Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Công tác sinh viên đầu năm học 2019-2020

Đăng ngày: 16-09-2019 | 905 lần đọc
|

Căn cứ tình hình thực tế, để hỗ trợ hiệu quả cho sinh viên ngay từ đầu năm học mới, Đại học Thái Nguyên đề nghị thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học thành viên, khoa trực thuộc, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh tập tủng chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung cụ thể như sau: (nội dung chi tiết tại Công văn số 1715/ĐHTN-CTHSSV ngày 12/9/2019)