Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Học bổng khuyến khích học tập

Đăng ngày: 15-05-2019 | 1333 lần đọc
|

Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2018-2019 cho 35 sinh viên Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên với tổng số tiền là 154.305.000 đồng (một trăm năm mươi tư triệu ba trăm linh năm nghìn đồng)