Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Kế hoạch giáo dục kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Đăng ngày: 29-11-2023 | 513 lần đọc
|

Căn cứ Công văn số 5826/BGDĐT-CTHSSV ngày 20/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Tăng cường công tác giáo dục kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho học sinh, sinh viên”.

Để việc triển khai thực hiện các nội dung đúng quy định, hiệu quả và thiết thực, Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) đề nghị các đơn vị trực thuộc và thuộc ĐHTN thực hiện các nội dung quy định tại Kế hoạch số 5642/KH-ĐHTN ngày 23/11/2023 của ĐHTN