTS khu vực miền núi phía Bắc, NXB Hồng Đức.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

- Giáo dục, đào tạo:

 • Chuyên đề giảng dạy cho sinh viên ngành CTXH, Trường ĐH Khoa học.
 • Tài liệu tham khảo cho học phần CTXH với DTTS.
 • Tài liệu tập huấn cho cán bộ y tế, cán bộ làm công tác xã hội.
 • Đề tài được sử dụng làm tài liệu tham khảo và giảng dạy cho giáo viên, sinh viên ngành công tác xã hội, ngành xã hội học, y tế cộng đồng, tâm lý học…
 • Đề tài khóa luận tốt nghiệp, sinh viên nghiên cứu khoa học

- Kinh tế, xã hội:

 • Kết quả nghiên cứu có thể sử dụng làm cơ sở thực tiễn cho việc hoạch định và thực thi những chính sách, dự án liên quan đến tăng cường khả năng tiếp cận DVYT, CSSK của cộng đồng DTTS.
 • Đề tài được sử dụng làm tư liệu tham khảo đối với các cơ quan, các cấp chính quyền trong quá trình thực thi công tác CSSK toàn dân.

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information

 • Project title: Influence of factors of customs and beliefs on health care service access behavior in ethnic minority areas in the Northern mountainous region.Code number: DH2016 - TN06 – 11Coordinator: Dr. Ta Thi Thao
 • Implementing institution: TNU - University of Sciences
 • Duration: from 01/2016 to 12/2018
 • Extension time: March 2019

2. Objective(s)

- Systematize signs and symbols that are conventions of the whole community stipulating behavior (including words, words, prayers, concepts, ...). From there decoding the layers of the value meaning of these symbols.

- Learn about ethnic minority people's awareness and response to illnesses and health care on their cultural and belief backgrounds.

- From observing the frequency of more or less occurrences of symbols, repetition or repetition of procedures for dealing with disease, health care (e.g. mild or severe illness There will be ways of different sizes and levels of worshiping, aiming to assess the impact of factors of customs and beliefs on the behavior of people accessing health care services. ethnic minority.

- Propose recommendations to increase access of ethnic minorities to health care services.

3. Creativeness and innovativeness

- The thesis analyzes the current status of access to health care services by ethnic minorities in the northern mountainous region. At the same time, point out the factors affecting the health service access behavior of this group, proving the correctness of the rational choice theory in the context of socio-economic conditions of the mountainous region. North.

- The results of the topic are used as reference materials for students of social work.

- Research results can be used as a practical basis for effective planning and implementation of development policies and projects in ethnic minority health care.

4. Research results

- Learned the awareness and response of ethnic minorities to disease and health care based on their culture and beliefs.

- Evaluated the impact of factors of customs and beliefs on the ethnic minority people's access to health care services.

- Propose recommendations to increase access of ethnic minorities to health care services.

5. Products

5.1. Scientific publications

There are 04 published papers:

 1. Ta Thi Thao (2018), "The status of ethnic minorities' access to health care services in Na Ri district, Bac Kan province", Today's Teaching and Learning Journal, July 2018 issue, pp.142-145.
 2. Ta Thi Thao (2018), "Effects of customs on access to health care services for ethnic minority mothers in Dong Hy district, Thai Nguyen province", Today's Teaching and Learning Magazine, Number of September 2018 , pp. 155-156.
 3. Ta Thi Thao (2018), "Status of access to reproductive health services for ethnic minority women in Tan Loi commune, Dong Hy district, Thai Nguyen province", Journal of Education & Society, Vol. June (period I) / 2018, p.305-310.
 4. Ta Thi Thao (2018), “Some factors influencing ethnic women's access to health care in Na Ri district, Bac Kan province”, Journal of Education & Social Affairs, July issue / 2018, p.76-81, p.109.

5.2. Training results

* 02 scientific research student:

 1. Nguyen Thi My Hanh (2017), The impact of customs and beliefs on behavior of accessing reproductive health care services in ethnic minority areas in the Northern mountainous region, Research student thesis University of Science - Thai Nguyen University.
 2. Hoang Thi Hoa (2018), The influence of the factors of customs on women's access to reproductive health care services in Dong Hy district, Thai Nguyen province, Research student thesis University of Science - Thai Nguyen University.

* There is 01 reference material published

 1. Ta Thi Thao (Editor), Nguyen Thi Hong Tram, Nguyen Hong Cuc, Factors affecting access to health care services by ethnic minorities in the Northern mountainous areas, Hong Duc Publishing House, 2020.

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of reserach results

- Educations:

 • Thematic teaching for students of social work, University of Science.
 • References for the social work module for ethnic minorities.
 • Training materials for health workers, social workers.
 • The topic is used as reference and teaching for teachers, students of social work, sociology, public health, psychology ...
 • Graduate thesis, scientific research students.

- Socioeconomic:

 • The research results can be used as a practical basis for the planning and implementation of policies and projects related to strengthening access to health care and health care services of ethnic minority communities.
 • The topic is used as reference material for agencies, authorities at all levels in the process of implementing universal health care.