Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Kết nạp Đảng và chuyển Đảng chính thức

Đăng ngày: 30-10-2018 | 3425 lần đọc
|
  1. KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

 

1.1. Thành phần hồ sơ

STT

Thành phần

Số lượng

Ghi chú

1

Giấy Chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

01

CN-NTVĐ

2

Đơn xin vào Đảng (Mẫu 1-KNĐ)

01

Theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Ban Tổ chức Trung ương

3

Lý lịch của người xin vào Đảng (Mẫu 2-KNĐ)

01

Theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương

4

Giấy giới thiệu người vào Đảng (Mẫu 3-KNĐ)

01

Theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương

5

Nghị quyết giới thiệu của tổ chức đoàn thể

- Đoàn Thanh niên làm theo Mẫu 4-KNĐ

- Công đoàn làm theo Mẫu 4A-KNĐ

02

Theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương

5

Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy nơi cư trú đối với người vào Đảng (Mẫu 5-KNĐ)

01

Theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương

6

Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ (kể cả chi bộ cơ sở)

(Mẫu 6-KNĐ)

01

Theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương

7

Báo cáo của Đảng ủy bộ phận việc thẩm định Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ (Mẫu 7-KNĐ) (trường hợp có Đảng ủy bộ phận)

01

Theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương

8

Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của Đảng ủy cơ sở (Mẫu 8-KNĐ)

01

Theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương

9

Quyết định kết nạp đảng viên của cấp ủy có thẩm quyền (Mẫu 9-KNĐ đối với Đảng ủy ĐHTN, mẫu 9B-KNĐ đối với Đảng ủy cơ sở được ủy quyền)

02

Theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương

 

1.2. Thời gian và trình tự giải quyết

 Đối với Đảng ủy ĐHTN: Hổ sơ được trình Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHTN vào phiên họp gần nhất kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của Đảng ủy cơ sở. Ra Quyết định chuẩn y kết nạp sau 03 ngày làm việc kể từ khi Ban thường vụ biểu quyết thông qua.

 

  1. CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC

 

2.1. Thành phần hồ sơ

STT

Thành phần

Số lượng

Ghi chú

1

Giấy chứng nhận học lớp đảng viên mới

01

CN- ĐVM

2

Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị

(Mẫu 10-KNĐ)

01

Theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương

3

Bản nhận xét về đảng viên dự bị của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ

(Mẫu 11-KNĐ)

01

Theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương

4

Bản tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nơi đảng viên dự bị sinh hoạt và chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị (Mẫu 12-KNĐ)

01

Theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương

5

Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức của Chi bộ (kể cả Chi bộ cơ sở)

(Mẫu 13-KNĐ)

01

Theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương

6

Báo cáo về việc thẩm định Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức (Mẫu 14-KNĐ)

 (nếu có Đảng ủy bộ phận)

01

Theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương

7

Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức của Đảng ủy cơ sở (Mẫu 15-KNĐ)

01

Theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương

8

Quyết định công nhận đảng viên chính thức của cấp ủy có thẩm quyền (Mẫu 16-KNĐ đối với Đảng ủy ĐHTN, mẫu 16A-KNĐ đối với Đảng ủy cơ sở được ủy quyền)

 

01

Theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương

 

2.2. Thời gian và trình tự giải quyết

Đối với Đảng ủy ĐHTN: Hổ sơ được trình Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHTN vào phiên họp gần nhất kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của Đảng ủy cơ sở. Ra Quyết định chuẩn y kết nạp sau 03 ngày làm việc kể từ khi Ban thường vụ biểu quyết thông qua.